Sākuma datums: 04.01.2010.
Beigu datums: 31.12.2012.

Eiropas Sociālā fonda programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" prioritātes 1.1. "Augstākā izglītība un zinātne" pasākuma 1.1.1. "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" aktivitātes 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" vienošanās Nr. 2009/0228/1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/035)

Logo ESF Ieguldijums

Pētījuma partneri ir Latvijas Valsts augļkopības institūts (vadošais partneris), LVMI "Silava" un Rīgas Tehniskā universitāte
Pētījums tiks īstenots 36 mēnešu laikā Dobelē, Salaspilī un Rīgā. Paredzēts veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu, kurš aptver dārzkopības, mežzinātnes, pārtikas un informācijas tehnoloģijas nozares.

Pētījuma mērķis ir zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu.

Plānotās aktivitātes ir:

  1. jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide;
  2. zinātniskā pētījuma īstenošana 4 virzienos – augu patogēnu populāciju ģenētikas un augu rezistences mehānismu izpēte, šķirņu izvērtēšana un jaunu produktu izstrāde, bioloģisko resursu pētnieciskās informācijas sistēmas izveide;
  3. sadarbības veicināšana ar pētniecības institūtiem, augstskolām un komersantiem;
  4. publicitātes pasākumu īstenošana;
  5. jaunu darba vietu izveide projektā iesaistītajās institūcijās.

Pētījuma rezultātā papildus zinātnei uz vienlīdzīgiem pamatiem tiks piesaistīti un sagatavoti augsti kvalificēti zinātniskie darbinieki un izveidotas jaunas darba vietas, veikts nozarēm svarīgs zinātnisks pētījums un veicināta izglītības, pētniecības iestāžu un komersantu sadarbība.