Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 01.04.2019.
Beigu datums: 31.03.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā pasākuma 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi vienošanās Nr. 1.1.1.1/18/A/134

Logo ERAF 2014 2020 LV

Pētījums ietilpst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) prioritārās zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, un pētniecība veicina zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, un tas tiks veikts pētniecības jomā (NACE klasifikācija NACE kods 72.19). un mežsaimniecība (02.10, 02.20, 02.40).
Pētījumu LVMI "Silava" īsteno sadarbībā ar SIA Skogssällskapet.

Pētījuma mērķis ir kvantificēt lapu koku – bērza (Betula spp.) un parastās apses (Populus tremula L.) – pretestību pret vēja ietekmi, raksturot faktorus, kas ietekmē kaitējuma risku un izstrādāt meža apsaimniekošanas tehnoloģijas (lēmums atbalsta rīks), lai samazinātu šo risku.

Rīks tiks izstrādāts šādās aktivitātēs:

 1. koka pretestības statiskajā slodzē kvantitatīva noteikšana;
 2. sakņu sistēmas raksturojums;
 3. koku vēja noturību raksturojošā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka (algoritma) parametrizācija;
 4. vētru bojājumu finansiālās ietekmes parametrizācija izstrādātajā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkā (algoritmā).

Projekts tiek veidots kā rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrādne. Visas īstenotās aktivitātes atbilst meža nozarei. Pētījums ir starpdisciplinārs, un to veiks sadarbībā starp mežsaimniecības un vides zinātņu speciālistiem (OECD "Frascati rokasgrāmata" 4.1. un 1.5.). Pētījums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 nav saistīts ar saimniecisko darbību (ārpus pamatdarbības), pamatojoties uz 21.2. iedaļu – projektu, ko īsteno pētniecības organizācija sadarbībā ar uzņēmumu. Sadarbība uzlabos rezultātu praktisko piemērojamību, pētījuma efektivitāti (tajā pašā laikā iekļaujot paraugpraksei nepieciešamās prasmes, pieredzi un iespējas). Veiktie pasākumi ietver izpēti un pētījumu rezultātu nodošanu, izmantojot zināšanas un tehnoloģijas, bez ekskluzivitātes un diskriminācijas.

Pētījuma rezultāti atbilst RIS stratēģijas 6. prioritātei, tiks izveidotas 3 jaunas akadēmiskās amata vietas, un rezultātus apkopos 12 zinātniskos rakstos un 2 doktora disertācijās, nodrošinot ievērojamu ieguldījumu zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanas, kas ir svarīgas Eiropas mērogā, sniedzot jaunus datus par lapu koku vēja pretestību un jaunus vējgāžu finansiālās ietekmes novērtējumus. Tas būtiski nostiprinās projekta mērķa grupas zinātnisko potenciālu – LVMI "Silava" un pētnieku grupas locekļus svarīgā aktuālā pētījumu jomā – dabiskie traucējumi  kas šobrīd tiek pētīti meža ekonomikas, meža ekoloģijas, adaptācijas kontekstā, noturība, rezistence, klimata pārmaiņu mazināšana. Otrā mērķa grupa – uzņēmumi (galvenokārt meža īpašnieki un apsaimniekotāji) – iegūs bezmaksas rīku un ieteikumus, kā arī informāciju un demonstrācijas vietu, lai mainītu to pārvaldību un samazinātu vētras bojājumu riskus.

Atslēgas vārdi: hemiboreāls mežs, meža apsaimniekošana, vēja traucējumi, vēja bojājumi, vējlauzti koki, vējgāzti koki, dabas katastrofa

Pētījuma aktivitātes

 1. Koka pretestības statiskajā slodzē kvantitatīva noteikšana.
 2. Sakņu sistēmas raksturojums.
 3. Koku vēja noturību raksturojošā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka (algoritma) parametrizācija.
 4. Vētru bojājumu finansiālās ietekmes parametrizācija izstrādātajā lēmumu pieņemšanas atbalsta rīkā (algoritmā).
 5. Informatīvie un publicitātes pasākumi.

Aktualitātes

 1. 10.09.2019. Relīze Realizēts pētījuma pirmais posms
 2. 19.11.2019. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti Mežzinātnes dienā
 3. 17.02.2020. Relīze Ievākti dati par sakņu sistēmu un vēja noturību bērziem uz minerālaugsnēm
 4. 12.05.2020. Relīze Sagatavots izziņas materiāls par koku vēja noturību ietekmējošajiem faktoriem
 5. 18.08.2020. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti meža īpašniekiem
 6. 13.10.2020. Relīze Seminārs Meža pētīšanas stacijā
 7. 29.01.2021. Relīze Par pētījuma rezultātiem informēta meža nozare
 8. 7.06.2021. Relīze Meža īpašnieki video-semināra formātā informēti par vēja bojājumu risku un to ietekmējošajiem faktoriem
 9. 8.09.2021. Relīze Pētījums iekļauts Eiropas klimata viedās mežsaimniecības pētījumu tīklā
 10. 17.09.2021. Relīze Sagatavots pētījuma demonstrācijas objekts un izplatīta informācija
 11. 1.10.2021. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti LMIB Meža Zināšanu dienās
 12. 10.12.2021. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti televīzijā
 13. 5.01.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē

Publicēti pētījuma rezultāti

Nr.p.k. Zinātniskā raksta autori, nosaukums Statuss Veids Piezīmes
1. Oriģināli zinātniskie raksti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa Plānots: 8 (visā pētījuma laikā)
1.1. Čakša L., Šēnhofa S., Šņepsts G., Elferts D., Liepa L., Jansons Ā. 2021. Effect of stem snapping on aspen timber assortment recovery in hemiboreal forests. Forests, 12, 28; https://doi.org/10.3390/f12010028 Publicēts Raksts žurnālā 1
1.2. Samariks V., Īstenais N., Seipulis A., Miezīte O., Krišāns O., Jansons Ā. 2021. Root-soil plate characteristics of silver birch on wet and dry mineral soils in Latvia. Forests 2021, 12, 20; https://doi.org/10.3390/f1201002 Publicēts Raksts žurnālā 1
1.3. Krišāns O., Matisons R., Kitenberga M., Donis J., Rust S., Elferts D., Jansons Ā. 2021. Wind resistance of eastern Baltic silver sirch (Betula pendula) suggests its suitability for periodically waterlogged sites. Forests, 12, 21; https://doi.org/10.3390/f12010021 Publicēts Raksts žurnālā 1
1.4. Samariks V., Brizga D., Rūba J., Seipulis A., Jansons Ā. 2020. Root-plate characteristics of common aspen in hemiboreal forests of Latvia: a case study. Forests, 12, 32; https://doi.org/10.3390/f12010032 Publicēts Raksts žurnālā 1

   

Publikācijas