Vadītājs: Arta Bārdule
Sākuma datums: 01.01.2022.
Beigu datums: 31.12.2024.

Latvijas Zinātnes padomes programmas "Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti" vienošanās Nr. lzp-2021/1-0137

Logo FLPP 2

Kopējais finansējums ir 291 864 EUR.

Pētījuma tiešais mērķis ir novērtēt SEG emisijas no koku stumbra virsmas lapkoku audzēs un kvantificēt mitruma režīma izmaiņu un citu faktoru ietekmi uz šīm emisijām, lai nodrošinātu meža apsaimniekotājus ar lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentiem klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ieviešanai, apsaimniekojot mežaudzes ar meliorētām un pārmitrām augsnēm.. Pētījumu veiksim Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) jomā zināšanu ietilpīga bioekonomika. Pētījuma rezultātus integrēsim nacionālajos emisiju faktoros (EF), Nacionālajā siltumnīcefektu (SEG) inventarizācijas ziņojumā, kā arī 3. līmeņa metodē SEG emisiju novērtēšanai meža zemēs.

Veicamās darbības ir:

 1. metodikas izstrādāšana, izpētes objektu atlase un ierīkošana;
 2. SEG emisiju no koku stumbra virsmas, gruntsūdens līmeņa izmaiņu un citu vides datu ieguve;
 3. rezultātu analīze un SEG emisiju aprēķinu vienādojumu izstrādāšana;
 4. darbību datu ieguves metožu izstrādāšana SEG emisiju modelēšanai;
 5. izstrādāto vienādojumu aprobēšana AGM augšanas gaitas modelī.

Pētījumā tiks izmantotas Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs aprobētas metodes gāzu apmaiņas novērtēšanai, nodrošinot iegūto datu integritāti ar citu valstu pētījumos iegūtajiem datiem.

Galvenie zinātniskie rezultāti

 • Parauglaukumi un mērījumu infrastruktūra stumbra SEG apmaiņas, gruntsūdens līmeņa, virsmas temperatūras un augsnes virskārtas mitruma noteikšanai.
 • Augsnes analīžu rezultāti un telpiskā informācija par parauglaukumu atrašanās vietu.
 • SEG plūsmas, gruntsūdeņu līmeņa, pazemes temperatūras un augsnes virskārtas mitruma mērījumu dati un audzes raksturojums.
 • Laika apstākļu, augsnes ūdens piesātinājuma un mežaudzes struktūras determinēts modelis stumbra SEG (CH4 un N2O) apmaiņas projekcijai nosusinātās un mitrās, minerālās un organiskās augsnēs lapu koku mežaudzēs.
 • Darbības datu kopas izstrādes metodika stumbra SEG plūsmu modelēšanai.
 • Atjaunināts AGM modelis ar papildu informāciju par darbības datiem un iespēju novērtēt SEG plūsmas (CH4 un N2O) no koku stumbriem lapu koku audzēs.
 • Ieteikumi klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošanai mežsaimniecībā.
 • Vismaz trīs raksti WoS vai SCOPUS indeksētos izdevumos un prezentācijas vismaz divās starptautiskās konferencēs. Datus publicēsim Latvijas atvērto datu portālā.

Dalība konferencēs

Publikācijas