Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.03.2021.
Beigu datums: 31.12.2025.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīta pētījumu programma (vienošanās Nr. 5-5.9.1_007o_101_21_77)

Pētījuma virsmērķis ir meklēt un aprobēt jaunas darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības darbu efektivizēšanai.

Pētījumu programmu veido trīs meža atjaunošanas darbu jomā aktuālas un problemātiskas tematiskās grupas; katrā no tematiskajiem blokiem ir vairāki apakšpētījumi:

 1. Mežaudžu atjaunošanas tehnoloģijas (mērķis: meklēt un aprobēt jaunas darba metodes un tehnoloģijas mežaudžu atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības darbu efektivizēšanai). Izpilde sadalīta vairākos apkšuzdevumos.
  1.1. Stādmateriāla un augsnes sagatavošanas veida optimālas kombinācijas izvēle, atjaunojot saimnieciski nozīmīgo koku sugu (P, E, B, Ma) mežaudzes.
  1.2. Lielu izcirtumu atjaunošana (evapotranspirācijas pētījumi).
  1.3. Vienlaicīga koku augšanas apstākļu uzlabošana un stādīšana.
  1.4. Egļu audžu atjaunošanas un apsaimniekošanas paņēmienu uzlabošana kūdreņos.
 2. Meža atjaunošanas, jaunaudžu agrotehniskās un sastāva kopšanas darbu mašinizācija (mērķis: veidot zinātniskos pamatus sistēmai, kas ļautu pakāpeniski mašinizēt jaunaudžu agrotehniskās un sastāva kopšanas darbus).
  2.1. Meža atjaunošanas darbu mašinizācija – jauni risinājumi un esošas prakses rezultātu monitorings.
  2.2. Jaunaudžu kopšanas darbu mašinizācija.
 3. Tehnoloģijas jaunaudžu aizsardzībai (mērķis: meklēt un atrast iespējas mazināt biotiskos apdraudējumus mežaudžu atjaunošanā, raksturojot jaunaudžu aizsardzības nozīmību, meklējot jaunus augu aizsardzības līdzekļus un paņēmienus, kā arī izstrādājot jaunas metodes bīstamāko jaunaudžu kaitēkļu un briežu dzimtas dzīvnieku radītu bojājumu novēršanai un seku mazināšanai).
  3.1. Metodika priežu lielā smecernieka bojājumu risku identificēšanai un novēršanai. Jaunas metodes stādāmā materiāla apstrādei un aizsargāšanai pret priežu lielā smecernieka radītiem bojājumiem.
  3.2. Pētījumi mežsaimniecības un medību saimniecības līdzsvaram.
  3.3. Briežu dzimtas dzīvnieku radīto postījumu ekonomiskā ietekme meža apsaimniekošanas ciklā.
  3.4. Jaunas metodes briežu dzimtas dzīvnieku postījumu ierobežošanai skuju koku audzēs, ekonomiskie aprēķini metožu ieviešanai praksē.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)