Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 01.04.2017.
Beigu datums: 31.03.2020.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi vienošanās" Nr. 1.1.1.1/16/A/260

Logo ERAF 2014 2020 LV

Pētījumu īsteno LVMI "Silava" sadarbībā ar SIA "MVR LUX".
Kopējais finansējums ir 593 221,36 EUR, t.sk. ERAF 403 382,81 EUR (68%).

Vētras ir nozīmīgākais Eiropas mežus ietekmējošais dabiskais traucējums. Latvijā pēdējā desmitgadē vētru radītie tiešie zaudējumi meža īpašniekiem lēšami ~164 milj. EUR apmērā. Sagaidāms, ka klimata izmaiņu dēļ to nozīme nākotnē turpinās pieaugt. Izmantojot meža apsaimniekošanas pasākumus, kas paaugstina audžu vēja noturību, zaudējumus ir iespējams nozīmīgi samazināt. Dažādu mežsaimniecisko darbību sagaidāmās ietekmes uz koku vēja noturību novērtēšanai ir izstrādāti vairāki modeļi (ForestGALES, HWIND), bet to izveidē nav (HWIND) vai nepietiekami (ForestGALES) izmantoti koki, kas auguši uz kūdras augsnēm. Latvijā nozīmīgas meža platības aug uz slapjām vai nosusinātām kūdras augsnēm (kopā 721 tūkst. ha), un tieši šīs audzes visbiežāk cieš no vēja radītajiem bojājumiem. Tāpat minētajos modeļos trūkst datu par lielu dimensiju (HWIND: augstums ≥ 24 m), kādas tiek sasniegtas Latvijas mežos auglīgākajās augsnēs, priežu un egļu vēja noturību.

Pētījuma mērķis ir iegūt vēja ietekmei uz kūdras augsnēs hemiboreālajos mežos augošiem kokiem raksturojošas sakarības un izstrādāt meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu (rīku) vēja bojājumu draudu un riska novērtēšanai, kā arī sagatavot rekomendācijas meža apsaimniekošanas pasākumiem bojājumu mazināšanai.

Pētniecībai nepieciešamos datus paredzēts iegūt, veicot dažādu dimensiju koku noturības testus – mērot spēku, pie kura koks tiek izgāzts vai nolauzts, kā arī analizējot to sakņu sistēmu sasalušās, nesasalušās, meliorētās un pārmitrās kūdras augsnēs un tās saikni ar koku noturību.

Pētījuma rezultātus plānots apkopot 12 zinātniskajos rakstos, un ar tiem uzstāties vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs, iepazīstinot ar sasniegto zinātniekus, kā arī pētījuma netiešo mērķa grupu – meža īpašniekus un apsaimniekotājus, meža nozares uzņēmumu pārstāvjus, mežsaimniecības un klimata politikas veidotājus un par to ieviešanu atbildīgo institūciju pārstāvjus.

Atslēgas vārdi: hemiboreālie meži, meža apsaimniekošana, vēja bojājumi, vējgāze, vējlauze, dabas stihija. 

Pētījuma aktivitātes ir:

 1. Koku noturību augsnē raksturojošo datu ieguve:
  1.1. sakņu sistēmas raksturošana,
  1.2. meža augsnes sasaluma raksturošana.
 2. Koku izturību statiskā slodzē raksturojošo datu ieguve:
  2.1. koku izturības robežas noteikšana,
  2.2. koku masas sadalījuma noteikšana.
 3. Koku noturības novērtēšanas diagnostiskā rīka izstrāde:
  3.1. vētru bojājumu draudu telpiskā sadalījuma raksturošana,
  3.2. vēja bojājuma riska novērtēšanas rīka izstrāde.
 4. Diagnostiskā rīka validācija.
 5. Intelektuālā īpašuma reģistrācija.

