Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 10.07.2018.
Beigu datums: 09.07.2021.

Latvijas Zinātnes padomes vienošanās Nr. lzp-2018/1-0431

Logo FLPP 2

Sakņu piepes Heterobasidion spp. izraisītā sakņu trupe rada ievērojamus mežsaimnieciskos zaudējumus, kas egļu audzēs var sastādīt vairāk nekā 4000 EUR/ha. Heterobasidion izplatību ar sporām samazina svaigu celmu apstrāde ar lielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea sporas saturošiem bioloģiskajiem preparātiem (BP). Latvijā tiek izmantots Somijā ražotais BP "Rotstop". Lai samazinātu patogēna izplatību atjaunotajās mežaudzēs, svarīgi ir ierobežot sēnes tālāko izplatību saknēs. Pētījuma mērķis ir noskaidrot P. gigantea micēlija attīstību dažāda diametra skuju koku celmu saknēs kūdras augsnēs un minerālaugsnēs, kā arī izvērtēt trupējušu egļu celmu apstrādes lietderību galvenajā cirtē. Pētījumā pirmo reizi tiks salīdzināta P. gigantea micēlija sastopamība egļu un priežu celmos minerālaugsnēs un kūdras augsnēs sešus gadus pēc celmu apstrādes. Pirmo reizi pasaulē tiks analizēts Heterobasidion sugu sastāvs un populāciju struktūra kūdras augsnēs. Skuju koku saknēs novērtēs P. gigantea micēlija aizņemtā laukuma ietekmi uz sēnes tālāko izplatību koksnē. Iegūtie dati par P. gigantea attīstību dažāda augstuma priežu celmos ļaus izstrādāt rekomendācijas sakņu trupes ierobežošanai, veicot sastāva kopšanas cirtes. Darbā analizēs P. gigantea attīstību 2. stāva egļu celmu saknēs, tādējādi izvērtējot nepieciešamību minēto celmu apstrādei ar BP. Latvijā celmu apstrāde tiek praktizēta kopšanas ciršu laikā, bet perspektīvā ir paredzēta arī galvenajā cirtē. Pētījumā iegūtie dati par P. gigantea attīstību trupējušā egles koksnē ļaus pieņemt lēmumu par šādu celmu apstrādes lietderību. P. gigantea varētu ietekmēt Heterobasidion augļķermeņu veidošanos, bet ir nepieciešami papildu pētījumi saistībā ar Heterobasidion primārās infekcijas risku. Pētījuma gaitā ierīkos parauglaukumus, lai ilgtermiņā izvērtētu BP "Rotstop" ietekmi uz sēņu bioloģisko daudzveidību. Pētījums atbilst iepriekš minētajiem prioritārajiem virzieniem zinātnē, jo realizējot projektu, tiks uzsākti ilgtermiņa pētījumi, lai novērtētu Somijā ražotā BP ietekmi uz P. gigantea vietējām populācijām. Pētījumi par sakņu piepes bioloģiju kūdras augsnēs un ar Heterobasidion konkurējošās P. gigantea micēlija attīstību skuju koku celmos radīs jaunas zināšanas par BP pielietošanu sakņu trupes izplatības ierobežošanā. Pētījumā iegūtās zināšanas veicinās meža ražības un veselības paaugstināšanu, tādējādi ļaujot efektīvāk izmantot vietējos resursus un sekmēs Latvijas mežsaimniecības konkurētspējas palielināšanu.

Publikācijas