Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 01.02.2013.
Beigu datums: 30.12.2016.

Pētījumu atbalsta Latvijas zinātnes padome

Pētījuma mērķis ir noskaidrot bioloģiskā preparāta Rotstop sastāvā esošā P. gigantea izolāta un vietējo P. gigantea sastopamību mežizstrādes laikā apstrādātajās skujkoku audzēs; izvērtēt bioloģisko faktoru un mežsaimniecisko pasākumu ietekmi uz P. gigantea attīstību.

Pētījuma uzdevumi ir:

 1. novērtēt dabisko P. gigantea izolātu un Rotstop izolāta sastopamību uz komerciāli apstrādātiem vienu, divus un trīs gadus veciem Pinus sylvestris un Picea abies celmiem;
 2. nozāģēt veselus un ar Heterobasidion inficētas egles (Picea abies) uz nosusinātām minerālaugsnēm un kūdras augsnēm; izvietot atliekas ierīkotajos parauglaukumos;
 3. Analizēt P. gigantea augļķermeņu attīstības dinamiku uz trupējušām un veselām P. abies lielu dimensiju mežizstrādes atliekām;
 4. nozāģēt P. abies un P. sylvestris dažādos gadalaikos (ziemā un vasarā), lai analizētu celmu dabisko infekciju ar P. gigantea;
 5. apsekot P. gigantea augļķermeņus uz P. abies celmiem šaurlapju un platlapju bāreņos un šaurlapju un platlapju kūdreņos;
 6. noteikt P. gigantea apstrādes efektivitāti skujkoku bluķīšos pie dažāda Heterobasidion spp. bazīdijsporu infekcijas fona;
 7. analizēt P. gigantea un H. annosum attīstību maza diametra P. abies un P. sylvestris celmos (koki nozāģēti 2012. gadā);
 8. nozāģēt mazu dimensiju P. abies un P. sylvestris kokus; apstrādāt celmus ar Rotstop un vietējiem Latvijas P. gigantea izolātiem;
 9. analizēt P. gigantea micēlija attīstību mazu dimensiju skujkoku celmos (daļa celmu apsmidzināta ar Rotstop un vietējiem P. gigantea izolātiem, daļa celmu pakļauta dabiskai P. gigantea infekcijai);
 10. novērtēt dažādas koncentrācijas P. gigantea suspensiju efektivitāti pret Heterobasidion annosum s.s. un Heterobasidion parviporum bazīdijsporu infekciju (eksperiments ar egles un priedes bluķīšiem);
 11. ievākt P. gigantea heterokarionu izolātus no P. abies un P. sylvestris;
 12. laboratorijas un lauka apstākļos analizēt P. gigantea izolātu īpašības (micēlija augšanas ātrums uz iesala-agara barotnes, antagonisms pret H. annosum s.l., oīdiju produkcija un micēlija augšanas ātrums egles un priedes koksnē – izolāti tiks salīdzināti arī ar tiem izolātiem, kas ievākti laika posmā no 2007. līdz 2012. gadam).

Galvenie sagaidāmie rezultāti. Pētījuma gaitā tiks iegūtas jaunas zināšanas par sēnes P. gigantea bioloģiju – augļķermeņu attīstību uz mežizstrādes atliekām un celmiem dažādos meža tipos; arī atkarībā no mežizstrādes laika, kā arī micēlija attīstību koksnē atkarībā no P. gigantea suspensijas koncentrācijas un H. annosum bazīdijsporu infekcijas fona. Iegūtās atziņas, īpaši par P. gigantea attīstību mazu dimensiju skujkoku celmos tiks izmantotas praksē, lai nodrošinātu skujkoku celmu aizsardzību pret inficēšanos ar H. annosum mežizstrādes laikā.


Pētījuma zinātniskais pārskats