• Šēnhofa S. 2021. Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu / Effect of meteorological factors and planting material on poplar growth. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Makovskis K. 2021. Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ražošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā / Fast-growing woody crop evaluation for biomass production on unused agricultural lands in Latvia. Promocijas darbs zinātniskā grāda Ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanai / Thesis (Dr. oec.). LVMI Silava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte/ LSFRI Silava, Latvia University of Agriculture 
 • Jansone B. 2020. Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenīlā vecumā / Variation of height growth of young pure Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Kalēja S. 2020. Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē / Technological and economic solutions of mechanised forest biofuel production in thinning. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Krišāns O. 2020. Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē / The effect of root rot and bark-stripping on wind stability of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.). Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Matisone I. 2020. Parastā oša Fraxinus excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu sukcesija un oša atjaunošanās / Dieback of common ash Fraxinus excelsior L. in Latvia: species succession and ash regeneration. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Zimelis A. 2020. Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risinājums / Technology for extraction and transportation of coniferous stumps. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Bārdule A. 2019. Mikro- un makroelementu plūsmas īscirtmeta apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē / Micro- and macro element flows in short rotation hybrid aspen (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) plantation in agricultural land. Promocijas darbs ķīmijas doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. chem.). Latvijas Universitāte, LVMI Silava / University of Latvia, LSFRI Silava 
 • Jansone L. 2019. Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā / Regeneration and growth of European beech (Fagus sylvatica L.) stands in Latvia. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Kitenberga M. 2019. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos / Forest fire history and post-fire regeneration patterns in hemiboreal forests. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Liepiņš J. 2019. Kokaudžu biomasas noteikšanas metodikas izstrāde un oglekļa uzkrājuma aprēķini Latvijā / Methodology development for forest stand biomass and carbon stock estimates in Latvia. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Brauners I. 2018. Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos / Heterobasidion root rot in small diameter conifer stumps. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava / LSFRI Silava 
 • Polmanis K. 2018. Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem / Influence of needle cast (Lophodermium spp.) on morphological parameters of young Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava, Lauksaimniecības universitāte / LSFRI Silava, Latvia University of Agriculture 
 • Zeps M. 2017. Apšu hibrīdu (Populus tremuloides Mich. × Populus tremula L.) audzēšanas potenciāls Latvijā / Potential of hybrid aspen (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) production in Latvia. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte / LSFRI Silava, Latvia University of Agriculture 
 • Bāders E. 2016. Sasalstoša lietus un vēja kā dabisko traucējumu ietekme skuju koku audzēs hemiboreālajos mežos Latvijā / Impact of freezing rain and wind as natural disturbances of coniferous hemiboreal forests in Latvia. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). LVMI Silava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte / LSFRI Silava, Latvia University of Agriculture 
 • Kļaviņa D. 2015. Parastās egles (Picea abies (L.) h. karst.) ektomikorizas apsaimniekotās mežaudzēs Latvijā / Ectomycorrhizas of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in managed forest stands of Latvia. Promocijas darbs bioloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. biol.). Latvijas Universitāte, LVMI Silava / University of Latvia, LSFRI Silava 
 • Zdors L. 2015. Kokaudzes struktūras un apsaimniekošanas režīmu ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) atjaunošanos vienlaidus un grupu pakāpeniskajās cirtēs / Influence of forest stand structure and managment regime on scots pine (Pinus sylvestris L.) regeneration after uniform and group shelterwood cutting. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LVMI Silava / Latvian University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Šuba J. 2014. Latvijas sikspārņu rudens spietošana un migrācija / Autumn swarming and migration of bats in Latvia. Promocijas darbs bioloģijas doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. biol.). Latvijas Universitāte/ University of Latvia 
 • Voronova A. 2014. Retrotranspozonu struktūra parastās priedes (Pinus sylvestris L.) genomā un to ekspresija / Retrotransposon structure and expression in the Scots pine (Pinus sylvestris L.) genome. Promocijas darbs bioloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. biol.). Latvijas Universitāte / University of Latvia 
 • Baumanis J. 2013. Pārnadžu (Artiodactyla) populāciju stāvokļa novērtējums un apsaimniekošanas principi Latvijā / Situation assessment of ungulate (Artiodactyla) populations and their management principles in Latvia. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Bārdulis A. 2013. Sakņu biomasas izpēte sausieņu priežu (Pinus sylvestris L.) jaunaudzēs / Belowground biomass of young Scots pines (Pinus sylvestris l.) in forest types on dry mineral soils. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Gerra-Inohosa L. 2013. Mežaudžu struktūrelementu un sūnu sugu bagātība apsaimniekotā meža ainavā / Forest structural elements and bryophyte species richness in managed forest landscape. Promocijas darbs bioloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. biol.). Latvijas Universitāte / University of Latvia 
 • Matisons R. 2013. Wood increment and earlywood vessel size of pedunculate oak and their relation with climatic factors in Latvia. Academic dissertation. University of Latvia.
