Vadītājs:
Māris Daugavietis
Sākuma datums: 01.02.2010.
Beigu datums: 31.12.2013.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.2. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2010/0249/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/168

Logo ERAF Ieguldijums

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" (vadošais partneris), LU Bioloģijas institūtsPūres dārzkopības izmēģinājumu stacija un Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs

Pētījuma mērķis ir jaunu inovatīvu videi draudzīgu augu valsts aizsardzības līdzekļu izstrāde lauksaimniecībai un mežsaimniecībai uz meža izejvielu bāzes integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai.

Pētījuma uzdevumi ir:

 1. identificēt augu valsts izcelsmes savienojumu grupas ar fungicīdu aktivitāti;
 2. noteikt augu aizsardzības līdzekļu ražošanai izmantojamos meža izejvielu resursus;
 3. izstrādāt tehnoloģiju augu aizsardzības līdzekļu ražošanai;
 4. veikt augu aizsardzības līdzekļu izmēģināšanu saskaņā ar ES regulu prasībām;
 5. izstrādāt dokumentāciju jaunu aizsardzības līdzekļa reģistrācijai un izmantošanai saskaņā ar ES prasībām.

Pētījumu realizē trīs rūpnieciskā pētījuma un četrās eksperimentālās izstrādes aktivitātēs.

Sasniedzamie rezultāti

 1. augu aizsardzības līdzekļa aktīvās vielas un preparatīvo formu ražošanas reglamenti;
 2. rekomendācijas augu aizsardzības līdzekļu lietošanai;
 3. dokumentācija augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai;
 4. Eiropas patents jaunam inovatīvam augu aizsardzības līdzeklim.

Aktivitātes

 1. 10.05.2011. Saskaņā ar darba programmu iegūti ekstraktu eksperimentālie paraugi laboratorijas apstākļos no priedes un egles zaleņa un mizas, kā šķīdinātājus lietojot karstu ūdeni, etanolu un sārma ūdens šķīdumu, lai pārbaudītu dažādas stiprības sārmu, kas izgatavoti uz NaHCO3, Na2CO3 un NaOH bāzes, ekstrakcijas spējas. Visos ekstraktos noteiktas potenciālo aktīvo vielu – fenolsavienojumu saturs. Ekstrakti nodoti LU Bioloģijas institūtam un LVMI "Silava" Meža mikoloģijas laboratorijai fungicīdās aktivitātes novērtēšanai uz pelēko puvi (Botrytis) un skujbires (Laphodermium) laboratorijas apstākļos. Pamatojoties uz laboratorijas izmēģinājumiem tika atlasīti 4 perspektīvākie skuju un biomasas ekstrakti lauku izmēģinājumiem (1.1.2. aktivitāte). Uz perspektīvāko ekstraktu bāzes izveidoti un izgatavoti preparatīvo formu eksperimentālie paraugi laiku izmēģinājumiem Pūres DPC ierīkotajās izmēģinājumu platībās (aktivitātes 1.2.1. un 1.2.2.).
 2. 5.09.2011. 3. pārskata periodā saskaņā ar darbu programmu uz laboratorijas pētījumu rezultātu pamata atlasīti četri perspektīvie priedes un egles mizas ekstrakti AAL preparatīvo formu iztrādei turpmākajiem pētījumiem. Laboratorijas apstākļos saražoti ekstraktvielu paraugi un uz to bāzes – AAL preparatīvās formas lauku izmēģinājumiem. Paraugi nodoti Pūres DPS skrīninga izmēģinājumiem. Iekārtoti izmēģinājumi preparatīvo formu pārbaudei cīņai pret zemeņu pelēko puvi, parādītas preparātu fungicīdās īpašības. Iekārtoti izmēģinājumi cīņai pret priežu skujbiri.
 3. 28.12.2011. 4. pārskata periodā nobeigti priekšizpētes izmēģinājumi laboratorijas un lauka apstākļos 11 dažādiem ekstraktiem no priedes un egles mizas. Ekstrakti iegūti ar metanolu, sodas ūdens šķīdumu un nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu.
 4. Apkopojot izmēģinājumu rezultātus un izvērtējot ekstraktu ieguves un pārstrādes iespējas, pieņemts lēmums turpmākai izpētei virzīt ar nātrija hidroksīda ūdens šķīdumu iegūtās egles mizas ekstraktvielas.
 5. Noteikti ekstraktvielu ieguves tehnoloģiskā procesa parametri.
 6. 16.03.2012. Projekta ietvaros pārbaudīta metanola ekstraktu ieguves tehnoloģija no priedes un egles mizas. Ekstrakti aktivitātes pārbaudēm un preparatīvo formu izstrādei nodoti sadarbības partneriem LU Bioloģijas institūtam.
 7. 20.07.2012. Saskaņā ar projekta izpildes laika grafiku saražots nepieciešamais ekstraktu daudzums preparatīvo formu izgatavošanai. Izgatavotas augu aizsardzības līdzekļa preparatīvās formas, iekārtoti lauka izmēģinājumi zemeņu, aveņu, kāpostu un sīpolu aizsardzībai pret pelēko puvi.
 8. 8.11.2012. Saražotas augu aizsardzības līdzekļa aktīvās vielas no egles un priedes mizas etanola ekstraktiem. LU Bioloģijas institūts uz aktīvo vielu bāzes izstrādājis divas augu aizsardzības līdzekļa preparatīvās formas. Veikti lauka izmēģinājumi zemeņu un aveņu aizsardzībai pret pelēko puvi (Botritus cinerea). Izvērtētas preparāta atliekas aveņu ogās.
 9. 14.11.2013. Saskaņā ar darba programmu nobeigti efektivitātes izmēģinājumi kāpostiem un sīpoliem, noteiktas preparāta paliekas produktos. Uzsākti ekotoksicitātes pētījumi, izvērtējot augsnes mikrobu biomasas izmaiņas preparāta ietekmē un augu aizsardzības līdzekļu saglabāšanos augsnē. Pagatavoti preparāta paraugi izmēģinājumiem, precizēta ražošanas tehnoloģija.
 10. 27.12.2013. Saskaņā ar pētījumu programmu pabeigti pētījumi par izstrādātā augu aizsardzības līdzekļa izplatību augsnē un ietekmi uz augsnes mikrofloru. Pabeigti pētījumi par aktīvo vielu atliekām augu produktos – avenēs, sīpolos, kāpostos. Sagatavoti preparāta Lubisils uzņēmuma standarta un ražošanas reglamenta projekti. Sagatavots un iesniegts viens nacionālā patenta un viens starptautiskā patenta (Patent Cooperation Treaty) pieteikums.