Vadītājs: Andis Bārdulis
Sākuma datums: 01.01.2021.
Beigu datums: 30.06.2023.

Eiropas Regionālās attīstības fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/684

      

Pēcdoktorants Andis Bārdulis.
Zinātniskā vadītāja Dagnija Lazdiņa
Kopējais finansējums ir 111 439,59 EUR.

Pētījuma mērķis ir novērtēt agro-mežsaimniecības sistēmu SEG emisiju samazināšanas potenciālu, apsaimniekojot organiskās augsnes un mazvērtīgas minerālaugsnes lauksaimniecības zemēs, un izstrādāt plānošanas ieteikumus ekonomiski efektīvai un klimatam draudzīgai agro-mežsaimniecības sistēmu apsaimniekošanai.

Galvenās pētījuma darbības:

 1. Agro-mežsaimniecības sistēmu potenciālās ietekmes uz klimata izmaiņām analīze (attālās izpētes rīki lauksaimniecība zemju izpētei, augšanas gaitas un oglekļa aprites modelis izraudzītajām agro-mežsaimniecības sistēmām, oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm vienādojumi);
 2. SEG emisiju un CO2 piesaistes vienādojumu izstrādāšana (SEG emisiju un heterotrofā elpošanas mērījumi un vienādojumi SEG emisiju aprēķiniem, Yasso modeļa pilnveidošana, agro-mežsaimniecības darbību integrēšana Nacionālajā SEG inventarizācijas un prognožu sistēmā, pilnveidojot EPIM modeli);
 3. Klimatam draudzīgi risinājumi agro-mežsaimniecības sistēmu mehanizētai stādīšanai, kopšanai un izstrādei (mašinizācijas iespējas agro-mežsaimniecībā, ražojot koksnes un zālaugu biomasu, kalkulators izklājlapas veidā izmaksu un SEG emisiju aprēķiniem);
 4. Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti (aprēķinu modelis izklājlapas veidā, rekomendācijas klimatam draudzīgai agro-mežsaimniecības sistēmu apsaimniekošanai, ĢIS rīki agro-mežsaimniecības sistēmu plānošanai);
 5. Pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte (vismaz 3 zinātnisku publikāciju manuskripti, rezultātu prezentācija vismaz 3 starptautiskās konferencēs, seminārs mērķa grupām, informācija projekta pieteicēja interneta vietnē un sociālajos medijos).

Aktualitātes

 1. 1.01.2021. Uzsākts pētījums. Notiek darbs pie detāla pētījuma zinātniskā ietvara izstrādes.
 2. 30.04.2021. Dalība "Eiropas Zinātnieku nakts 2021" pasākumā, kura ietvaros veikta iepazīstināšana ar pēcdoktorantu (infolapa) un pēcdoktorantūras pētījumu (stenda referāts
 3. 20.05.2021. Informācija par pētījumu prezentēta stenda ziņojumā 5. Eiropas Agromežsaimniecības konferencē.
 4. 16.06.2021. Informācija par pēcdoktorantūras pētījumu ievietota Eiropas Agromežsaimniecības Federācijas (European Agroforestry Federation, EURAF) mājas lapā.
 5. 30.06.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada I un II ceturksnī 
 6. 24.09.2021. Attālināti dalība 10. starptautiskā zinātniskā konferencē "Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change", kuras ietvaros prezentēts stenda referāts Impact of fertilization on agroforestry system combining rows of wild Cherry and small-leaved Lime with legume and perennial grass in Latvia 
 7. 30.09.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada III ceturksnī 
 8. 30.12.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada IV ceturksnī 
 9. 02.2022. Publicēts raksts: Bārdulis A., Rancāne S., Daugaviete M., Celma S., Lazdiņa D. 2021. Impact of fertilization on agroforestry system combining rows of wild cherry and small-leaved lime with perennial grasses and legumes in Latvia. Proceedings of the 10th International Scientific Conference "Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change", p. 8–14; https://doi.org/10.15544/RD.2021.002
 10. 31.03.2022. Relīze Pētījumā paveiktais 2022. gada I ceturksnī 
 11. 20.05.2022. Attālināti dalība 6. Eiropas Agromežsaimniecības konferencē EURAF 2022: Agroforestry for the Green Deal transition. Research and innovation towards the sustainable development of agriculture and forestry (konferences tēžu krājums) ar prezentāciju Concept for spatial evaluation of justified implementation potential of agrisilvicultural systems in hemiboreal Latvia 
 12. 30.06.2022. Pētījums prezentēts 10th International Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON 2022  ietvaros (konferences tēžu krājums) stenda ziņojumā Trees in Agricultural Land: Overview of Fast-Growing tree Research IN Latvia 
 13. 30.06.2022. Relīze Pētījumā paveiktais 2022. gada II ceturksnī 
 14. 19.09.2022. Sagatavoti Ieteikumi klimatisko izmaiņu mazināšanas mērķtiecīgai agro-mežsaimniecības sistēmu pārvaldībai 
 15. 30.09.2022. Relīze Pētījumā paveiktais 2022. gada III ceturksnī 
 16. 8.11.2022. Publicēts raksts: Bārdulis A., Ivanovs J., Bārdule A., Lazdiņa D., Purviņa D., Butlers A., Lazdiņš A. 2022. Assessment of Agricultural Areas Suitable for Agroforestry in Latvia. Land, 11(10), 1873; https://doi.org/10.3390/land11101873 
 17. 30.12.2022. Relīze Pētījumā paveiktais 2022. gada IV ceturksnī 
 18. 21.03.2023. Publicēts raksts: Bardulis A., Purviņa D., Makovskis K., Bardule A., Lazdiņa D. 2023. Soil-to-Atmosphere GHG Fluxes in Hemiboreal Deciduous Tree and Willow Coppice Based Agroforestry Systems with Mineral Soil. Land, 12, 715; https://doi.org/10.3390/land12030715 
 19. 31.03.2023. Relīze Pētījumā paveiktais 2023. gada I ceturksnī
 20. 18.04.2023. Relīze LVMI "Silava" pēcdoktorants Andis Bārdulis – Eiropas stāstnieks akcijā "Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2023"
 21. 25.04.2023. Sagatavots Zemkopības un klimata politikas veidotājiem būtiskas informācijas kopsavilkums
 22. 25.05.2023. Publicēts raksts: Bardulis A., Purvina D., Bardule A., Lazdins A. 2023. Potential role of tree introduction in agricultural land to reduce greenhouse gas emissions. In: Proceedings of the 22nd International Scientific Conference "Engineering for Rural Development", Jelgava, Latvia, 24–26 May 2023. Jelgava: LULST, p. 196-203; https://doi.org/10.22616/ERDev.2023.22.TF038

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem