Vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 12.01.2016.
Beigu datums: 02.12.2020.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5-5.5_006_101_16_6

Pētījuma mērķis ir novērtēt mežsaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem ainavas mērogā, kā arī izstrādāt praktiskas metodes, modeļus un rekomendācijas meža apsaimniekošanas plānošanas pilnveidošanai. Ar ekosistēmu pakalpojumiem tiek saprasts ekosistēmas struktūru un funkciju ieguldījums cilvēces labklājībā, kas veidojas mijiedarbībā ar cilvēku darbības pienesumu ekosistēmā.

Pētījumu programmas galvenie virzieni

  1. Mežsaimniecības ietekmes ainavu mēroga novērtējums uz meža un saistīto ekosistēmu regulējošo un uzturošo ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti – barības vielu apriti, ūdeņu ekoloģisko kvalitāti, bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgiem meža un ainavas struktūras elementiem.
  2. Ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa ietekme uz nodrošinošo, regulējošo un uzturošo meža ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti – mežaudžu ražību un attīstības dinamiku, augsnes kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un biotiskajiem riskiem.
  3. Mežsaimniecības un nodrošinošo meža ekosistēmu pakalpojumu mijiedarbība – nekoksnes produktu pieejamība un kvalitāte.
  4. Mežsaimniecības un meža estētisko un rekreācijas pakalpojumu mijiedarbība.

Pētījumu programmas gaitā sateces baseina līmenī tiks aprobētas un īstenotas vairākas mežsaimniecības ainavas līmeņa ietekmes monitoringa apakšprogrammas (ūdeņu kvalitāte, augsnes auglība, invazīvo sugu izplatība, bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgas struktūras, ainava), izvērtēta ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības ilgtermiņa un īstermiņa ietekme (ciršanas atliekas – ietekme uz trupi izraisošo sēņu attīstību un bioloģisko daudzveidību, celmu izstrāde, kompakti izvietota mežsaimniecība), sagatavotas metodikas mežsaimniecības un meža nekoksnes produktu, kā arī estētisko un kultūras pakalpojumu mijiedarbības novērtēšanai un veikts šāds novērtējums, izstrādāta metodika meža ekosistēmu pakalpojumu kartēšanai. Izstrādātās un aprobētās metodikas ļaus objektīvi novērtēt mežsaimniecības ietekmi uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti, bet sagatavotās rekomendācijas palīdzēs veikt mežsaimniecības plānošanu tā, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumu izmantošanu.

Programmas gaitā paredzēts ierīkot vairākus demonstrācijas objektus, kas būs izmantojami esošo un topošo nozares speciālistu un sabiedrības izglītošanā par mežsaimniecības un ekosistēmu pakalpojumu mijiedarbību, kā arī sagatavot virkni vietēja mēroga un starptautisku publikāciju, pamatojoties uz pētījumu gaitā iegūtajiem datiem.

Pētījumu rezultāti meža nozarei un citiem interesentiem tiks prezentēti Latvijas mežzinātnes dienās, a/s "Latvijas valsts meži" darbinieku semināros, vietēja un starptautiska mēroga konferencēs.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2016)
un prezentācija (8.03.2017.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017) un pielikumi 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2016–2020)

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands

Publikācijas