Vadītājs: Daiga Zute
Sākuma datums: 15.03.2023.
Beigu datums: 30.11.2023.

ZM Meža attīstības fonda atbalstītā pētījuma vienošanās Nr. 23-00-S0INZ03-000004


Logo Meza attistibas fonds

Pieņemot lēmumus par zemes lietošanai nosakāmiem mērķiem un ierobežojumiem, būtiski balstīties uz kvalitatīvu zinātnisko informāciju. To uzsver gan klimata pārmaiņu mazināšanas politikas, definējot, ka aprēķini balstāmi tikai uz verificētu (publicētu) informāciju, vienādojumiem, gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politika t.i. ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030 un ar tās ieviešanu saistītie normatīvi (Barredo et al. 2021). Šīs politikas šobrīd tiek nozīmīgi attīstītas un pilnveidotas, tādēļ aktuāli nodrošināt to veidotājiem šādu informāciju.

Pētījuma mērķis ir sagatavot informāciju Latvijas un Eiropas Savienības (ES) meža politikas veidotājiem par veco mežaudžu un veco mežu attīstības dinamiku un lomu dažādu ES un nacionālo politiku kontekstā un nodrošināt tās izplatīšanu šo politiku veidotājiem, turpinot un paplašinot Meža attīstības fonda atbalstīto pētījumu Veco mežu loma klimata pārmaiņu mazināšanā: informācija Latvijas un Eiropas Savienības meža un saistīto nozaru politiku veidotājiem (2022) (vienošanās Nr. 22-00-S0MF10-000045).

Pētījums izstrādāts Latvijā, sadarbojoties ar Eiropas zinātniskajiem institūtiem, pirmkārt, ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu meža nozares ekspertiem. Ieviešanas ģeogrāfiskā vieta attiecas ne tikai uz Latviju, jo pētījuma rezultātus iespējams izmantot arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

  1. Informācijas sagatavošana un nodošana Latvijas lēmumu pieņēmējiem un ieinteresētajām pusēm, t.sk. starptautiska konference Ziemeļvalstu un Baltijas valstu meža nozares ekspertiem.
  2. Starptautiskā sadarbība ar meža nozares pārstāvjiem un pētnieciskajiem institūtiem, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvjiem.
  3. Parauglaukumu ierīkošana mežā vecās bērza audzēs, lai raksturotu mikrodzīvotnes kā vienu no bioloģiskas daudzveidības indikatoriem.
  4. Veco mežu identificēšana un raksturošana ar attālās izpētes pieeju, izstrādājot pieejas veco mežu un veco mežaudžu diferencēšanai skuju koku audzēs.


Pētījuma zinātniskais pārskats