Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.04.2021.
Beigu datums: 30.11.2023.

Eiropas Sociālā fonda vienošanās Nr. 8.2.2.0/20/I/001

 Logo ESF LV

Sadarbības partneri ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris, vadītāja Natālija Sergejeva), LVMI "Silava" (koordinatore Dagnija Lazdiņa), Agroresursu un ekonomikas institūts un Dārzkopības institūts.
Kopējais finansējums ir 1 032 439,00 EUR, t.sk. ESF 877 573,15 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 154 865,85 EUR (15%), sadarbības partnera kopējais budžets ir 51 078 EUR, t.sk. ESF 43 416,3 EUR un valsts budžeta finansējums 2552,90 EUR.

Projekta mērķis ir palielināt doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaitu un to nodarbinātību akadēmiskajā un zinātniskajā darbā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) stratēģiskās specializācijas jomās, paaugstinot doktora studiju kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un Eiropas zinātniskajā vidē, iesaistot ārvalstu pasniedzējus doktora studiju nodrošināšanā un sniedzot finansiālo atbalstu 30 doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem.

Kopumā plānots sniegt atbalstu 30 doktorantiem, no kuriem plānots, ka vismaz 11 doktoranti būs ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laika pēc grāda iegūšanas strādās par akadēmisko personālu LLU (vismaz 12 mēnešus), un piesaistīt 3 ārvalstu pasniedzējus darbam LLU.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

 1. Iesaistīt doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus (turpmāk - doktoranti) studiju vai zinātniski pētnieciskajā darba LLU vai sadarbības partnera organizācijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50% no pilnas darba slodzes.
 2. Iesaistīt doktorantu arī cita ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darba pie finansējuma saņēmēja vai nodarbināt cita ar doktorantūras studijām saistītā darbā, nodrošinot papildu darba slodzi vismaz 25% apmērā no pilnas darba slodzes.
 3. Piesaistīt uz pieciem mēnešiem ārvalstu akadēmisko personālu, kā mācībspēkus prioritāri doktora studiju programmu īstenošanai un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei LLU.

Sadarbības partneris LVMI "Silava" iesaistīts 1.un 2. aktivitātes īstenošanā.

Grantu saņēmēji

 1. Ieva Līcīte: promocijas darba "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju izpēte organiskās augsnes apsaimniekošanā lauksaimniecības zemē" mērķis ir izpētīt klimata pārmaiņu samazināšanas iespējas organiskās augsnes apsaimniekošanā lauksaimniecības zemē un sagatavot priekšlikumus Latvijas klimata politikas saistību izpildes sekmēšanai, tostarp izstrādājot organiskās augsnes SEG emisiju aprēķinu uzlabojumu priekšlikumus un SEG emisiju samazināšanas pasākumu sociāli ekonomiskā novērtējuma metodiku. Promocijas darbu izstrādā Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas apakšnozarē.
 2. Aldis Butlers: promocijas darba "Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm" ietvaros tiek vērtētas augsnes CO2, N2O un CH4 emisiju un ietekmējošo faktoru likumsakarības, kā arī oglekļa ienese augsnē ar kokaugu nobirām, koku sīksaknēm un zemsedzes veģetāciju. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāti oglekļa ieneses un SEG emisiju koeficienti, kas pielietojami Nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas metodikas pilnveidošanai un klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu ietekmes plānošanas modelēšanas rīkos.
 3. Kārlis Dūmiņš: promocijas darba "Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību" mērķis ir noskaidrot četrām koku sugām – āra bērzam, parastajai priedei, parastajai eglei, melnalksnim – piemērotāko augsnes sagatavošanas un stādu veidu dažādos meža tipos. Darba ietvaros vērtē koku augšanas gaitu, saglabāšanos, dažādu bojājumu veidu sastopamību un intensitāti atkarībā no pielietotā augsnes gatavošanas veidā, kā arī analizē tādu apkārtējās vides faktoru mainību kā augsnes temperatūra, mitrums, veģetācijas sastāvs. Pētījuma rezultātā izstrādās rekomendācijas meža atjaunošanai dažādos meža tipos.
 4. Roberts Matisons: izstrādā promocijas darbu "Parastās priedes radiālā pieauguma reakcijas ekoloģiskais plastiskums un tā selekcijas potenciāls", kas ietver jaunākās zinātniskās periodikas pārskatu doktorantūras pētījuma aktualitātes kontekstualizācijas precizēšanai; promocijas darba (rakstu kopas) uzmetuma veidošanu: galveno tēžu formulēšanu un paškritisku izvērtējamu; manuskripta, kas apskata parastās priedes pieauguma reakcijas uz ekstrēmiem iedzimstamības aspektus, gatavošanu: datu kopas aktualizāciju un pārbaudi, galveno meteoroloģisko un pieauguma ekstrēmu noteikšanu un atbilstīgu statistisko analīžu veikšanu; un manuskripta izvērstā plāna izstrādi.


