Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 14.05.2010.
Beigu datums: 09.12.2013.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 170513/S145, 050911/S82, 130712/S95, 170513/S145

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma ilgtermiņa (2008–2013) mērķis ir izstrādāt lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmu Latvijas meža resursu ekonomiski pamatotas izmantošanas plānošanai stratēģiskā līmenī.

Darba uzdevumi (2010) ir papildus mērījumu veikšana Meža statistiskās inventarizācijas (MSI) parauglaukumos; koku kvalitātes novērtējums, balstoties uz 2009. gada papildus mērījumiem MSI parauglaukumos; dažādās intensitātēs koptu bērzu audžu augšanas gaitas aproksimācija; neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežojumu augšanas gaitas aproksimācija; selekcionētas parastās priedes augšanas gaitas aproksimācija; dažāda vecuma un apsaimniekošanas režīma audžu koku sadalījuma pa caurmēra pakāpēm aproksimācija; infrasarkano attēlu izmantošanas iespēju izvērtējums MSI parauglaukumu datu ekstrapolēšanai.

Darba uzdevumi (2011) ir vispārējo augstumlīkņu aproksimācija; koku kvalitātes novērtējums balstoties uz 2009. un 2010. gada papildus mērījumiem MSI parauglaukumos; ortofotoattēlu (RGB) ar papildus NIR slāni attēlu izmantošanas iespēju izvērtējums MSI parauglaukumu datu ekstrapolēšanai; vēsturiskā (1990–2010) pieauguma un atmiruma aprēķinu modeļa pilnveidošana; citu valstu izstrādāto lēmumpieņemšanas atbalsta sistēmu (meža apsaimniekošanas optimizācijas stratēģiju) izmantošanas iespēju izvērtējums; Latvijas meža nozares vajadzību (problēmsituāciju) identificēšana un lēmumpieņemšanas atbalsta sistēmas (meža apsaimniekošanas optimizācijas stratēģijas modeļa izvēle).

Darba uzdevumi (2012) ir kokaudžu koku kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde pēc MSI (2009–2011) papildus mērījumu rezultātiem; ogulāju sastopamības novērtējums dažādos meža tipos pēc MSI datiem; audžu vizuālās kvalitātes novērtējuma modeļa izstrāde; koku sadalījuma pa caurmēra pakāpēm aprēķināšanas metodes izstrāde balstot uz MSI datiem; vispārējās augstumlīknes izstrāde A, Ma, Ba pēc MSI datiem; ortofotoattēlu ar papildus NIR slāni attēlu un LiDAR izmantošanas iespēju izvērtējums MSI parauglaukumu datu ekstrapolēšanai; programmas prasību specifikācijas izstrāde; algoritmu un melnraksta struktūras izstrāde; programmēšana un prototipa izstrāde; testa versijas atrādīšana; produkta izstrāde.

Darba uzdevumi (2013) ir izstrādāto modeļu pilnveidošana (Bioloģiskās daudzveidības aprēķināšanas modeļi; Koksnes un nekoksnes produktu apjoma aprēķināšanas modeļi; Rekreācijas vērtības modeļi; Oglekļa piesaistes modeļi; Izmaksu un ieņēmumu modeļi; Nodarbinātības modeļi; Nodokļu modeļi; Augšanas gaitas modeļi); ainavas līmeņa bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas metodikas izstrāde; pilnveidoto modeļu algoritmu melnraksta struktūras izstrāde; programmēšana un pilnveidotā prototipa izstrāde; produkta testēšana, modelējot resursu attīstību pie dažādiem attīstības scenārijiem; produkta izstrāde.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2010)
Pētījums zinātniskais pārskats (2011)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2012)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2013)