Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 03.01.2022.
Beigu datums: 30.11.2023.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.1 "Praktiskas ievirzes pētījumi" 5. kārtas vienošanās Nr. 1.1.1.1/21/A/031

Logo ERAF 2014 2020 LV

Kopējais finansējums ir 485 060,17 EUR , t.sk. no ERAF 397 555,31 EUR, no valsts budžeta 51 125,33 EUR un pretendenta līdzfinansējums 36 379,53 EUR.
Pētījuma ilgums ir 23 mēneši.

Pētījuma tiešais mērķis ir izstrādāt rīkus SEG emisiju (CO2, N2O un CH4) modelēšanai organiskajām augsnēm aramzemēs un zālājos un risinājumus SEG emisiju samazināšanai meliorētās organiskās augsnēs un augsnēs ar atjaunotu mitruma režīmu aramzemēs un zālājos. Virsmērķis ir efektīvāka zemes resursu izmantošana, ilgtspējīga intensifikācija un lauksaimniecības konkurētspējas paaugstināšana, veicinot klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu ar efektīviem pasākumiem. Pētījums veicinās RIS3 attīstības prioritātes zināšanu un cilvēkresursu kritiskās masas paaugstināšanas jomā "Zināšanu ietilpīgā bioekonomika".

Atslēgas vārdi: organiskās augsnes, siltumnīcefekta gāzu emisijas, aramzeme, zālājs, klimata neitralitāte.

Šis ir nekomerciāls, starpnozaru (mežsaimniecība, lauksaimniecība, IT un zemes zinātnes) rūpnieciskais pētījums pētniecības jomā 4.1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību. Pētījuma saimnieciskās darbības joma ir Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE kods 72.19). Pētījuma īstenošanas jomai un sagaidāmajiem rezultātiem atbilstošo saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods ir 01.1 Viengadīgo kultūru audzēšana un 01.2 Daudzgadīgo kultūru audzēšana.

Galvenās pētījuma darbības

 1. Darbību datu analīze – esošo augšņu īpašību, zemes izmantošanas, zemes izmantošanas veida maiņas, biomasas ieneses, mitruma režīma un lauksaimniecības produkcijas datu avotu novērtējums.
 2. Zinātniski pamatotu klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošana demonstrēju objektos.
 3. Darbību datu pilnveidošana un trūkstošo datu izstrādāšana sadarbībā ar lauksaimniecības augšņu monitoringa programmas izpildītājiem (vidusposms 3.2023.).
 4. SEG mērījumi klimata kamerās un lauka izmēģinājumi.
 5. Trešā līmeņa (modelēšanas) pieejas izstrāde SEG emisiju un oglekļa aprites uzskaitei.
 6. Zinātniskās publicitātes un pētījuma rezultātu popularizēšanas darbības.

Sasniedzamie galvenie rezultāti

 1. Katalogs par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem organiskajām augsnēm aramzemēs un ilggadīgajos zālājos.
 2. Izmantošanai gatavi darbību dati organisko augšņu identifikācijai un raksturošanai, izmantojot publiski pieejamus datu avotus.
 3. Ilgtermiņa demonstrējumu objektu grupa sabiedrības izglītošanai un ilgtermiņa novērojumu veikšanai.
 4. Poligonu līmeņa darbību datu kopas SEG emisiju aprēķiniem no organiskajām augsnēm aramzemēs un zālājos 1970., 1990., no 2005. līdz 2009. un turpmākajos gados, tajā skaitā datu interpolācijas metodika.
 5. Meža resursu monitoringa darbību datu kopas SEG emisiju aprēķināšanai no organiskajām augsnēm aramzemēs un zālājos 1970. gadā, kā arī no 1990. līdz 2022. gadam un turpmākajos gados.
 6. Metodika, lai modelētu organisko augšņu transformāciju uz citiem zemes izmantošanas veidiem.
 7. Metodika organisko augšņu platības izmaiņu prognozēšanai.
 8. Modelis SEG emisiju aprēķināšanai un rīki modeļa integrēšanai ar Meža resursu monitoringa sistēmā.
 9. 6 zinātnisku rakstu manuskripti.
 10. 3 prezentācijas zinātniskajās konferencēs.
 11. Seminārs projekta mērķa grupām.

Aktualitātes

 1. 30.03.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 2. 2.05.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 3. 31.10.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 4. 31.01.2023. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 5. 30.04.2023. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 6. 31.07.2023. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 7. 31.10.2023. Relīze Pētījuma aktualitātes 

Publikācijas