Vadītājs: Kristaps Makovskis
Sākuma datums: 01.10.2020.
Beigu datums: 30.09.2023.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" 3. kārtas vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/112

 Logo ERAF 2014 2020 LV

Kopējais finansējums ir 329 117.01 EUR, t.sk. ERAF 213 267.82 EUR (64,80%), privātās attiecināmās izmaksas 115 849.19 EUR (35,20%).
Kontaktpersona Dagnija Lazdiņa.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas, lai veidotu ilgtspējīgu Balto vītolu (Salix alba)-daudzgadīgo zālaugu agromežsainiecības sistēmas, kuru mērķis ir atgriezt skābo minerālaugšņu marginālās platības bioekonomikā, izmantojot organiskās izcelsmes augsnes ielabotājus – kūdras ražošanas blakusproduktus un koksnes pelnus.

Aktivitātes

 1. Līdz šim izmantoto tehnoloģiju un metožu priekšrocību un trūkumu novērtējums izmēģinājumu stādījumos un sējumos, kas ierīkoti marginālas platībās, augsni ielabojot ar organiskas izcelsmes ielabošanas līdzekļiem.
 2. Koksnes pelnus un kūdru saturoša organiskā augsnes ielabošanas līdzekļa maisījumu receptūras izstrāde, tā izgatavošanas tehnoloģiskā procesa apraksta izveide, piemērotības ražošanas apstākļiem pārbaude.
 3. Apsekot vietējās Balto vītolu audzes, atlasīt, pavairot sievišķos un vīrišķos juvenili ātraudzīgos klonus ar augstvērtīgām stumbra īpašībām un labiem spraudeņu apsakņošanas rādītājiem, uzsākt selekcionāra tiesību aizsardzības procedūru.
 4. Apauguma iestrādes tehnoloģijas un alternatīvo organisko augsnes ielabošanas līdzekļu efektivitātes pārbaude smaga māla akmeņainā augsnē ar nenoturīgu mitruma režīmu audzējot ekoloģiski plastiskus kokaugus.
 5. Pētījuma administratīvie un publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti

 1. 5 oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz  50% no nozares vidējā citēšanas indeksa;
 2. 5 oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos;
 3. 2 prototipi – koksnes pelnu kūdras substrāta ( starpposmā) un kūdras, pelnu maisījuma augsnes ielabošana līdzekļa komercializējami prototipi;
 4. 1 intelektuālais līgums Baltā vītola (Salix alba) klonu pavairošanas tiesības komerciāliem nolūkiem;
 5. 1 patents – CPVO reģistrēti Salix alba kloni;
 6. radītas 2 jaunas darbavietas vides inženieriem (kopējais PLE 0.8) un 5 personām celta kompetence (kopējais PLE 1.1). Pēc pētījuma noslēgšanas jaunajiem zinātniekiem un kompetenci cēlušajiem darbiniekiem saglabās darbavietas vēl piecus gadus.

