Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 03.01.2022.
Beigu datums: 30.11.2023.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda vienošanās Nr. 1.1.1.1/21/A/063

 Logo ERAF 2014 2020 LV

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" un SIA "Ingka Investments Management".
Kopējais finansējums ir 494 533,03 EUR.

Pētījuma mērķis izstrādāt oglekļa budžeta un siltumnīcefekta gāzu (SEG) plūsmu aprēķināšanas vienādojumus serdes trupes bojātās lapu koku mežaudzēs. Šādu modeļu izstrādes nepieciešamību nosaka SEG inventarizācijas kārtība, kas paredz tikai zinātniski pamatotas (verificētas) metodikas izmantošanu valstu nacionālo ziņojumu sagatavošanā. Tāpat šādi modeļi nozīmīgi mežu īpašniekiem, lai vērtētu iespējams nodrošināt lielāku oglekļa emisiju uzkrājumu (ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu) to apsaimniekotajās platībās zemēs, kā arī rīcībpolitiku veidotājiem lai veicinātu pasākumus, kas palielina SEG sekvestrāciju un līdz ar to arī audžu vērtību.

Pētījuma galvenā uzmanība tiks pievērsta plaši sastopamām koku sugām – bērziem (ārā un purva), apsei un alkšņiem (melnalksnis un baltalksnis) minerālaugsnēs.

Pētījuma uzdevumi ir:

 1. kvantitatīvi novērtēt oglekļa zudumus, kas saistīti ar serdes trupi lapu koku biomasā;
 2. noteikt oglekļa ienesi augsnē ar nobirām un kritalām;
 3. novērtēt serdes trupes ietekmi uz koksnes produktu iznākumu un fosilo resursu aizstāšanas efektu;
 4. novērtēt metāna emisijas no koku stumbriem;
 5. izstrādāt instrumentu serdes trupes ietekmes uz oglekļa uzkrājuma un SEG plūsmu novērtēšanai mežaudzes un ainavas mērogā.

Paredzams, ka pētījums veicinās RIS3 mikrolīmeņa rādītāju izpildi šādā mērā:

 • trīs jaunie zinātnieki attīstīs savas kompetences projekta ietvaros (> 25% no PLE);
 • institūta līdzfinansējums pētniecības un attīstības projektam;
 • pētījumā iesaistīts viens doktorants;
 • tiks sagatavoti 7 oriģināli zinātniskie raksti publicēšanai publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

Atslēgas vārdi: serdes trupe, oglekļa aprite, siltumnīcefekta gāzes, klimata pārmaiņu mazināšana, oglekļa krātuve, meža apsaimniekošana

Aktualitātes

 1. 31.03.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 2. 5.05.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē 
 3. 28.05.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē 
 4. 27.06.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē 
 5. 5.09.2022. Sagatavots informatīvs videosižets par pētījumu
 6. 21.09.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē 
 7. 14.11.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti konferencē un organizēts seminārs 
 8. 3.03.2023. Relīze Modelēšanas instrumenti oglekļa aprites un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšanai serdes trupes bojātās lapu koku audzēs 
 9. 24.04.2023. Relīze Noslēgts stumbra emisiju datu ievākšanas cikls un organizēts seminārs
 10. 5.06.2023. Relīze Rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē
 11. 13.06.2023. Relīze Rezultāti prezentēti dažādām mērķa grupām (1)
 12. 28.09.2023. Relīze Rezultāti prezentēti dažādām mērķa grupām (2)
 13. 10.10.2023. Relīze Projekta rezultāti prezentēti politikas veidotājiem un meža sektora dalībniekiem 
 14. 11.2023. Sagatavots informatīvs videosižets par pētījumu 
 15. 30.11.2023. Relīze Prezentēti projekta rezultāti 

Izsole

ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/21/A/063 "Modelēšanas instrumenti oglekļa aprites un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšanai serdes trupes bojātās lapu koku audzēs" ietvaros izstrādāta tehnoloģija "Tehnoloģija trupes ietekmes uz oglekļa uzkrājumu prognozēšanai lapu kokiem" un tiek izsludināta izsole par licences tiesībām uz šo tehnoloģiju saskaņā ar izsoles Nr. LVMISilava2023/2/ERAF/IZ noteikumiem.

8.12.2023. licences tiesības par tehnoloģijas lietošanu piešķirtas SIA "SB Fiber". 21.12.2023. noslēgts licences līgums.

Publikācijas