WAMBAF ToolBox pētījuma ietvaros LVMI "Silava" ir izstrādājusi aplikāciju ūdensobjektu piekrastes joslu novērtēšanai Blue Targeting. Tā izmantojama atbildīgai piekrastes joslas apsaimniekošanas plānošanai. Aplikācija pašlaik pieejama Android ierīcēm. Aplikācijas izmantošanas rokasgrāmata

WAMBAF ToolBox pētījuma ietvaros ir sagatavota Rokasgrāmata ūdens kvalitātes aizsardzības struktūru plānošanai un izveidošanai, veicot meža meliorācijas sistēmu renovāciju. Rokasgrāmatā aprakstītas nozīmīgākās struktūras, nosacījumi to plānošanai, ierīkošanai nepieciešamie materiāli un norādījumi uzraudzībai un efektivitātes monitoringam.

Šēnhofa S.Lazdiņa D.Jansons Ā. 2019. Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana

Jurģis Jansons (red.) 2019. Vienvecuma egļu meži Latvijā

Zālītis P.Lībiete Z.Jansons J. 2017. Kokaudžu augšana mūsdienīgi veidotās jaunaudzēs

Dimitriou I., Rutz D. 2016. Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi. Rokasgrāmata. Izdevuma latviešu valodā redaktore Lazdiņa D.

Āboliņa A., Piterāns A., Bambe B. 2015. Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts

Baumanis I., Jansons Ā.Neimane U. 2014. Priede. Selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā

Donis J.Zālītis P.Ruņģis D.Gaitnieks T., Jansons J. 2014. Četri mežzinātņu motīvi 

Zālītis P.Jansons J. 2013. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne

Zālītis P. 2012. Mežs un ūdens

Jansons Ā. 2012. Meža selekcija un Ģenētiskie parametri un to aprēķināšanai

Lazdiņš A., Lazdiņa D., Daugaviete M., Makovskis K. 2011. Dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošana 

Lazdiņa D.Lazdiņš A. 2011. Īscirtmeta kārklu plantācijas un to izmantošanas iespējas

Liepiņš K.Lazdiņa D.Lazdiņš A. 2011. Jaunāko meža mehanizētās atjaunošanas tehnoloģiju izmēģinājumi Latvijā 2. izd.

Zeps M., Smilga J., Lazdiņa D.Lazdiņš A. 2011. Īscirtmeta papeļu plantācijas bioenerģijas un apaļkoksnes ieguvei

Liepiņš K.Lazdiņa D.Lazdiņš A. 2011. Jaunāko meža mehanizētās atjaunošanas tehnoloģiju izmēģinājumi Latvijā

Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā. Interreg IVC pētījuma Future forests – Woodlands for Climate Change rezultāti

Liepiņš K. 2011. Augošu koku atzarošana

Zālītis P.Jansons J. 2009. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra

Par enerģētiskajām kultūrām:

Par notekūdeņu dūņu apstrādi un izmantošanu (2005):