Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 03.03.2015.
Beigu datums: 15.11.2015.

Pētījumu atbalsta Medību saimniecības attīstības fonda vienošanās Nr. 2015/47

Pētījuma mērķis ir saglabāt vilku un lūšu populācijas labvēlīgā stāvoklī neierobežoti tālā nākotnē, nodrošinot sugu eksistenci nepārtrauktā areālā, augstu vides bioloģisko ietilpību un sugu dabiskās ekoloģiskās funkcijas, nepalielinot ekonomiskos konfliktus un rēķinoties ar pārnadžu medību iespējām. Sākotnēji par populāciju stāvokli ļāva spriest nomedīto dzīvnieku demogrāfiskā struktūra. Tomēr, zinot vienīgi nomedīto plēsēju izplatību, dzimumu, vecumu un auglību, nevar gūt pilnīgu pārliecību par populācijas ilgtspējīgu izmantošanu. Sakarā ar lielo plēsēju, īpaši vilku, vispārzināmo spēju īsā laikā pārvietoties lielos attālumos, papildus nepieciešami arī pierādījumi tam, vai nomedītie dzīvnieki spējuši atražoties Latvijas teritorijas robežās. Ar ESF atbalstītā pētījuma Savvaļas sugu ģenētiskā monitoringa sistēmas izveide (2014–2015) atbalstu pirmo reizi radās iespēja demogrāfiskajiem datiem pievienot informāciju par nomedīto indivīdu savstarpējo radniecību. Vilku baru esamība un stabilitāte ir uzskatāma par vienu no galvenajiem to populācijas stabilitātes rādītājiem. Izveidotais ģenētiskais monitorings ir jāturpina, tā izmaksas ir samērīgas, kā arī rezultāti pārliecinoši un konkurētspējīgi mūsdienu zinātnes metožu un tehnoloģiju vidē.

Pētījuma uzdevumi ir:

  1. ievākt izpētei (dzimums, vecums, DNS paraugs, barības sastāvs, parazītiskie tārpi) iespējami lielāku daļu nomedīto un bojā gājušo vilku un lūšu ķermeņu un galvaskausu;
  2. veikt populāciju demogrāfisko rādītāju analīzi, salīdzinot 2014. gadā iegūtos un iepriekšējo gadu rezultātus;
  3. sekot lielo plēsēju barošanās un parazītu faunas stāvoklim populācijās;
  4. turpināt populāciju radniecības struktūras izpēti ar molekulārās ģenētikas metodēm, veicot DNS analīzes 2014. un 2015. gadā nomedītiem indivīdiem;
  5. izskaidrot medību tiesību lietotājiem, pētnieciskā darba partneriem, Latvijas sabiedrībai un ārvalstu interesentiem procesus lielo plēsēju populācijās medību ietekmē un sniegt priekšlikumus Valsts meža dienestam lielākā pieļaujamā nomedīšanas apjoma plānošanai.

Sagaidāmie rezultāti ir pamatojums vilku un lūšu nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma noteikšanai 2015./2016. gada medību sezonai atbilstoši sugas aizsardzības plānu (Vilka (Canis lupus) aizsardzības plāns, apstiprināts ar Vides ministra 21.11.2008. rīkojumu Nr. 394.; Eirāzijas lūša (Lynx lynx) aizsardzības plāns, apstiprināts ar Vides ministra 13.11.2007. rīkojumu Nr. 683.) prasībām. Pētījums palīdzēs noskaidrot, cik sekmīga ir lielo plēsēju vairošanās, kāda ir to izdzīvošanas iespēja medību rezultātā, un kā plēsēju populāciju stāvoklis saistīts ar izmaiņām pārnadžu populācijās. Rezultāti tiks izmantoti zinātnisku publikāciju sagatavošanā pētījuma izpildes gaitā, kā arī pēc pētījuma pabeigšanas. Populāciju demogrāfiskie parametri palīdzēs novērtēt lielo plēsēju populāciju stāvokli atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām par ziņojuma gatavošanu saskaņā ar Eiropas Padomes 21.05.1992. direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 17. pantu.

Pētījuma īstenošanas rezultatīvie rādītāji ir:

  1. zinātnisks pamatojums vilku un lūšu lielākā pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanai;
  2. nav nepieciešams noteikt papildus ierobežojumus lielo plēsēju medībām īpaši aizsargājamās teritorijās, jo populāciju aizsardzību nodrošina visā valstī un Baltijas reģionā ierobežotas un uzraudzītas medības;
  3. informācija publikācijām starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos.


Pētījuma zinātniskais pārskats