Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 12.09.2008.
Beigu datums: 08.11.2010.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 120908/S353, 180909/S103, 140510/S55 

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma mērķis ir izveidot lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmu Latvijas meža resursu ekonomiski pamatotas izmantošanas plānošanai stratēģiskā līmenī. Šādas lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas izveide un attiecīga cilvēkresursu attīstība, ļautu modelēt dažādu politisko lēmumu sekas uz resursu pieejamību u.c. būtiskiem aspektiem, kā arī padarīt lēmuma pieņemšanas procesu caurskatāmāku.

Pētījuma uzdevumi

 1. izvērtēt nepieciešamību jaunajā meža resursu inventarizācijas ciklā lauku darbos iekļaut papildus rādītājus, lai nodrošinātu modeļu uzlabošanai nepieciešamo papildus informāciju;
 2. veikt valsts iestādēm pieejamā Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras kartogrāfiskā materiāla izmantošanas iespēju novērtējums meža resursu raksturošanai saistībā ar meža resursu monitoringa (MRM) datiem;
 3. turpināt adekvāta meža audzēšanas (augšanas gaita dažādu manipulāciju ietekmē) matemātiskā modeļa izstrādi un parametrizāciju;
 4. turpināt meža augšanas gaitas aproksimāciju balstot to uz mērķtiecīgi koptos parauglaukumos iegūtas informācijas datu bāze;
 5. sortimentācijas modeļu uzlabošana MRM novērtējumā;
 6. MRM lietotā pilnas biomasas aprēķinu modeļa parametrizācijai nepieciešamās papildiformācijas ieguve;
 7. nekoksnes resursu novērtēšanas metodikas uzlabošana un aprobācija MRM parauglaukumos;
 8. izveidot meža apsaimniekošanas scenāriju ietekmes noteikšanai novērtējamā modeļa struktūru;
 9. pieņēmumu sistēmas inventarizācija un modeļu uzlabošana meža apsaimniekošanas prognozēšanai un meža vērtības noteikšanai;
 10. modeļa prototipa izveidošana dažādu meža vērtību noteikšanai un iekļaušanai mežsaimniecības plānošana;
 11. meža audzēšanas gaitas izpētes objektu racionāla apsaimniekošana un vismaz 30 objektu atkārtota pārmērīšana;
 12. resursu pieejamības telpiskā analīze atbilstoši esošajiem un no jauna noteiktajiem robežlielumiem izmantojot meža resursu monitoringa un meža valsts reģistra datu bāzes;
 13. pieejamība  noteiktu dimensiju un kvalitātes resursu pieprasījums, saimnieciskās darbības aprobežojumi, augsnes un reljefa īpatnības, infrastruktūras (pieejamība, kvalitāte) raksturojums;
 14. koku 3D objektu telpiskā datu bāze (tilpumu u.c. formulām) attīstīšana;
 15. LVMI "Silava" pētījumu telpisko datu infrastruktūra:
  - pamatdatu pieejamība (ortofoto, pamatkarte, meža digitālā karte, satelītu attēli),
  - pētījumu objektu ģeogrāfiskā informācija;
 16. biotisko un abiotisko risku izvērtēšanas metodikas pilnveidošana;
 17. modeļi meliorācijas sistēmu renovācijas ekonomiskā efekta un meža vides izmaiņu prognozēšanai.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2008)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2009)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2010)