Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 01.04.2014.
Beigu datums: 31.12.2024.

Nacionālais meža monitorings (NMM) tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 "Nacionālā meža monitoringa noteikumi", kā arī pamatojoties uz LVMI "Silava" vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju

LVMI "Silava" īsteno četras NMM aktivitātes:

  1. Meža resursu statistiskā inventarizācija. Parauglaukumu apsekošana dabā, koksnes resursu pārmērīšana (visu koku krūšaugstuma caurmēra mērījumi, izlases koku augstumu mērījumi, statiskā atmiruma uzskaite) saskaņā ar Nacionālā meža monitoringa metodiku. Zemes lietojuma veida novērtēšana.
  2. I līmeņa meža monitorings. Koku vainagu stāvokļa ikgadējā novērtēšana 115 parauglaukumos saskaņā ar starptautiskās sadarbības programmas par gaisa piesārņojuma ietekmes uz mežiem novērtēšanu un monitoringu (ICP Forests) izstrādāto un aprobēto metodiku.
  3. II līmeņa meža monitorings. Deviņu apakšprogrammu izpilde II līmeņa meža monitoringa parauglaukumā Valgundes pagastā Meža pētīšanas stacijas Jelgavas meža novada 1. kvartālā saskaņā ar Nacionālā meža monitoringa metodiku.
  4. Mežsaimniecības biotisko riska faktoru monitorings (metodika).
  5. Meža bioloģiskās daudzveidības monitorings (metodika).


Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)

Nacionālā meža monitoringa rezultāti

Publikācijas