Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 01.03.2021.
Beigu datums: 30.12.2025.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīta pētniecības programma (vienošanās Nr. 5-5.9.1_0080_101_21_86)

Pētījuma pirmajā etapā (2021. gads) veikti plānotie darba uzdevumi, nodrošināta iegūto rezultātu publicēšana (1 publikācija) un prezentēšana (1 IUFRO konference). Vairākās pētījuma daļās (2., 5.) šajā etapā veikta lauka datu ievākšana, paredzot to detalizētu analīzi nākamajā etapā. Pētījuma daļas:

  1. Dižskābarža selekcijas attīstība (veikta koku kvalitātes raksturošana un izzīmēšana, veidojot skrajas audzes nākotnes sēklu bāzes nodrošināšanai; veikta pluskoku atlase; veikta stumbra kvalitātes novērtēšana 6 audzēm Meža pētīšanas stacijas Šķēdes meža novadā; sagatavota publikācija);
  1. Klinškalnu priedes selekcijas un mežsaimniecības perspektīvu novērtējums (vVeikta Klinškalnu priedes provenienču stādījumu uzmērīšana un datu sākotnējā analīze; provenienču augšanas un kvalitātes sakarības prezentētas IUFRO konferencē);
  1. Selekcijas ietekmes novērtējums uz meža ģenētisko daudzveidību (sagatavots literatūras apskats, analizējot dažādus ģenētiskās daudzveidības rādītājus kontekstā ar meža selekciju; sagatavots redzējums par nepieciešamo tēmas attīstību, vērtējot bioloģiskās daudzveidības indikatorus un iespējamo selekcijas ietekmi uz tiem);
  1. Egles sēklu ražas kāpināšanas metožu aprobācija (sagatavots pārskats par egles sēklu ražas kāpināšanas metodēm, ietverot praktiski iegūtos rezultātus, ar uzsvaru uz aizsardzību pret egles čiekuru rūsu, kā arī darbības plāns turpmākiem pētījuma etapiem);
  1. Metožu klimata noturīgu genotipu atlasei selekcijā attīstība (iegūti empīriskie dati egles fenoloģijas un stumbra kvalitātes (padēlu sastopamības) saiknes analīzei stādījumos, kur iespējams vērtēt šo faktoru dinamiku. Iegūti empīriskie dati kontrolētos apstākļos egles sausuma jutības atšķirību novērtēšanai).


Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)
 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2023)