Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 01.11.2010.
Beigu datums: 31.10.2013.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.2. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2010/0247/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/133

Logo ERAF Ieguldijums

Pētījuma vispārējais mērķis ir LVMI "Silava" zinātniskās un metodiskās pieredzes pārnese uz koku uzmērīšanas programmatūru meža nozares kapacitātes stiprināšanai. Specifiskais mērķis ir mežā veicamo koku dimensiju mērījumu elektronizācija, izmantojot jaunākās paaudzes elektronisko mērinstrumentus un uzmērītās informācijas saglabāšana sagatavotās aplikācijās GPS uztvērējiem ar iebūvētu plaukstdatoru.

Pētījuma galvenās aktivitātes:

 1. Tehniskā priekšizpēte.
 2. Pētniecība:
  2.1. Rūpnieciskais pētījums:
  2.1.1. detalizēta datu uzkrāšanas, apstrādes un formulu aprēķinu prasību specifikāciju izstrāde;
  2.1.2. Lauku darbu programmatūras izstrāde.
 3. Pētniecības rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana:
  3.1. informatīvo plākšņu izvietošana un uzturēšana projekta realizācijas vietās;
  3.2. informācija internetā;
  3.3. zinātniskās publikācijas.
 4. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma nostiprināšana:
  4.1. preču zīmes reģistrācija.

Pētījuma uzdevumi ir:

 1. programmatūru specifikāciju izstrāde;
 2. programmatūru iztrādes platformu analīze;
 3. testēšanai nepieciešamo mērinstrumentu pārskats.

Aktualitātes

 1. 4.2011. Relīze Uzsākta Programmatūras izstrādes vides izvēle, programmatūru prasību specifikāciju konsultācijas atbilstoši katrai iztrādājamajai programmatūrai
 2. 6.2011. Plānoti un apsekoti programmatūru testēšanai nepieciešamie parauglaukumi galvenokārt zinātniskās izpētes mežu Mežoles, Kalsnavas, Šķēdes un Auces masīvu teritorijās
 3. 7.2011. Veikti programmatūru datu ievades vajadzībām nepieciešamo elektronisko mērinstrumentu lauka testi
 4. 29.09.2011. Relīze Pētījuma aktualitātes
 5. 12.2011. Uzsākta programmatūru testēšanai nepieciešamo meža statistiskās inventarizācijas pirmā cikla datu ievadīšana centrālajā datu bāzē
 6. 2.2012. Pabeigta visu plānoto lauku darbu programmatūru specifikāciju sagatavošana
 7. 9.03.2012. LVMI "Silava" Latvijas mežzinātnes diena, tās norises programmā iekļaujot apskatu par pēdējos gados institūtā veiktajiem pētījumiem. Prezentācijā Meža resursu statistiskā inventarizācija – IT risinājumi un tehnoloģijas meža nozares praksei ziņots par pētījuma aktivitātēm un meža nozarei nozīmīgiem paredzētajiem rezultātiem
 8. 4.2012. Uzsākta pētījumā paredzēto programmatūru izstrāde, programmēšanas darbi
 9. 6.2012. Pabeigta pētījumā paredzēto Meža statistiskās inventarizācijas lauku darbu programmatūras, galvenās izmantošanas novērtēšanas programmatūras pielietošanas metodiku sagatavošana
 10. 9.2012. Relīze Veikti pirmie testi ar datu ievadi lauka apstākļos, izmantojot speciālos planšetdatorus
 11. 10.2012. Pabeigta Meža valsts reģistra aktualizācijas programmatūras metodikas sagatavošana
 12. 12.2012. Sagatavota Meža resursu monitoringa centrālās datu bāzes jaunā versija, kas satur visus 1. cikla un 2. cikla trīs gadu datus
 13. 1.2013. Pētījuma rezultāti prezentēti divos ziņojumos LU 71. zinātniskajā konferences Bioloģija: Dendroekoloģijas sekcijā (programma)
 14. 3.2013. Sagatavoti materiāli diviem stenda ziņojumiem DU zinātniskajā konferencē
 15. 5.2013. Pētījuma rezultāti – publikācijas prezentētas divos stenda ziņojumos DU 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē; to abstrakti publicēti "Book of Abstracts of 7th International conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic region".
 16. 7.2013. Iesniegta apstiprināšanai projektā paredzētā preču zīme.
 17. 4.09.2013. Relīze Pētījuma aktualitātes
 18. 4.–6.11.2015. Starptautiskās zinātniskās konferences "Knowledge Based Forest Sector" tēžu krājumā publicētas pētījuma tēzes: Donis J., Zarins J., Gitendorfs G., Lukins M. Remote sensing data usage capabilities for the analysis of distribution of forest resources outside NFI sample plots un Lukins M., Donis J., Zarins J. LIDAR data usage capabilities for forestry and forest biological diversity evaluation