Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 10.06.2011.
Beigu datums: 30.12.2012.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5-5-9.1/00gc/200/11/181

Pētījuma mērķis ir izvērtēt izlases ciršu saimniecības apsaimniekošanas režīmu piemērotību normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanai.

Pētījuma uzdevumi ir:

 1. sagatavot literatūras apskatu par Latvijas un citu valstu pieredzi par nepārtraukta meža klājuma mežsaimniecības realizāciju. Izveidot esošā normatīvā regulējuma apskatu;
 2. izvirzīt izlases ciršu mērķu mērīšanas kritērijus un indikatorus;
 3. a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) veikto izlases ciršu rezultātu izvērtējums un iepriekš ierīkoto pētījumu objektu pārmērīšana un datu analīzi;
 4. dažādvecuma audžu izvērtēšana un datu analīze, vēsturisko pētījumu datu analīze;
 5. prognožu izvirzīšana par audžu attīstību pēc izlases cirtēm un normatīvajos aktos izvirzīto mērķu sasniegšanas iespējamības novērtējums (pa meža tipu grupām, valdošajām sugām – priede, egle, bērzs, apse, melnalksnis, baltalksnis);
 6. rekomendāciju izstrāde LVM darbībai un normatīvo aktu izmaiņām (ja nepieciešams).

Pētījumā sasniedzamie rezultāti ir:

 1. literatūras apskats par nepārtraukta meža klājuma mežsaimniecības realizāciju boreālās un mērenās zonas mežos;
 2. nozīmīgāko normatīvo aktu (likumi un MK noteikumi) hronoloģisku izmaiņu apkopojums;
 3. mērķu mērīšanas kritēriju un indikatoru saraksts;
 4. ietekmes uz palikušo kokaudziņ, atjaunošanos, veģetāciju novērtējums LVM veiktās izlases cirtēs dažādos meža tipos;
 5. priežu dažādvecuma audžu telpiskās un vecumstruktūras izvērtējums;
 6. mātes audzes attīstības prognozes;
 7. rekomendācijas LVM darbībai.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2012/1)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2012/2)


2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands