Vadītājs: Agrita Žunna
Sākuma datums: 01.03.2018.
Beigu datums: 15.11.2018.

Medību saimniecības attīstības fonda vienošanās Nr. 2018/39

Vilku un lūšu populāciju stāvokļa izpētes mērķis ir saglabāt tās labvēlīgā stāvoklī neierobežoti tālā nākotnē, nodrošinot sugu eksistenci nepārtrauktā areālā, augstu vides bioloģisko ietilpību un sugu dabiskās ekoloģiskās funkcijas, nepalielinot ekonomiskos konfliktus un ņemot vērā pārnadžu medību iespējas. Par populāciju stāvokli ļauj spriest nomedīto dzīvnieku demogrāfiskā struktūra, kā arī kopš 2014. gada tiek ievākts materiāls DNS analīzēm par nomedīto indivīdu savstarpējās radniecības struktūru. Saistot šīs ziņas ar informāciju par attiecīgo indivīdu mūža ilgumu un izplatīšanās attālumu no izcelsmes teritorijām, ir iespējams precīzāk novērtēt populāciju dinamiku, paaudžu nomaiņas gaitu un telpisko struktūru.

Pētījuma uzdevumi:

  1. ievākt izpētei (dzimums, vecums, DNS paraugs, barības sastāvs, parazītiskie tārpi) iespējami lielāku daļu nomedīto un bojā gājušo vilku un lūšu ķermeņu un galvaskausu (ne mazāk kā 100 indivīdu gadā);
  2. veikt populāciju demogrāfisko rādītāju analīzi, salīdzinot ar iepriekšējos gados iegūtajiem rezultātiem;
  3. sekot lielo plēsēju barošanās un parazītu faunas stāvoklim;
  4. turpināt populāciju radniecības struktūras izpēti ar molekulārās ģenētikas metodēm;
  5. izskaidrot medību tiesību lietotājiem, pētnieciskā darba partneriem, Latvijas sabiedrībai un ārvalstu interesentiem procesus medību ietekmētās lielo plēsēju populācijās.

Sagaidāmie rezultāti ir izvērtējums vilku un lūšu nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma noteikšanai 2018./2019. gada medību sezonai atbilstoši sugu aizsardzības plānu prasībām; informācija par lielo plēsēju demogrāfiju, vairošanos, radniecības struktūru, barošanos, izdzīvošanas iespējām medību rezultātā; demogrāfiskie parametri palīdzēs novērtēt plēsēju populāciju stāvokli atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām par ziņojuma gatavošanu saskaņā ar Eiropas Padomes 21.05.1992. direktīvas 92/43/EEK Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 17. pantu.

Pētījuma rezultatīvie rādītāji:

  1. Zinātniski pamatots izvērtējums medību ietekmei uz vilku un lūšu populāciju stāvokli.
  2. Nav nepieciešams noteikt papildus ierobežojumus lielo plēsēju medībām īpaši aizsargājamās teritorijās, jo populāciju aizsardzību nodrošina visā valstī un Baltijas reģionā ierobežotas un uzraudzītas medības.
  3. Informācija publikācijām starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos.
  4. Sagatavots pētījuma pārskats.


Pētījuma zinātniskais pārskats