Vadītājs: Mārtiņš Lūkins
Sākuma datums: 15.03.2022.
Beigu datums: 30.12.2022.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 22-00-S0MF10-000044

Logo Meza attistibas fonds

Meža daudzveidības pētījumos, tās aizsardzības politikās un praktiskos pārvaldības risinājumos nepieciešamas jaunas zināšanas, kuras padziļināti palīdz izprast meža attīstības dinamiku. 2021. gadā tika iezīmēti pētnieciskie virzieni, kas nepieciešami meža daudzveidības apzināšanā. Kā būtiskākie minami: meža daudzveidības metodikas pilnveide un pārbaude, datu avotu digitalizācija un nepieciešamā apstrāde, lai tos piedāvātu brīvpieejas lietošanai, tostarp arī nepieciešamo programmisko un datu uzturēšanas risinājumu izstrādei un, visbeidzot, meža struktūras attēlojuma tālizpētes datos sintezējot tos ar novērojumiem uz zemes.

Pētījuma mērķis ir potenciāli vērtīgo atlasīto teritoriju, kuras konstatētas ārpus t.s. dabas skaitīšanas ietvaros nokartēto biotopu platībām, pārbaude un metodikas verifikācija.

Pētījuma uzdevumi

 1. Metodikas aprobācija:
  1.1. Analizēta meža struktūras izmaiņas, izmantojot tālizpētes datus un vēsturisko karšu un plānu materiālus. Hronoloģiskais ietvars: 1940-tie gadi līdz mūsdienām.
  1.2. Seno meža teritoriju lokalizācija mozaīkveida ainavā, izmantojot vēsturiskā apdzīvojuma un brīvpieejas biofizikālos datus, to atvasinājumus telpiskā modeļa izstrādē GIS vidē.
  1.3. Meža kontūrainības, koku sugu dinamikas, dažādu laiku saimnieciskās darbības pēctecība dabas kartēšanas rezultātu kontekstā. Hronoloģiskais ietvars: 1850-tie gadi līdz mūsdienām.
  1.4. Upju krastu dinamiskā attīstība – zemes seguma, normatīvo aktu un saimniecisko paradumu izmaiņas.
 2. Meža vēsturiskās izmantošanas un daudzveidības izpētei nozīmīgo datu un informācijas publiskošana:
  2.1. Vēsturisko 1940-to un 1980-to gadu aerofoto attēlu digitalizācija, montāža un  ģeoreferencēšana.
  2.2. 1960-to līdz 1980-to gadu meža inventarizācijas (taksācijas) aprakstu kvartālu kopsavilkumu ģeotelpisko datu sagatavošanu pētījuma teritorijās.
  2.3. Bioloģiski vērtīgo teritoriju atlasei izmantoto datu, atlases algoritmu, servisu servera uzturēšana, attīstīšana.
  2.4. Potenciālo DAP no jauna veidojamo, paplašināto ĪADT izvērtēšana no vēsturiskās daudzveidības, vēsturiskā mežainuma, potenciālās daudzveidības – ainavu ekoloģiskā viedokļa.
  2.5. Eiropas valstu vēsturiskā mežainuma, mežu daudzveidības izpēte, salīdzinot valstis ar dažādu meža nozares nozīmi kopproduktā.
 3. LIDAR dati un meža strukturālā daudzveidība:
  3.1. Datu bāzē "Ozols" reģistrēto Eiropas  nozīmes meža biotopu un citu, pēc taksācijas aprakstiem līdzīgu, audžu telpiskās struktūras salīdzinājums.
  3.2. Datu bāzē "Ozols" reģistrēto Eiropas nozīmes meža biotopu, iekšējās telpiskās struktūras un to telpiskā izvietojuma analīze testa teritorijās un to buferzonās.


Pētījuma zinātniskais pārskats
 un prezentācija (31.01.2023.)