Vadītājs: Daiga Zute
Sākuma datums: 11.04.2021.
Beigu datums: 30.12.2021.

ZM Meža attīstības fonda atbalstītā pētījuma vienošanās Nr. 21-00-S0-MF10-000019

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma mērķis ir sagatavot zinātniskās informācijas analīzi par vecu mežu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā kontekstā ar saistītajām Eiropas Savienības un Latvijas mēroga politikām, un nodrošināt tās izplatīšanu šo politiku veidotājiem. Pētījuma rezultātā lēmumpieņēmēji saņems zinātniski pamatotu informāciju par veciem mežiem.

Pētījuma ietvaros tika sagatavota zinātniskās informācijas analīze par vecu mežu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā kontekstā ar saistītajām Eiropas Savienības un Latvijas mēroga politikām. Lai nodrošinātu pētījuma mērķa sasniegšanu, tika ierīkoti parauglaukumi mežos ar organisko augsni. Tādējādi iegūtas līdz šim trūkstošās vecu mežu datu kopas – mežaudzēs vecos mežos ar organisko augsni. Pētījuma ietvaros notika sadarbība ar Baltijas un Ziemeļvalstu meža nozares ekspertiem, izmantojot jau iedibinātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu projektu sadarbības tīklus. Atbalsts aktivitātēm SNS sadarbības tīklu projektu PROFOR un FORDISMAN ietvaros papildus to projektu uzdevumiem, tika nodrošināta bāze kopējas, zinātniski pamatotas nostājas veidošanai un tās turpmākai prezentēšanai ar mežu saistīto politiku veidotājiem Ziemeļeiropā un Eiropas Savienības institūcijās (t.sk. ekspertu dalība MAF starptautiskajā konferencē). Sadarbība ar kaimiņvalstīm ir nozīmīga, jo mūsu reģions atrodas līdzīgā situācijā Eiropas mērogā, un par to liecina jau uzsāktā sadarbība klimata pārmaiņu izpētes jomā vairāku Baltijas un Ziemeļvalstu projektu ietvaros. Pētījumā iegūtās zinātniskās atziņas sniegtas gan Latvijas ministrijām: Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, gan meža nozares interešu grupām, gan Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ekspertiem.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

  • informatīva materiālā sagatavošana lēmumu pieņēmējiem (summary for policy makers) latviešu un angļu valodā;
  • atbalsts aktivitātēm SNS tīklu PROFOR un FORDISMAN ietvaros papildus to uzdevumiem, nodrošinot bāzi kopējas, zinātniski pamatotas nostājas veidošanai un tās prezentēšanai ar mežu saistīto politiku veidotājiem Ziemeļeiropā un Eiropas Savienības institūcijās;
  • parauglaukumu ierīkošana oglekļa uzkrājuma raksturošanai vecā mežā. Seminārs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu meža nozares ekspertiem "Vecu mežu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā kontekstā" (attālināta formātā).


Pētījuma zinātniskais pārskats