Depth-to-water kartēšanas dati

Depth-to-water kartēšanas metodiku izstrādāja Murphy et al. (2008). Depth-to-water kartes tiek izstrādātas, pamatojoties uz datiem par nogāzes slīpumu un zināmiem virszemes ūdens objektiem (strautiem, upēm, ezeriem utt.). Gruntsūdens līmeņa dziļumu aprēķina, izmantojot izmaksu virsmas metodi, kur sākotnējais dziļums ir vienāds ar zināmas ūdenstilpes virsmu un izmaksu virsma ir aprēķināta kā tangents no virsmas slīpuma. Šīs kartes ir izveidotas ar diviem dažādiem sateces baseina sliekšņiem – 10 un 30 ha. Dažādas robežvērtības norāda teorētiski nepieciešamo sateces baseina lielumu pie kura sākas virszemes ūdens plūsma nokrišņu vai sniega kušanas rezultātā uz mālainiem (10 ha) un smilšainiem (30 ha) nogulumiem. Kartē norādīts iespējamais ūdens līmeņa dziļums metros. Lai gan gruntsūdens līmeņa dziļums laika gaitā mainās un ir atkarīgs no dažādiem aspektiem (laika apstākļi, augsnes cilmiezis, meliorācija utt.), šajās kartēs ūdens līmeņa dziļums tiek parādīts nemainīgs. Aerolāzerskenēšanas un ūdenstilpju (upju, strautu, ezeru) dati tika iegūti no Estonian Land Board (Igaunija), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (Latvija) un National Land Service (Lietuva). WAMBAF Tool Box pētījuma ietvaros ir izveidotas Depth-to-water kartes Latvijas teritorijai, savukārt LIFE OrgBalt projekta ietvaros ir izveidotas Depth-to-water kartes visai Baltijas valstu teritorijai. Izstrādātās kartes skatīšanai ir pieejamas kā WMS serviss vietnē https://silava.forestradar.com/geoserver/silava/wms.

Datu lejupielādēšana iespējama pa karšu lapām. Karšu lapu numerācija pieejama, klikšķinot uz zemāk esošās kartes. Datu izmantošanas/pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu WAMBAF Tool Box (#X007) un LIFE programmas pētījuma "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" (LIFE OrgBalt, LIFE18 CCM/LV/001158) obligāta.

"Ceļvedis mitro vietu karšu izmantošanai mežsaimniecībā" šeit.

Karte

  

https://rpubs.com/ZARS/765056

Saites datu lejupielādei šeit.