 • Arhipova N. 2012. Heart Rot of Spruce and Alder in Forests of Latvia [Egļu un alkšņu serdes trupe Latvijas mežos]. Doctoral thesis. Swedish University of Agriculture Science (SLU), LSFRI Silava.
 • Gailīte A. 2012. Fizioloģiskie un ģenētiskie aspekti Igaunijas rūgtlapes (Saussurea esthonica) saglabāšanā / Physiological and genetic aspects of Estonian saw-wort (Saussurea esthonica) conservation. Promocijas darbs bioloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. biol.). Latvijas Universitāte, LVMI Silava / University of Latvia, LSFRI Silava 
 • Lazdiņš A. 2011. Dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju efektīvas apsaimniekošanas nosacījumi / Preconditions for efficient management of naturally afforested farmlands. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Šķipars V. 2011. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) rezistences pret sakņu piepes (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) izraisīto sakņu trupi ģenētiskie aspekti / Genetic aspects of resistance of Scots pine (Pinus sylvestris l.) against root rot caused by Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Indriksons A. 2010. Biogēno elementu aprite nosusinātajos mežos / Cycle of biogenous elements in drained forests. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Jansons J. 2009. Lapu koku mežu dabiskā atjaunošanās un koksnes resursi / Natural regeneration and wood resources of broadleaved forests. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Lazdiņa D. 2009. Notekūdeņu dūņu izmantošanas iespējas kārklu plantācijās / Using of wastewater sewage sludge in short rotation willow coppice. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Neimane U. 2009. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) populāciju fenotipiskā un ģenētiskā daudzveidība Latvijā / Phenotypic and genetic variation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations in Latvia. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr.silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte / Latvia University of Agriculture 
 • Bagrade G. 2008. Latvijas kaķu un suņu dzimtas savvaļas sugu helmintofauna / Helminth fauna of wild felids and canids in Latvia. Promocijas darbs bioloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. biol.). Latvijas Universitāte / University of Latvia 
 • Jansons Ā. 2008. Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) selekcijas teorētiskie pamati un attīstības perspektīvas Latvijā / Theoretical basis and perspectives of Scots pine (Pinus sylvestris L.) breeding in Latvia. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Lībiete Z. 2008. Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) tīraudžu ražība un augšanas potenciāls auglīgajos meža tipos / Productivity and growth potential of pure Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands on fertile sites. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Zālītis T. 2008. Kārpainā bērza (Betula pendula Roth.) augšanas gaitu un stumbra kvalitāti ietekmējošie faktori auglīgajos meža tipos Latvijā / The factors influencing the growth and stem quality of Silver birch stands on fertile site types in Latvia. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, LVMI Silava / Latvia University of Agriculture, LSFRI Silava 
 • Liepiņš K. 2007. Ietvarstādu morfoloģisko parametru un stādījumu ierīkošanas tehnoloģiju ietekme uz kārpainā bērza (Betula pendula Roth.) augšanas rādītājiem bijušajās lauksaimniecības zemēs / Effect of container seedlings morphological parameters and establishment methods on growth of Silver birch (Betula pendula Roth.) in plantations of former farmlands. Promocijas darbs mežzinātņu doktora grāda iegūšanai / Thesis (Dr. silv.). Latvijas Lauksaimniecības universitāte / Latvia University of Agriculture