Vadītājs: Arta Bārdule
Sākuma datums: 01.12.2020.
Beigu datums: 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes Padomes granta vienošanās Nr. lzp-2020/2-0167 

Logo FLPP 2

Pētījuma mērķis ir izpētīt sabiedrības meža rekreācijas paradumu izmaiņas COVID-19 krīzes ietekmē un ar tiem saistītos meža apsaimniekošanas izaicinājumus. Ar pandēmiju saistītie ierobežojumi ir mainījuši apmeklētāju plūsmas uz dabas, tajā skaitā meža teritorijām, palielinot rekreācijas slodzes. Iedzīvotāju rekreācijas paradumu maiņa tiks pētīta, izmantojot aptaujas ar līdzdalības ĢIS, kas ļauj iegūt vietai piesaistītus rezultātus. Informācija par mežsaimniecības izaicinājumiem tiks iegūta daļēji strukturētu interviju veidā ar meža un dabas teritoriju apsaimniekotājiem.

Pētījuma rezultāti tiks atspoguļoti divās zinātniskās un vismaz vienā populārzinātniskā publikācijā, kā arī brīvpiekļuves datu kopā, kas ilustrēs rekreācijas paradumu telpiskās izmaiņas. Tiks sagatavotas rekomendācijas meža apsaimniekošanai neparedzētu izmaiņu apstākļos.


Pētījuma rezultāti