Aktualitātes

 1. 2020. gada oktobrī Uzsākta perspektīvāko vītolu audžu apzināšana un iepriekš ierīkoto selekcijas stādījumu apsekošana (apraksts
 2. 15.12.2020. LVMI "Silava" ziņojums Kūdras biedrības padomes sapulcē, aicinot uz sadarbību un identificēt mazāk pieprasītās kūdras frakcijas.
 3. 26.–27.01.2021. Relīze Dalība konferencē "Zināšanās balstīta meža nozare" 
 4. 31.03.2021. Relīze Pārskats par pētījuma II periodu 
 5. 30.04.2021. Pētījuma grupa "Eiropas Zinātnieku nakts" ietvaros prezentē pētījuma aktualitātes un darbības ieceres 
 6. 7.05.2021. Pētījuma grupa ir sagatavojusi  ziņojumu starptautiskajai Agromežsaimniecības konferencei (pārcelta no 2020. g.), kas notiks tiešsaistes režīmā. LVMI "Silava" pētnieku ziņojums  "O1.3_3_36 Ecosystem services in short rotation coppice in agricultural land in Latvia" plānots 17.05. plkst. 16:10 virtuālajā telpā "1.3 Agroforestry, Biodiversity, and Wildlife Management – Room C".
 7. 17.05.2021. 5th European Agroforestry konferencē sniegts ziņojums Ecosystem services in short rotation coppice in agricultural land in Latvia (kopsavilkums).
 8. 30.06.2021. Relīze Pārskats par pētījuma III periodā paveikto 
 9. 21.08.2021. Pētījuma aktualitātes atspoguļotas RīgaTV24 raidījumā "Aktualitātes" (atkārtojums 23.08.) (sižeta video).
 10. 31.08.2021. Pārskats par Darbību 3.1. Teorētiskā pamatojuma izstrāde kaļķa un dolomīta aizstāšanai ar koksnes pelniem un lopu mēslu aizvietošanai ar tirgū mazāk pieprasītām kūdras frakcijām
 11. 10.09.2021. Publicēti pirmie pētījuma rezultāti: Celma S., Vendina V., Lazdina D. 2021. Salix alba Clone Wilting Response to Heat Stress. Agronomy, 11, 1821; https://doi.org/10.3390/agronomy11091821
 12. 9.2021. Sagatavots video sižets Balto vītolu audzēšana kūdras pelnu maisījumos 
 13. 23.09.2021. 10th International Scientific Hybrid konferencē "Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change" sniegts ziņojums Agriculture land afforestation with fast-growing woody crops: economic evaluation according to yields of previous experimental trials
 14. 29.11.2021. Reģitrēts Salix alba vīrišķais klons Platonis (selekcionāra atsauce: S.ALBA PLATONE_2021 Nr n A20210392) klons, nākošajā gadā tiks uzsāktas tā stabilitātes un noturības pārbaudes.
 15. 25.01.2022. Publicēts raksts: Makovskis K., Lazdina D., Popluga D. Agriculture land afforestation with fast-growing woody crops: economic evaluation according to yields of previous experimental trials. Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change; https://doi.org/10.15544/RD.2021.044
 16. 8.02.2022. Publicēts raksts par pētījuma rezultātiem: Zuševica A., Celma S., Neimane S., Cossel M., Lazdina D. 2022. Wood-Ash Fertiliser and Distance from Drainage Ditch Affect the Succession and Biodiversity of Vascular Plant Species in Tree Plantings on Marginal Organic Soil. Agronomy, 12(2), 421; https://doi.org/10.33910/agronomy/1202421
 17. 2.03.2022. Informatīvs materiāls par pētījuma rezultātiem Agro mežsaimniecības sistēmas kokaugi-daudzgadīgie lakstaugi. Kārklu sugu un klonu alejveidas stādījumu izkārtojumi
 18. 9.04.2022. Publicēts zinātnisks raksts: Celma S., Sanz M., Ciria P., Maliarenko O., Prysiazhniuk O., Daugaviete M., Lazdina D., von Cossel M. 2022. Yield Performance of Woody Crops on Marginal Agricultural Land in Latvia, Spain and Ukraine. Agronomy, 12(4), 908; https://doi.org/10.3390/agronomy12040908
 19. 7.05.2022. RīgaTV24 raidījumā "Aktualitātes" (atkārtojums 10.05.) sižets par pētījuma aktualitātēm
 20. 17.05.2022. Online dalība EURAF kongresa sesijā "Direct of the Q&A session: questions and curiosities of farmers on Agroforestry practices will be answered by a panel of experts during EURAF2022" un zinātniskajā komitejā.
 21. 15.–16.06.2022. Dalība Ziemeļvalstu ekselences centra organizētājā Ziemeļvalstu sadarbības tīkla "N2022-07- Biochar in forestry" darba sanāksmē par bioogles izmantošanu mežsaimniecībā, prezentēts ziņojums par koksnes pelnu (ar ogli) pielietojumu augsnes ielabošanā
 22. 28.07.2022. Pētnieku grupa iepazīstas ar papeļu audzēšanas pieredzi iepriekš ierīkotajos izmēģinājumu stādījumos, piedalās pētījumu "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai" un BE-Rural organizētajā seminārā.
 23. 31.07.2022. Sestajā pārskata periodā ierīkota eksperimentālo stādījumu 2. sērija LVMI "Silava" Klimata mājā, uzsākti lauka izmēģinājumi, modelējot rūpnieciska mēroga stādījumus.
  2022 07 31 ERAF 112
 24. 1.08.2022. Sagatavots iepriekšējos pētījumos iegūto secinājumu, uz ko balstāmas tālākās pētījuma aktivitātes, apraksts 
 25. 19.08.2022. Veikta kārklu stādījuma šķeldošana-apauguma novākšana 2010. gadā ierīkotā izmēģinājumā Skrīveru novadā, sagatavojot vietu mēlošanas izmēģinājumam (videosižets).
 26. 10.09.2022. RīgaTV24 raidījumā "Aktualitātes" (atkārtojums 13.09.) demonstrēts sižets par pētījumu.
 27. 6.–9.10.2022. Konferencē International Agriculture Symposium AGROSYM zinātniskā asistente Viktorija Vendiņa stenda referātā prezentē pētījuma rezultātus: Vendiņa V., Zuševica A., Žīgure S., Štāls T., Dūmiņš K., Lazdiņa D. Productivity of Salix spp. clones growing in a field trial in Latvia
 28. 30.11.2022. Noslēdzas teorētiskā pamatojuma izstrāde kaļķa un dolomīta aizstāšanai ar koksnes pelniem un lopu mēslu aizvietošanai ar tirgū mazāk pieprasītām kūdras frakcijām 
 29. 9.02.2023. Saņemta Salix alba Platonis CPVO noturības un stabilitātes testu pārbaudes vidējā perioda atskaite 
 30. 3.03.2023. Publicēts raksts: Zuševica A., Adamovičs A., Dūmiņš K., Vendiņa V., Žīgure S., Lazdina D. 2023. Soil Fertility Improvement with Mixtures of Wood Ash and Biogas Digestates Enhances Leaf Photosynthesis and Extends the Growth Period for Deciduous Trees. Plants, 12(5), 1152; https://doi.org/10.3390/plants12051152
 31. 21.03.2023. Publicēts raksts: Bārdulis A., Purviņa D., Makovskis K., Bārdule A., Lazdiņa D. 2023. Soil-to-Atmosphere GHG Fluxes in Hemiboreal Deciduous Tree and Willow Coppice Based Agroforestry Systems with Mineral Soil. Land, 12(3), 715; https://doi.org/10.3390/land12030715