Doktorantu aktivitātes 2021. gadā
 
Doktorantu aktivitātes 2022. gadā

Aktivitātes

 1. 4.2022.
  Kārlis Dūmiņš ir veicis koku uzmērījumus Rīgas, Jelgavas un Talsu rajonos, kur eksperimentālajās platībās iegūti darbam nepieciešamie dati. Ir iepazīstināti LLU meža fakultātes Erasmus studenti ar iegūtajiem rezultātiem un dabā parādīts pētījuma praktiskais izpildījums. Ir veikta iegūto datu apkopošana un analīze, kā arī sameklēta un apkopota daļa no nepieciešamās literatūras. Sagatavota publikācija iesniegšanai "Silva Fennica". Prezentēts stenda referāts starptautiskā konferencē "Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – veiksmīgas sociālekonomiskās attīstības pamatnosacījums Eiropas Savienības jaunās vides politikas ieviešanas periodā".
  Ieva Līcīte sagatavojusi analītisku materiālu un postera ziņojumu "Mapping of resent greenhouse gas related research activities in the field of organic soil management in agriculture land in Latvia"; ziņojuma autori – Ieva Līcīte un Dina Popluga. Plānota prezentācija (attālināti) 3. starptautiskā zinātniskā konferencē "Sustainable Bioeconomy Development 2022: Theory and Practice", kas notiks Kauņā 4.–5.05.2022. Veikta publikācijas "Policy impacts on nutrient rich organic soil management in agriculture" datu kopas strukturēšana, statistiskā analīze un analīzes rezultātu apraksts, kā arī organisko augšņu apsaimniekošanas izmaiņas raksturojoša kartogrāfiskā materiāla sagatavošana un literatūras analīze. Raksta plānotais iesniegšanas laiks žurnālam "Environmental Science & Policy" – 2022. gada jūnijs.
  Aldis Butlers veicis papildus empīrisko datu ievākšanu un līdzšinēji ievākto datu (augsnes SEG emisiju, vides temperatūras un gruntsūdens līmeņa mērījumi; kā arī augsnes oglekļa ieneses, augsnes un augsnes ūdens analīžu rezultāti) apkopošanu. Ņemta dalība apmācībā darbam ar FTIR spektrometru augsnes paraugu testēšanā un rezultātu interpretācijā. Uzsākta apkopoto datu apstrāde un analīze, iegūtie rezultāti izmantoti manuskriptu "N2O and CH4 emissions from naturally wet and drained nutrient-rich organic forest soils" (https://doi.org/10.15544/RD.2021.030) un "CO2 emissions from naturally wet and drained nutrient-rich organic forest soils" (recenzēšanas statusā) sagatavošanā iesniegšanai publicēšanai konferenču "Rural Development" un "Engineering for Rural Development" rakstu krājumos.
 2. 20.12.2022. Doktorantūras granta saņēmēju darbība projekta ietvaros 2022. gadā
 3. 27.–29.06.2023. Doktora grāda pretedenta Kārļa Dūmiņa dalība Ziemeļvalstu tīklošanas pasākumā Biotic threats to Pine stands in Northern Fennoscandia, kas notika Haparanda & Oulu (Zviedrija), ar ziņojumu "A brief overview of the conflict between hunting and forest industries in Latvia".
 4. 30.06.2023. Relīze Projektā paveiktais no 1.04.–30.06.2023.
 5. 30.09.2023. Relīze Projektā paveiktais no 1.07.–30.09.2023.
 6. 30.11.2023. Relīze Projektā paveiktais no 1.10.–30.11.2023.

Publikācijas