Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 15.02.2022.
Beigu datums: 30.11.2022.

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks: 16.12.2022.
Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: LVMI "Silava" mājas lapa.
Uzņēmumiem un institūcijām, kuras darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē vai apakšnozarēs, pētījuma rezultāti ir pieejami bez maksas.

Pētījuma mērķis ir pilnveidot aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmu un izstrādāt atbilstošus metodisko risinājumus.

Plānotās aktivitātes un rezultāti:

 1. Raksturot pasējas auga izmantošanas ietekmi uz SEG emisijām:
  1.1. noteikt CO2, CH4 un N2O emisijas no lauksaimniecībā izmantotām zemēm atkarībā no sarkanā āboliņa kā pasējas auga izmantošanas un izvēlētajiem kultūraugiem (vismaz 3 kultūraugi ar un bez pasējas auga izmantošanas), izmantojot Picarro G2508 gāzu analizatoru;
  1.2. raksturot pasējas auga izmantošanas un izvēlēto kultūraugu ietekmi uz SEG emisijām izpētes teritorijā, kuru apsaimnieko LLU APP "Agroresursu un ekonomikas institūts" Stendes pētniecības centrs, tostarp novērtēt augsnes īpašību, augsnes mitruma, gaisa temperatūras, nokrišņu, mēslojuma izkliedēšanas un saimniekošanas veida ietekmi uz SEG emisijām;
  1.3. sagatavot ziņojumu un zinātnisku publikāciju par pētījuma rezultātiem (darba uzdevumu īsteno Latvijas Lauksaimniecības universitāte).
 2. Izvērtēt pētījuma izpildes periodā aktuālos Eiropas Komisijas priekšlikumus oglekļsaistīgas lauksaimniecības iniciatīvas ieviešanai un pieejamo informāciju par Eiropas Savienības valstīs lietotajām oglekļa vienību sertifikācijas un verifikācijas sistēmām, piemēram, VERRA standartu, nodrošinot zinātnisku kompetenci Latvijas pozīcijas formulēšanā un aizstāvēšanā (darba uzdevumu īsteno LVMI "Silava"):
  2.1. sagatavot priekšlikumus Eiropas Savienības oglekļsaistīgas lauksaimniecības iniciatīvas ieviešanai Latvijā (pārvaldība, attiecināmās jomas, oglekļa vienību uzskaites monitorings, ziņošanas un pārbaudes sistēma, darbību ietekmes identificēšana Nacionālajā SEG inventarizācijas sistēmā);
  2.2. izvērtēt atbilstoši pašreizējam zināšanu līmenim un tehniskajām iespējām identificējamu ES oglekļsaistīgas lauksaimniecības iniciatīvas darbību (organisko augšņu apmežošana un aramzemes ar organisko augsni transformācija par zālāju) ieviešanas iespējas atbilstoši sagatavotajiem oglekļa apsaimniekošanas sistēmas ieviešanas priekšlikumiem.
 3. Iegūt empīriskus datus par augsnes heterotrofās elpošanas radītajām CO2 emisijām no aluviālajām (palieņu) augsnēm, ko izmanto kā ganības vai ilggadīgos zālājus. Pētījums veicams 6 objektos, kas raksturo dažādas aluviālās augsnes – no aluviālajām normāli mitrajām augsnēm līdz aluviālajām purva augsnēm. Pētījumā nosakāmie parametri ir augsnes heterotrofās elpošanas radītās CO2 emisijas, augsnes temperatūra, mitruma saturs augsnes virskārtā, virszemes un pazemes biomasa un biomasas ieguve siena vai zaļbarības sagatavošanā. Augsnē 0–10, 10–20, 20–40 un 40–80 cm dziļumā nosakāms pH, kopējā N, C un slāpekļskābē ekstrahējamā K, Ca, Mg un P saturs, kā arī augsnes blīvums. Augsnes heterotrofās elpošanas parauglaukumos vismaz vienu mēnesi pirms mērījumu uzsākšanas novācama visa veģetācija un jāierobežo sakņu ieaugšana (darba uzdevumu īsteno Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs un LVMI "Silava").