Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 15.03.2022.
Beigu datums: 15.11.2022.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 22-00-S0MF10-000047

 Logo Meza attistibas fonds

Lai nodrošinātu bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu struktūru saglabāšanu Latvijas mežos, 1997. gadā Valsts meža dienests pieņēma norādījumus, kas noteica, ka galvenajā cirtē atstājami atsevišķi (5 līdz 10 koki uz ha) koki. Meža likums (2000) un atbilstošo MK noteikumi nosaka, ka jāsaglabā vismaz 5 ekoloģiskos kokus (EK) uz ha. a/s "Latvijas valsts meži" apsaimniekotajos mežos tiek saglabāti 10 ekoloģiskie koki uz ha. Dažādu putnu sugu aizsardzības plānos tiek piedāvāts palielināt ekoloģisko koku skaitu līdz 20–30 kokiem uz ha. Vispusīgs cirsmās saglabāto iepriekšējās paaudzes koku ietekmes izvērtējums uz meža ekosistēmu pakalpojumiem līdz šim Latvijā nav veikts.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt iepriekšējās paaudzes koku saglabāšanas efektivitāte un to ietekme arī uz citiem meža ekosistēmu pakalpojumiem.

Pētījuma uzdevumi

 1. Izvērtēt cirsmās saglabāto iepriekšējās paaudzes koku izdzīvošanu un to ietekmējošos rādītājus:
  - ekoloģisko koku detektēšana LĢIA dažādu ciklu aerofoto attēlos (vismaz 800 cirsmas/jaunaudzes);
  - objektu apsekošana dabā ekoloģisko koku detektēšanas precizitātes validēšanai (vismaz 40 cirsmas/ jaunaudzes Meža pētīšanas stacijas mežos vai citu īpašnieku mežos);
  - ekoloģisko koku izdzīvošanas analīze, balstot uz LĢIA aerofoto attēlu laika sēriju analīzi un LĢIA LiDAR datiem.
 2. Novērtēt dažāda telpiskā izvietojuma ekoloģisko koku ietekmi uz jaunās paaudzes koku augšanu sausieņu mežos:
  - jaunās paaudzes koku taksācijas rādītāji un to dinamika atkarībā no attāluma līdz ekoloģiskajiem kokiem vai to grupām mežos (vismaz 40 jaunaudzes);
  - uzdevuma iegūto lauku datu analīze.
 3. Ekoloģisko koku funkcionālās lomas novērtējums:
  - novērtēt ar kokiem saistīto mikrodzīvotņu sastopamību uz ekoloģiskajiem kokiem vismaz 20 jaunaudzēs;
  - novērtēt epifītu un epiksilītu daudzveidību 20 jaunaudzēs;
  - ekoloģisko koku loma citu meža ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā.


Pētījuma zinātniskais pārskats