Aktualitātes

 1. 20.04.2017. Pētījuma uzsākšana.
  Pateicoties ERAF atbalstam Latvijas zinātniekiem ar šo pētījumu nodrošināta iespēja veikt koku vēja noturības analīzes izpēti daudz lielākā mērā nekā tikai nacionālajos projektos, iegūstot informāciju un radot zināšanas, kas papildinās ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mēroga izpratni par atsevišķiem šīs tēmas aspektiem. ERAF atbalsts ir būtisks, lai nodrošinātu empīrisko datu ievākšanu, tos ne tikai izmantojot lokāli, bet arī kopējas, reģionālas datu bāzes vajadzībām, nodrošinot iespējas turpmākai kooperācijai starp valstīm un augstākas kvalitātes vēja bojājumu prognožu sagatavošanai, līdz ar to pamatotu materiālu adaptācijas politikas izstrādēm Eiropas mērogā.
  Pētījumu plānots realizēt 3 gados, ievācot un analizējot datus par koku sakņu sistēmu audzēs ar kūdras augsnēm, kā arī ievācot empīriskos datus par koku izturību statiskā slodzē. Visa iegūtā informācija tiks izmantota koku noturības novērtēšanas diagnostiskā rīka izstrādei un validācijai. Kontaktā ar datiem par vētru bojājumu draudu telpisko sadalījumu būs iespējams izstrādāt pamatotas rekomendācijas šī dabiskā traucējuma ekonomiskās ietekmes mazināšanai, kā arī ieteikumus atbalsta vai citu politikas instrumentu maiņai, lai veicinātu meža sektora adaptāciju klimata izmaiņām.
  Pētījuma sākotnējā etapā nozīmīgākais darbu apjoms saistīts ar empīrisko datu ievākšanu, tomēr atsevišķos aspektos, kur dati jau pieejami, tiks veikta to apkopošana un analīze, lai nodrošinātu vienmērīgu pētījuma darbu plūsmu un rezultātu sasniegšanu. Pieteikta un akceptēta pētnieku grupas dalība 8. starptautiskajā IUFRO Vēja un koku konferencē (International Conference on Wind and Trees), kas notiks Nacionālajā atmosfēras izpētes centrā (National Center for Atmospheric Research’s NCAR) Boulder, Kolorādo, ASV. Plānota ziņojuma "Mehānistiska vēja bojājumu modeļa izmantošana adaptācijas stratēģiju novērtēšanai: parastā egle Latvijā" (Application of mechanistic wind damage model to assess adaptation strategies: case study of Norway spruce in Latvia) prezentācija. Tāpat pieteikta un akceptēta dalība 7. starptautiskajā simpozijā "Sakņu un kokaugu fizioloģija" (7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants) Tartu, Igaunijā ar ziņojumu "Jaunu priežu sakņu biomasa audzēs uz minerālaugsnēm" (Coarse root biomass of young Scots pine stands in the forest types on dry mineral soils in Latvia), kur sagatavošanai apkopotā un analizētā informācija tiks izmantota kā references materiāls salīdzināšanai ar datiem no audzēm ar kūdras augsnēm. Ņemot vērā, ka konferences notiek pētījuma sākuma fāzē, tās tiks izmantotas ne tikai rezultātu prezentēšanai, bet arī jaunu kontaktu dibināšanai ar citās valstīs šajā jomā strādājošiem pētniekiem un metodisko risinājumu meklēšanā, nodrošinot iespējami efektīvu pētījuma rezultātu sasniegšanu. Izmantojot konferenču vajadzībām apkopoto un analizēto materiālu, uzsākts darbs pie pirmās no 12 pētījumā plānotajām publikācijām.
 2. 1.07.2017. Relīze Realizēts pētījuma pirmais posms 
 3. 11.09.2017. Relīze Norisinājies pētījuma seminārs 
 4. 18.10.2017. Relīze Norisinājies pētījuma otrais seminārs 
 5. 12.12.2017. Relīze Nodrošināta pētījumā paredzētās telpiskās informācijas sagatavošana 
 6. 26.04.2018. Relīze Sadarbība ar Zviedrijas Veikta egļu audžu bojājumu analīze 
 7. 12.06.2018. Relīze Koku vēja bojājumu noturības testos izmantoto paraugkoku stumbra un sakņu mehānisko īpašību izpēte 
 8. 28.09.2018. Relīze Veikta vēja bojājumu finansiālās ietekmes skuju koku audzēs analīze 
 9. 28.12.2018. Relīze Ziņojums starptautiskajā konferencē "Society. Technology. Solutions" Vidzemes augstskolā 
 10. 29.04.2019. Relīze Vētras nopostīto audžu atjaunošanas vērtēšana 
 11. 29.07.2019. Relīze Vēja bojājumu raksturojums eglei Latvijā 
 12. 10.10.2019. Relīze Vēja bojājumu raksturojums eglei 
 13. 13.01.2019. Relīze Vēja bojājumu raksturojums eglei 
 14. 13.03.2020. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti IUFRO konferencē


Kritiskā vēja ātruma un tā atkārtošanās varbūtības noteikšanas rīks

Izsole

ERAF projekta Nr. 11.1.1.1/16/A/260 "Audžu uz kūdras augsnēm vētru bojājumu riska novērtēšanas rīka izstrāde" ietvaros izstrādāta tehnoloģija "Paņēmiens kokaudzes vēja noturības prognozēšanai", kas paredzēta skuju koku audzēm mežos ar organiskām augsnēm, un tiek izsludināta izsole par licences tiesībām uz šo tehnoloģiju saskaņā ar izsoles Nr. LVMISilava2023/6/ERAF/IZ noteikumiem.

8.12.2023. licences tiesības par tehnoloģijas lietošanu piešķirtas SIA "PeltMan". 21.12.2023. noslēgts licences līgums.

Publikācijas