Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 22.07.2020.
Beigu datums: 22.07.2023.

Dabas aizsardzības pārvaldes vienošanās Nr. 7.7/248/2020

Pētījuma uzdevumi

 1. Ūdru darbības pēdu uzskaites 652 10 × 10 km kvadrātos, atbilstoši ūdru fona un Natura 2000 metodikām.
 2. Ūdru Natura 2000 monitorings jāveic 70 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Kā pirmās jāapseko Gaujas Nacionālais parks, Ķemeru Nacionālais parks, dabas liegums "Lubāna mitrājs", dabas liegums "Dubnas paliene" un dabas parks "Adamovas ezers".
 3. Veikt gadījuma novērojumu/ziņojumu reģistrāciju un apkopošanu par bojāgājušiem ūdriem.
 4. Organizēt semināru ar mērķi paplašināt sabiedrības līdzdalību ūdru monitoringa organizēšanā, attīstīt ziņotāju tīklu, brīvprātīgi iesaistot dīķu īpašniekus, medniekus, makšķerniekus un pārējo sabiedrību.
 5. Veikt Natura 2020 standarta datu formās iekļautās informācijas izvērtēšanu un aktualizēšanu par ūdru, pārbaudot, vai standarta datu formā iekļautā informācija par sugu atbilst aktuālajai situācijai dabā.
 6. Aktualizēt ziņojuma sadaļu par Ūdra stāvokli Latvijā Eiropas Komisijas ziņojumam par sugu un biotopu stāvokli, ko nosaka Eiropas Padomes 21.05.1992. direktīva 92/43/EEK Par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.
 7. Sagatavot atskaites par katru gadu, apkopojot ievāktos datus un veicot datu analīzi un to interpretāciju; salīdzināt un sniegt vērtējumu par ūdru stāvokli Natura 2000 teritorijās un Latvijā, salīdzinot ar Eiropas Komisijai sniegto informāciju par ūdru stāvokli Latvijā no 2013.–2018. gadam; sniegt ieteikumus turpmākai ūdru vai to dzīvotņu aizsardzībai un apsaimniekošanas pasākumiem. Monitoringa rezultātu interpretācija veicama saistībā ar citu ar ūdriem saistītu sugu (zivis, abinieki) monitoringu pieejamiem datiem.

Aktulitātes

 1. 23.11.2020. Relīze par uzsākto pētījumu un 2020. gada darba uzdevumiem
 2. 30.03.2021. Seminārs "Ūdru monitorings un sabiedrības līdzdalības iespējas". Prezentācijas:
  Ūdru monitorings un sabiedrības līdzdalības iespējas
  Vietas un laika izvēle saistībā ar ūdru tiešu novērošanu vai foto fiksāciju


Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)