Vadītājs: Jānis Liepiņš
Sākuma datums: 01.01.2021.
Beigu datums: 30.06.2023.

Eiropas Regionālās Attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” vienošanās Nr. 1.1.2/VIAA/4/20/687

 

Pēcdoktorants Jānis Liepiņš.
Zinātniskais vadītājs Andis Lazdiņš.
Kopējais finansējums ir 111 505,00 EUR.

Aprēķinot Latvijas kokaudžu biomasu un oglekļa uzkrājumus, tiek pieņemts, ka visi koki ir veseli, bez bojājumu pazīmēm. Realitātē, jo īpaši vecās mežaudzēs, ir trupējuši un dobumaini koki, kas var nozīmēt, ka  koku stumbra biomasa un oglekļa uzkrājums tiek sistemātiski pārvērtēts. Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodiku stumbra trupes ietekmes izvērtēšanai uz Latvijas kokaudžu biomasas resursiem un oglekļa uzkrājumu, lai samazinātu Latvijas kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājumu aprēķinu nenoteiktību.

Galvenās pētījuma darbības:

 1. Blīvuma izmaiņu raksturojums melnalkšņu un baltalkšņu stumbros. Alkšņi ir vienīgās no Latvijā izplatītākajām koku sugām, kurām nav izstrādātas blīvuma izmaiņu kartes, lai varētu modelēt stumbra trupējušās daļas blīvuma samazinājumu;
 2. Kokaudžu biomasas pārrēķina vienādojumu izstrāde vienkāršotai biomasas novērtēšanai Latvijas mežos. Nepieciešams izstrādāt vienkārši pielietojamus un precīzus biomasas pārrēķina vienādojumus, kurus meža īpašnieki un apsaimniekotāji, pētniecības institūcijas un valsts iestādes varēs izmantot vienkāršotai biomasas aprēķināšanai mežaudžu līmenī;
 3. Stumbra trupes ietekmes izvērtēšana uz alkšņu kokaudžu biomasas resursiem un oglekļa uzkrājumu Latvijā;
 4. Mācību aktivitātes pieteikuma ietvaros, kuras plānotas, lai pilnveidotu jaunā zinātnieka kompetenci, uzlabotu tā prasmes un attīstītu karjeras izaugsmes iespējas.

Pētījuma galvenie rezultāti:

 1. Izstrādāta alkšņu stumbra blīvuma izmaiņu karte;
 2. Izstrādāti praktiski vienādojumi vienkāršotai biomasas aprēķināšanai mežaudzes līmenī;
 3. Izstrādāta metode stumbra trupes ietekmes izvērtēšanai uz kokaudžu biomasas resursiem un oglekļa uzkrājumu Latvijā;
 4. 2 zinātniskas publikācijas;
 5. 3 prezentācijas zinātniskās konferencēs mērķa grupām.

Aktualitātes

 1. Pētījums uzsākts 1.01.2021. Notiek darbs pie koksnes blīvuma paraugu analizēšanas un zinātniskās literatūras izpētes, lai sagatavotu referātu pieteikumus konferencēm. Sadarbībā ar diviem maģistratūras studentiem notiek darbs pie divu maģistra darbu izstrādes. Potenciālās maģistra darbu tēmas ir "Oglekļa dioksīda piesaistes novērtējums aizaugušu lauksaimniecības zemju kokaugu apaugumā Latvijā" un "Paaugas un pameža virszemes biomasas novērtējums meliorētajos mežos Latvijā".
 2. 1.02.2021. Dalība meža nozares zinātniskajā konferencē "Zināšanās balstīta meža nozare" kas notika virtuāli 2021. gada 26.–27. janvārī. Konferencē prezentēts stenda referāts Kokaudžu biomasas un oglekļa uzkrājuma aprēķinu nenoteiktības samazināšana.
 3. 20.03.2021. Relīze ētījumā paveiktais 2021. gada I ceturksnī
 4. 30.04.2021. Dalība pasākumā "Eiropas Zinātnieku nakts 2021", iepazīstinot interesentus ar pēcdoktorantu (infolapa), pētījuma novitāti un mežaudžu biomasas aprēķināšanas problemātiku (infolapa
 5. 28.06.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada II ceturksnī
 6. 17.09.2021. Publicēts raksts: Bārdule A., Liepiņš J., Liepiņš K., Stola J., Butlers A., Lazdiņš A. 2021. Variation in Carbon Content among the Major Tree Species in Hemiboreal Forests in Latvia. Forests, 12(9), 1292; https://doi.org/10.3390/f1209129
 7. 22.09.2021. 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Rural Development 2021" Vytautas Magnus universitātē, Lietuvā pētījuma pirmo rezultātu prezentācija Reduction of wood basic density in decayed grey alder stems 
 8. 30.09.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada III ceturksnī
 9. 23.12.2021. Pētījumā noslēgusies trupējušo paraugkoku apstrāde, sagatavotit vairāk nekā 400 trupējuši koksnes paraugi turpmākajām analīzēm laboratorijā.
 10. 30.12.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada IV ceturksnī
 11. 15.01.2022. Publicēts raksts: Liepiņš J., Bleive A., Lazdiņš A., Liepiņš K. 2021. Reduction of Wood Basic Density in Decayed Grey Alder Stems. Proceedings of the International Scientific Conference: Rural Development, 2021, 242–246;  https://doi.org/10.15544/RD.2021.043
 12. 31.03.2022. Relīze Pētījumā paveiktais 2022. gada I ceturksnī
 13. 20.05.2022. Jaunākās pētījuma atziņas prezentētas starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Research for Rural Development 2022": ziņojumā Internal decay assessment using drilling resistance in mature common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) stands prezentēta metodika vienkāršotai trupes klātbūtnes konstatēšanai melnalkšņu audzēs, kā arī analizēti trupi ietekmējošie un veicinošie faktori.
 14. 30.06.2022. Relīze Pētījumā paveiktais 2022. gada II ceturksnī 
 15. 19.07.2022. Publicēts raksts: Liepiņš J., Lazdiņš A., Kalēja S., Liepiņš K. 2022. Species Composition Affects the Accuracy of Stand-Level Biomass Models in Hemiboreal Forests. Land, 11(7), 1108; https://doi.org/10.3390/land11071108 
 16. 30.09.2022. Relīze Pētījumā paveiktais 2022. gada III ceturksnī
 17. 3.11.2022. Dalība 7. starptautiskā Latvijas mežu sertifikācijas padomes organizētajā konferencē "Zemes izmantošanas nozaru ilgtspēja – Eiropas vides politikas prasību un ģeopolitiskās realitātes apstākļos" ar stenda ziņojumu Mežaudzes sugu sastāvs ietekmē biomasas vienādojumu precizitāti 
 18. 15.11.2022. Publicēts raksts: Bleive A., Liepins J., Liepins K. 2022. Internal decay assessment using drilling resistance in mature common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) stands. Research for Rural Development 2022, 37; https://doi.org/10.22616/rrd.28.2022.005
 19. 30.12.2022. Relīze Pētījumā paveiktais 2022. gada IV ceturksnī 

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem

Izpildītāji