Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.02.2010.
Beigu datums: 30.09.2013.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.2. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2010/0255/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/174

Logo ERAF Ieguldijums

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" (vadošais partneris) un SIA "Orvi".

Pētījuma vispārīgais mērķis ir samazināt biokurināmā sagatavošanas un meža augsnes apstrādes izmaksas, ieviešot praksē jaunu kombinētu risinājumu celmu izstrādei un augsnes sagatavošanai meža atjaunošanas darbiem. Specifiskais mērķis ir izveidot un notestēt jaunu multifunkcionālu celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtu biokurināmā sagatavošanai un augsnes sagatavošanai auglīgos skujkoku izcirtumos.

Pētījuma ietvaros plānots sadarbībā ar vienu no vadošajiem meža tehnikas izstrādes uzņēmumiem Latvijā, SIA "Orvi", apkopot informāciju par praksē izmantojamajām celmu izstrādes un augsnes sagatavošanas iekārtām, un, identificējot "labākās prakses piemērus", izgatavot un testēt Latvijas apstākļiem piemērotu celmu izstrādes un pacilu veidošanas iekārtas prototipu. Pirms pētījuma uzsākšanas veikta tehniskā priekšizpēte alternatīvo risinājumu izvērtēšanai.

Pētījums sadalīts trīs aktivitātēs:

  1. labākās prakses piemēru identificēšana;
  2. multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas prototipa izveidošana;
  3. iekārtas prototipa testēšana.

Pētījuma rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšanas aktivitātes ietvaros sagatavos vismaz trīs zinātniskas publikācijas par pētījuma rezultātiem un ilustrētas vadlīnijas celmu izstrādei, augsnes sagatavošanai un meža atjaunošanai skujkoku izcirtumos uz auglīgām minerālaugsnēm (vadlīniju mērķauditorija ir meža īpašnieki, tehnikas pakalpojumu sniedzēji un citi interesenti).

Pētījuma rezultātus latviešu valodā ar kopsavilkuma tulkojumu angļu un krievu valodās publicēs LVMI "Silava" un pētījuma mājas lapā

Sagaidāmie rezultāti ir:

  1. labākās prakses piemēru identificēšana: sagatavots pārskats par labās prakses piemēriem, veicot meža atjaunošanu pēc celmu izstrādes, sagatavotas tehniskās specifikācijas multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas prototipam;
  2. multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas prototipa izveidošana: izstrādāta multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas konstruktoru dokumentācija, izgatavots multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas prototips, izgatavots uzlabots multifunkcionālas celmu izstrādes un augsnes pacilu gatavošanas iekārtas;
  3. iekārtas prototipa testēšana: ierīkoti eksperimentālie stādījumi, sagatavots pārskats par tehnoloģisko iekārtu, meža stādīšanas un kopšanas ražības izmēģinājumiem, sagatavots pārskats par meža atjaunošanas izmēģinājumu rezultātiem, sagatavotas tehniskās specifikācijas augsnes sagatavošanas darbu veikšanai vienlaicīgi ar celmu izstrādi auglīgos skujkoku izcirtumos.

Pētījuma rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšanai tiks izveidota pētījuma mājas lapa, sagatavotas divas faktu lapas un 5 preses relīzes. Pētījuma aktivitāšu rezultāti tiks publicēti starptautiskos anonīmi recenzējamos zinātniskos izdevumos un iekļauti vienā doktora disertācijā.

Aktualitātes

  1. 1.06.2011. Relīze Pabeigti meža atjaunošanas rezultātu uzmērījumi atcelmotās platībās Somijā
  2. 29.07.2011. Relīze Sagatavots pārskats par meža atjaunošanas izmēģinājumiem atcelmotās platībās Somijā (pārskats)
  3. 4.10.2011. Relīze Izgatavots un lauka apstākļos izmēģināts celmu raušanas un plēšanas kausa prototips
  4. 9.03.2012. Dalība LVMI "Silava" Latvijas mežzinātnes dienas pasākumā ar stenda referātu: Lazdiņš A., Zimelis A., Gusarevs I. Productivity of stump extraction with experimental prototype head MCR-500