Vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 06.06.2023.
Beigu datums: 31.03.2026.

Dabas aizsardzības pārvaldes vienošanās Nr. 7.7/417/2023

Pētījuma uzdevumi

 1. Lāča darbības pēdu uzskaite 2023., 2024. un 2025. gadā septiņās Natura 2000 teritorijās – dabas liegumos "Lielais Pelečāres purvs", "Ziemeļu purvi", "Stompaku purvi", "Lubāna mitrājs", dabas parkos "Vecumu meži", "Kuja" un "Teiču dabas rezervāts", un vismaz piecās vietās ārpus Natura 2000 teritorijām, kur pēdējo trīs gadu laikā novērota lāču klātbūtne.
 2. Molekulāri ģenētiskais monitorings 2023., 2024. un 2025. gadā atbilstoši "Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm" sniegtajām metodēm:
  2.1. katru gadu vismaz piecu stacionāru vai pārvietojamu (reizi mēnesī) matu lamatu ierīkošana teritorijā, kur iepriekšējos gados konstatēts vislielākais lāču blīvums. Matu lamatu apsekošana vismaz reizi divās nedēļās pavasara (aprīlis–jūnijs) un rudens (septembris–novembris) mēnešos. Teritorijā izvietot slēpņu kameru tīklu – vismaz 10 slēpņu kameras, daļai no tām jābūt saistītām ar matu lamatu izvietojumu;
  2.2. katru gadu vismaz piecu veco ābeļdārzu apsekošana to ražas sezonā septiņās Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā un piecās vietās ārpus Natura 2000 teritorijām;
  2.3. kādā no fona monitoringa un/vai Natura 2000 teritorijās apsekojamajiem ābeļdārziem, kuros ir ievākti ģenētiskā materiāla saturoši paraugi un veiktajās analīzēs veiksmīgi ģenētiski identificēts indivīds, izvietot slēpņu kameras (līdz 5 gab.). Prioritārā teritorija – Teiču dabas rezervāts;
  2.4. katru gadu dravu postījumu vietu apsekošana (atbilstoši saņemtajiem ziņojumiem) un DNS saturošu materiālu ievākšana;
  2.5. katra gada ievākto DNS saturošu paraugu analīze ar molekulārās ģenētikas metodēm saskaņā ar Rekomendācijās noteikto metodi un atbilstošas datu bāzes izveide un tās papildināšana.
 3. Apmācību jeb kalibrācijas semināru organizēšana katru gadu sabiedrības daļai, (Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, mednieki, meža darbinieki, biškopji, robežsargi, dabas draugi), kam savu aktivitāšu specifikas dēļ pastāv iespēja atrast brūnā lāča pēdas vai ģenētisko materiālu saturošus paraugus.
 4. Atskaišu sagatavošana par katru gadu, apkopojot ievāktos datus un interpretējot tos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pētījumu datiem.
 5. Līdz 4.2025. veikt Natura 2000 teritoriju standarta datu formās iekļautās informācijas izvērtēšanu un populāciju vērtējumu un ekoloģiskās informācijas aktualizēšanu par brūno lāci Ursus arctos.
 6. Līdz 1.04.2025. sagatavot un aktualizēt Eiropas Komisijas ziņojuma sadaļas par brūno lāci Ursus arctos un tā stāvokli Latvijā (2019.–2024. g.), ko nosaka Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām un skaidrojumiem.


Pārskats par pētījuma rezultātiem (2023) 

Aktualitātes

 1. 15.02.2024. Pirmā semināra "Lāču monitorings 2023.–2025. gadā" darba plāns un prezentācijas:
  Aktualitātes lielo plēsēju jautājumos un atbildēs Eiropas Lielo plēsēju iniciatīvas (LCIE) un Lāču speciālistu grupas skatījumā (IUCN BSG) 
  Brūnā lāča monitoringam vērtīgu paraugu un datu vākšana:
  Fona monitorings un gadījuma situācijas 
  Ābeļdārzi 
  Postījumu vietas – bišu dravas un lauki 
  Lācim raksturīgās pazīmes lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu vietā 
  Lai novērojums kļūtu par pierādījumu – datu ievākšanas un rezultātu kvalitāte 
  Ieskats ar molekulārās ģenētikas metodēm iegūto brūnā lāča populācijas datu novērtējumā 2023. gadā