Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 01.10.2014.
Beigu datums: 31.12.2017.

Valsts pētījumu programmas (VPP) Nr. 2014.10-4/VPP-6/6 
ResProd – Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas pētījums

Logo ResProd

Pētījuma mērķis ir uz vienvecuma egļu mežu ekonomisko, ģenētisko un fitopatoloģisko aspektu izpētes pamata izstrādāt zinātnisko pamatojumu to audzēšanas modelim auglīgajās meža ekosistēmās, sagatavot pamatojumu normatīvo aktu izmaiņām modeļa praktiskai pielietošanai.

Pētījuma aktivitātes:

 1. Vienvecuma egļu mežu audzēšanas modeļa izstrāde:
  1.1. iegūt detalizētu informāciju par vienvecuma 30–60 gadus vecu egļu tīraudžu sadalījumu augšanas potenciāla grupās, noskaidrot tā atkarību no meža ekosistēmas tipa;
  1.2. noskaidrot 30–60 gadus vecu vienvecuma egļu mežu kokaudžu struktūru un tās izmaiņas mežsaimniecības pasākumu ietekmē, uz mērījumu pamata veikt starpcirtes ietekmes izvērtējumu uz kokaudžu attīstību;
  1.3. definēt vienvecuma egļu mežu apsaimniekošanas alternatīvas un sagatavot to ekonomisko izvērtējumu.
 2. Ģenētisko faktoru ietekme uz vienvecuma egļu mežu augšanu un vitalitāti novērtējums:
  2.1. novērtēt genotipa un genotipa-vides mijiedarbības ietekmi uz iegūstamo apaļkoku sortimentu struktūru un vainām vienvecuma egļu audzēs;
  2.2. novērtēt mežaudžu putekšņu ietekmi uz parastās egles sēklu plantāciju sēklu ģenētisko daudzveidību un kvalitāti;
  2.3. novērtēt ģenētiskās daudzveidības un parastās egles audžu augšanas potenciāla savstarpējo saikni.
 3. Fitopataloģiskie riski vienvecuma egļu mežos:
  3.1. novērtēt sakņu un stumbra trupes sastopamību un tās izraisošo sēņu sugu sastāvu vienvecuma egļu kūdreņos;
  3.2. analizēt Heterobasidion annosum s.l. populācijas struktūru vienvecuma egļu kūdreņos;
  3.3. analizēt sakņu un stumbra trupes sastopamību vienvecuma egļu mežos atkarībā no kokaudzes vecuma.
 4. Eksperimentālais stādījums kūdrenī pēc vienvecuma egļu masīva nociršanas:
  4.1. izveidot eksperimentālo stādījumu kūdreņa izcirtumā pēc iepriekš nokaltuša vienvecuma egļu mežu masīva nociršanas.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2016) un prezentācija (7.12.2016.)

Pētījuma ietvaros iegūtās zināšanas apkopotas monogrāfijā Vienvecuma egļu meži Latvijā (2019)

2019 VPP Monografija Vienvecuma eglu mezi vaks

Publikācijas