Vadītājs: Ieva Līcīte
Sākuma datums: 29.09.2020.
Beigu datums: 28.09.2023.

Norvēģijas Granta klimata un vides 2014.–2021. gada perioda programmas
"Klimata pārmainu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" vienošanās Nr. LV-CLIMATE-0001

Logo Norway grants

Pētījumu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). LVMI "Silava" līguma ar VARAM (Nr. V/8/2021) ietvaros īsteno konkrētus pētnieciskos uzdevumus vienā no pētījuma aktivitātēm.
Pētījuma partneri ir Centrālā statistikas pārvalde, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", LVMI "Silava" (koordinatore Ieva Līcīte) un Norvēģijas Vides aģentūra.
Kopējais finansējums ir 2 182 278 milj. EUR, t.sk. Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 1 854 936,30 EUR (85%) un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 327 341,70 EUR (15%).

Pētījuma mērķis ir uzlabot klimata pārmaiņu politikas plānošanas konsekvenci un atbilstību valstiskā līmenī, kā arī palielināt tās integrāciju nozaru un reģionālajā politikā.

LVMI "Silava" pētniecisko darbību īsteno pētījuma 6. aktivitātē "Pētījumu izstrāde zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un nacionālās sistēmas uzlabošanai atbilstoši Parīzes nolīguma prasībām". Aktivitātes izpilde notiek sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas ekspertiem zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju inventarizācijas jautājumos.

Galvenie uzdevumi 6. aktivitātē ir:

  1. Nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā pilnveidošana atbilstoši 2019. gada IPCC vadlīniju papildinājumam 2006. gada IPCC vadlīnijām. Darba uzdevumi paredz novērtēt 2019. gada IPCC vadlīniju papildinājuma potenciālās ieviešanas ietekmi uz izmaiņām emisiju un piesaistes avotos, izmantojamajos pieņēmumos, emisiju faktoros un aktivitātes datos;
  2. mitrāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana. Darba uzdevumi ietver apsaimniekoto mitrāju radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes uzskaites un ziņošanas sistēmu uzlabošanu, tostarp priekšlikuma izstrādi uzskaites un ziņošanas institucionālajai uzbūvei, darbību datu ieguvei un verificēšanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanas darbību ietekmes raksturošanai;
  3. uzlabojumu plāna izstrāde siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas nacionālās sistēmas zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoram pilnveidošanai. Darba uzdevumi ietver pieejamo zināšanu novērtējumu un nepieciešamo uzlabojumu un pētniecisko uzdevumu identifikāciju un izvērsumu.


Strādājam kopā
zaļai Eiropai!

Plašāk par pētījumu 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma
"Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide"