Vadītājs: Daiga Zute
Sākuma datums: 15.03.2022.
Beigu datums: 30.12.2022.

ZM Meža attīstības fonda atbalstītā pētījuma vienošanās Nr. 22-00-S0MF10-000045


Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma mērķis ir sagatavot informāciju Latvijas un Eiropas Savienības meža politikas veidotājiem par veco mežaudžu un veco mežu attīstības dinamiku un lomu dažādu ES un nacionālo politiku kontekstā un nodrošināt tās izplatīšanu šo politiku veidotājiem.

Meža politikas veidotājiem ir būtiski iegūt zinātniski pamatotu informāciju par veco mežaudžu un veco mežu attīstības dinamiku, gan nacionālo, gan ES un politiku izstrādes kontekstā. Pieņemot lēmumus par zemes lietošanai nosakāmiem mērķiem, būtiski balstīties uz verificētu zinātnisku informāciju. Palielinoties zemes platībām bez saimnieciskās darbības, pieaug arī vecu mežu teritorija, un ir nozīmīgi apzināt šīs tendences ilgtermiņa ietekmi uz oglekļa uzkrājamu gan mežā, gan koksnes produktos un fosilo resursu izmantošanas aizstāšanas efektu. Projekta secinājumi Latvijas un ES meža politikas veidotājiem balstīti uz empīriskiem datiem, attālo izpēti, kā arī realizēto starptautisko (īpaši – Ziemeļeiropas) zinātnisko sadarbību, turpinot un paplašinot 2021. gadā uzsākto, MAF atbalstīto pētījumu Vecu mežu loma klimata pārmaiņu kontekstā: informācijas sagatavošana un izplatīšana lēmumpieņēmējiem.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

  1. Informācijas sagatavošana un nodošana Latvijas lēmumu pieņēmējiem un Eiropas Komisijai: seminārs Latvijas lēmumu pieņēmējiem, attālināta formāta tikšanās ar Eiropas Komisijas DG AGRI pārstāvjiem, konference Ziemeļvalstu un Baltijas valstu meža nozares ekspertiem.
  2. Starptautiskā sadarbība ar meža nozares pārstāvjiem un pētnieciskajiem institūtiem.
  3. Parauglaukumu ierīkošana mežā atsevišķu oglekļa krātuvju raksturošanai.
  4. Veco mežu identificēšana un raksturošana, izmantojot attālās izpētes pieeju – mašīnmācīšanās algoritmu izstrāde.
  5. Mežsaimnieciskās darbības cikla garuma un tās aizlieguma ietekmes analīze.


Pētījuma zinātniskais pārskats un prezentācija (31.01.2023.)