28.05.2024.
Drukā

LVMI "Silava" zinātnieki Aldis Butlers un Ieva Līcīte no š.g. 22.–23. maijam piedalījās Vienotā pētniecības centra (Joint Research Centre) organizētā ikgadējā seminārā par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektora siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, kas notika Isprā (Itālija).

Semināra mērķis – sekmēt zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas veicēju un citu ieinteresēto pušu, tajā skaitās Eiropas komisijas pārstāvju, pieredzes apmaiņu kritiskos inventarizācijas un prognožu sistēmas attīstības jautājumos.

LVMI "Silava" pētnieks Aldis Butlers semināra ietvaros sniedza ziņojumu Greenhouse Gas Emissions from Drained versus Undrained Hemiboreal Forest Organic Soils par Baltijas valstīs īstenoto meliorētu (veikta hidrotehniskā meliorācija gruntsūdens līmeņa pazemināšanai) un nemeliorētu organisko augšņu SEG emisiju pētījumu rezultātiem, pievēršot īpašu uzmanību tam, ka, vērtējot antropogēno ietekmi, nacionālās SEG inventarizācijās būtu jāziņo nevis kopējās emisijas no meliorētām augsnēm, bet starpību starp meliorētu un nemeliorētu augšņu emisijām. Šāda pieeja ļautu precīzāk novērtēt meža hidrotehniskas meliorācijas faktisko ietekmi uz klimata pārmaiņām, kā arī ļautu korektāk veikt klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu plānošanu, to ietekmes novērtējumu un dažādu scenāriju salīdzināšanu.