Vadītājs: Mārtiņš Lūkins
Sākuma datums: 23.08.2023.
Beigu datums: 15.11.2023.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 23-00-S0MF11-000002

Logo Meza attistibas fonds

Pētījums analizē meža attīstību vairākās jomās, apvienojot divus skatījumus uz objektu. Pirmajā daļā meža telpiskās struktūras pētītas laika gaitā, otrajā – mežaudžu struktūra un izmaiņas laikā, izmantojot vēsturiskus un aktuālos datus. Pētījuma uzdevumi ietver mežaudžu izmaiņu analīzi, bezizcirtumu mežsaimniecības vietu identifikāciju un koku sugu izmaiņas. Izmantojot dažādus datu avotus, rezultāti apkopoti pagastu līmenī, bet arī iespējama detāla telpiskā analīze. Pētījumā tiek arī izskatītas platību izmaiņas un mežaudžu pazīmes. Vēsturiskie taksācijas apraksti un Dabas kartēšanas dati tiek izmantoti, lai skaidrotu meža daudzveidības izvietojuma likumsakarīgas. LIDAR dati tiek pielietoti kokaudžu struktūras un zemju mikroklimata izpētē. Pētījumā dažādu laika periodu airoainas izmantotas meža seguma noteikšanai; izstrādāts algoritms kontūru iegūšanai ģeogrāfiskajā informācijas programmā ar ticamību 80–90% un minimālās kontūras lielumu 0,1 ha.


Pētījuma zinātniskais pārskats 
Publicēto datu lejuplādes saites