Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 01.02.2010.
Beigu datums: 31.12.2013.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2010/0277/2DP/2.1.1.1.0./10/APIA/VIAA/129

Logo ERAF Ieguldijums

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" (vadošais partneris) un LU Bioloģijas fakultāte

Pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunus bioloģiskos preparātus skujkoku celmu aizsardzībai pret Heterobasidion annosum izraisīto sakņu trupi, izmantojot Latvijas izcelsmes sēņu izolātus.

Pētījuma uzdevumi:

 1. pārbaudīt sēnes Phlebiopsis gigantea Latvijas izolātu augšanas ātrumu egles koksnē;
 2. novērtēt sēnes P. gigantea Latvijas izolātu antagonismu pret H. annosum sporu infekciju;
 3. pārbaudīt Trichoderma sp. micēlija augšanas ātrumu un izolātu antagonismu pret H. annosum S un P intersterilitātes grupām;
 4. novērtēt P. gigantea un Trichoderma sp. suspensijas efektivitāti pret H. annosum sporu infekciju koksnē (eksperiments ar koka bluķiem);
 5. lauka apstākļos novērtēt P. gigantea Latvijas izolātu un P. gigantea/Trichoderma sp. suspensijas efektivitāti skujkoku celmu aizsardzībā pret H. annosum;
 6. ierīkot eksperimentu, lai noskaidrotu Trichoderma sp. izolātu ietekmi uz H. annosum attīstību jau inficētos celmos;
 7. pārbaudīt P. gigantea/Trichoderma sp. suspensijas ietekmi uz lielā priežu smecernieka attīstību skujkoku celmos.

Sasniedzamie rezultāti:

 1. pētījuma ietvaros tiks papildināta LVMI "Silava" un LU Bioloģijas fakultātes rīcībā esošās sēņu izolātu kolekcijas;
 2. izdalīti efektīvākie P. gigantea un Trichoderma sp. izolāti H. annosum izraisītās sakņu trupes ierobežošanai;
 3. tiks noskaidrota sēņu P. gigantea un Trichoderma sp. izolātu ietekme uz lielā priežu smecernieka Hylobius abietis attīstību skujkoku celmos; novērtēta Trichoderma sp. ietekme uz H. annosum attīstību jau inficētos celmos;
 4. patents jaunam inovatīvam bioloģiskam preparātam.

Aktualitātes

 1. 26.–29.09.2011. Dalība SNS Nordic-Baltic Forest Pathology Meeting Zviedrijā ar prezentāciju: Alksne L., Petriņa Z., Eze D., Nikolajeva V., Gaitnieks T. Influence of temperature on the antagonism of Trichoderma spp. against heterobasidion annosum s.l. in vitro
 2. 24.–27.10.2011. Dalība Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresā un Letonikas 4. kongresā "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" ar stenda referātu: Kenigsvalde K., Kļaviņa D., Arhipova N., Nitiša D., Zaļuma A., Brūna L., Ķiesnere R.D., Druva-Lūsīte I., Gaitnieks T. Heterobasidion annosum izplatību ierobežojošo faktoru izpēte: skujkoku celmu apstrāde, izmantojot Phlebiopsis gigantea Latvijas izolātus
 3. 15.02.2012. Dalība LU 70. zinātniskajā konferencē ar prezentācijām: Nitiša D., Kenigsvalde K., Brūna L., Zaļuma A., Nikolajeva V., Eze D., Petriņa Z., Vasaitis R., Gaitnieks T. Trichoderma spp. izolātu ietekme uz Heterobasidion annosum s.l. attīstību ar sakņu piepi inficētos Picea abies celmos un Kenigsvalde K., Nikolajeva V., Gaitnieks T. Phlebiopsis gigantea un Trichoderma spp. suspensijas efektivitāte pret Heterobasidion annosum s.l. sporu infekciju koksnē
 4. 9.03.2012. Dalība Latvijas mežzinātnes dienā ar stenda ziņojumu Latvijas izcelsmes bioloģiskie preparāti celmu aizsardzībai pret Heterobasidion annosum infekciju
 5. 13.04.2012. Dalība meža patologu seminārā Somijā ar prezentāciju: Kenigsvalde K., Nikolajeva V., Bruna L., Korhonen K., Gaitnieks T. Testing the efficacy of Phlebiopsis gigantea and Trichoderma sp. against spore infection by Heterobasidion in log pieces of spruce
 6. 10.–14.09.2012. Dalība IUFRO virziena 7.03.10 konferencē "Methodology of forest insect and disease survey" Lietuvā ar stenda ziņojumiem: Gaitnieks T., Kenigsvalde K., Korhonen K. In vitro testing of properties of Latvian Pheliopsis gigantea strains un Alksne L., Petriņa Z., Eze D., Nikolajeva V., Gaitnieks T. The influence of Trichoderma spp. released water-solutable compounds on Heterobasidion annosum s.l. in laboratory conditions
 7. 1.11.2012. Dalība Baltijas mikrobiologu kongresā Rīgā ar ziņojumu "Cellular and molecular interactions between Trichoderma strains and conifer pathogens Heterobasidion annosum and H. parviporum"
 8. 15.02.2013. Dalība LU 71. zinātniskajā konferencē ar ziņojumu "Phlebiopsis gigantea efektivitātes novērtējums – laboratorijas un lauka eksperimenta salīdzinājums"
 9. 28.06.2013. Vadīta semināra daļa LVMI "Silava" Latvijas mežzinātnes dienā Jaunkalsnavā. Semināra dalībnieki informēti par aktuālajiem meža aizsardzības jautājumiem un projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.
 10. 21.–25.07.2013. Dalība 5th Congress of European Microbiologists (FEMS) Vācijā ar stenda ziņojumu Antagonistic effects of Trichoderma strains against conifer pathogens Heterobasidion annosum and H. parviporum
 11. 30.12.2013. Sekmīgi noslēgusies pētījuma īstenošana, sagatavots Pārskats par sasniegtajiem rezultātiem