Vadītājs: Dārta Kļaviņa
Sākuma datums: 01.12.2020.
Beigu datums: 30.11.2023.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" vienošanās Nr. 1.1.1.1/20/A/095Kopējais finansējums ir 466 264,49 EUR, t.sk. ERAF 279 776,69 EUR.
Pētījuma ilgums ir 36 mēneši.

Pētījuma mērķis ir sniegt ieguldījumu Bioloģiskās daudzveidības Konvencijas un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķos (RIS3), izvērtējot sēņu jauktās suspensijas (Phlebiopsis gigantea, Bjerkandera adusta un Sistotrema brinkmannii) efektivitāti pret sakņu piepes Heterobasidion infekciju skuju koku celmos. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāts alternatīvs preparāts jau esošam, plaši izmantotam produktam.

Aktualitātes

 1. 1.12.2020. Uzsākta vietējo Phlebiopsis gigantea, Bjerkandera adusta un Sistotrema brinkmannii izolātu atlase un to antagonisma pārbaude pret Heterobasidion spp.
 2. 1.02.2021. No pārbaudītajiem izolātiem izvēlēti 3 labākie katras sugas izolāti lai pārbaudītu to attīstības ātrumu koksnē.
 3. 4.01.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 4. 16.03.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 5. 18.05.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 6. 20.08.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 7. 26.11.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 8. 23.02.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 9. 31.05.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 10. 30.08.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 11. 30.11.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 12. 31.05.2023. Relīze Pētījuma aktualitātes 
 13. 30.11.2023. Relīze Pētījuma aktualitātes 

Izsole

ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/095 "Sakņu trupes ierobežošana, izmantojot Latvijas izcelsmes sēņu izolātus” ietvaros izstrādāta tehnoloģija "Bioloģisks līdzeklis celmu aizsardzībai pret Heterobasidion spp. sporu infekciju un izolātu suspensiju maisījuma iegūšanas paņēmiens" un tiek izsludināta izsole par licences tiesībām uz šo tehnoloģiju saskaņā ar izsoles Nr. LVMISilava2023/1/ERAF/IZ noteikumiem.

8.12.2023. licences tiesības par tehnoloģijas lietošanu piešķirtas Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtam. 21.12.2023. noslēgts licences līgums.

Publikācijas