Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 14.05.2010.
Beigu datums: 08.11.2010.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 14010/S56

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma uzdevumi ir:

  1. noteikt privāto meža īpašumu struktūru iedalījumā pa meža platībām (ha) 2009. gadā sekojošā iedalījumā: (a) līdz 5 ha meža; (b) no 5 ha līdz 10 ha; (c) no 10 ha līdz 50 ha; (d) no 50 ha līdz 300 ha; (e) virs 300 ha;
  2. noteikt meža īpašnieku īpatsvaru katrā no 1. punktā minētajā īpašnieku grupā, kas veikuši mežsaimniecisko darbību savos meža īpašumos vai valdījumos;
  3. sagatavot privāto mežu raksturojumu (mežaudžu vecuma struktūra sadalījumā pa valdošām sugām, hektāros un kubikmetros) katrai no 1.punktā minētajām meža īpašumu grupām, kas iedalītas atbilstoši 2. punktā paredzētajam novērtējumam;
  4. izstrādāt metodiku un atbilstoši tai noteikt potenciālos meža izmantošanas apjomus 2011.2016. gadam iedalījumā pa valdošajām sugām katrā Valsts meža dienesta virsmežniecībā.


Pētījuma zinātniskais pārskats