Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 11.07.2022.
Beigu datums: 15.11.2022.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 22-00-S0MF01-000002

Logo Meza attistibas fonds

2019. gada 11. decembrī Eiropas komisija (EK) nāca klajā ar paziņojumu "Eiropas zaļā vienošanās" jeb "Eiropas zaļais kurss" (European green deal). Balstoties uz  Eiropas zaļo kursu, 2020. gada 20. maijā EK nāca klajā ar paziņojumu par "ES biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam". Virkne no augstākminēto dokumentu precizējošajām vadlīnijām un regulu melnrakstiem jau ir publiski pieejami, bet par daļu no tiem vēl notiek diskusijas dažādās darba grupās. Pētījuma mērķis ir nodrošināt zinātnisko atbalstu Zemkopības ministrijai diskusijām ar  Eiropas Komisiju vai citām ieinteresētajām pusēm Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanas alternatīvu ietekmes uz meža nozari izvērtējumam.

Pētījuma mērķis ir nodrošināt zinātnisko atbalstu zemkopības ministrijai diskusijām ar  Eiropas Komisiju vai citām ieinteresētajām pusēm Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 ieviešanas alternatīvu ietekmes uz meža nozari izvērtējumam.

Pētījuma uzdevumi

  1. Izvērtēt ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā iekļauto mērķu ietekmi uz meža nozari, pamatojoties uz statistiskās meža inventarizācijas datiem.
  2. Izvērtēt Eiropas komisijas izstrādātos priekšlikumus bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķu iekļaušanai mežsaimniecības praksē (dabai tuvākas mežsaimniecības vadlīnijas), tostarp bioloģiski daudzveidīga meža ieaudzēšanai un atjaunošanai, kā arī ilgstoši neskarto un "dabisko" mežu izdalīšanai.
  3. Sniegt uz datiem pamatotu atbalstu, lai nodrošinātu meža apsaimniekošanas un meža nozares attīstības ieguldījumu virzību Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 nosacījumu ieviešanai.
  4. Konsultējoties ar Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem, sagatavot skaidrojumus un pamatojumus Latvijas nostājas sagatavošanai un pamatojumam Eiropas Komisijas darba grupās par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 mērķu sasniegšanas nosacījumiem meža ekosistēmās.


Pētījuma zinātniskais pārskats