Vadītājs: Edijs Leoke
Sākuma datums: 01.10.2023.
Beigu datums: 30.09.2028.

Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda granta līguma Nr. LIFE22-ENV-LV-LIFE IS SALACA/101114155

Logo josla Life is Salaca

Pētījuma kontaktpersonas: 
Edijs Leoke (administratīvais vadītājs) un
Mārcis Saklaurs (zinātniskais vadītājs).
Pētījuma ilgums: pieci gadi, īstenošanas laiks no 1.10.2023. līdz 30.09.2028.
Kopējais budžets 5 754 798,12 EUR, t.sk. Eiropas Komisijas finanšu ieguldījuma summa 3 452 878,88 EUR, Latvijas nacionālā līdzfinansējuma summa 1 866 957,61 EUR un partneru līdzfinansējums 434 961,63 EUR.
Pētījuma partneri: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (vadošais partneris), Dabas aizsardzības pārvalde, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", biedrība "Makšķernieku klubs "Salackrasti"".

Pētījuma galvenais mērķis ir sasniegt labu ūdens stāvokli, kā to nosaka Ūdens struktūrdirektīvas (ŪSD) mērķi, kā arī sasniegt Biotopu direktīvas (BD) un ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķus.


LIFE IS SALACA mājas lapa 

Salacas upes sateces baseinā tiks veiktas kompleksas apsaimniekošanas darbības:

 1. Biotopu direktīvas un Ūdens struktūrdirektīvas harmonizācija modeļteritorijā – Salacas daļbaseinā.
  Eiropas Parlamenta un Padomes ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EC (Ūdens struktūrdirektīva) un Padomes direktīva 92/43/EEK (21.05.1992.) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Biotopu direktīva) ir vērstas uz upju un ezeru kvalitātes vērtēšanu, monitorēšanu, aizsardzību, kā arī pareizu apsaimniekošanu. Kaut arī abu direktīvu pieejā ir vairākas atšķirības, mērķis tām ir viens – panākt labu kvalitāti saldūdens ekosistēmās.
  Direktīvu harmonizācijai ir vairāki būtiski ieguvumi – izpildītas Eiropas Komisijas rekomendācijas un ieviesta Prioritāro rīcību programmā Natura 2000 tīklam Latvijā (2021–2027) noteiktā nepieciešamība integrēt saldūdeņu biotopu monitoringu kopā ar virszemes ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes monitoringu, nodrošināta efektīvāka resursu pārvaldība un dažādu sektoru integrācija, uzlabota iegūto datu kvalitāte un apmaiņa starp valsts institūcijām, iegūti savstarpēji salīdzināmi dati ziņojumu vajadzībām. Tādēļ būtiska ir atbildīgo iestāžu sadarbība direktīvu ieviešanas procesā, lai sasniegtu kopīgu mērķi – vismaz labu ūdeņu ekoloģisko kvalitāti vai potenciālu, ko nosaka Ūdens struktūrdirektīva, un labvēlīgu ES nozīmes biotopu aizsardzības stāvokli, ko nosaka Biotopu direktīva.
  Ņemot vērā abu direktīvu sasaisti, apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Ūdens struktūrdirektīvas ietvaros sniedz ieguvumu arī Biotopu direktīvas mērķu sasniegšanā, un otrādi. Taču ir nepieciešama skaidri definēta pieeja ŪSD un BD harmonizācijas procesam. LIFE IS SALACA projektā tiks izstrādāta jauna pieeja saldūdeņu kvalitātes novērtēšanā un apsaimniekošanā, apvienojot abu direktīvu prasības Salacas daļbaseinā kā modeļteritorijā. Balstoties uz Salacas daļbaseina piemēru, tiks sagatavotas vadlīnijas vienota monitoringa tīkla izstrādei – metodiskā pieeja "soli pa solim", lai tā varētu tikt izmantota gan citos upju baseinos Latvijā, kā arī citās ES dalībvalstīs. Vadlīnijas būs pieejamas ieinteresētajām pusēm un zinātniekiem Latvijā, kā arī tiks prezentētas kādā no ES darba grupām (piemēram, ECOSTAT). Pamatojoties ir rezultātiem, tiks sagatavotas arī rekomendācijas nākamajam monitoringa ciklam (2028–2033), apvienojot Virszemes ūdeņu monitoringu un Saldūdeņu bioloģiskās daudzveidības monitoringu. Harmonizētā monitoringa programma būs efektīvāka un izmaksu ziņā izdevīgāka, kā arī vairāk stiprinās saldūdeņu ekspertu kapacitāti Latvijā.
 2. Natura 2000 teritorijas "Salacas ielejas" dabas aizsardzības plāna izstrāde jaunā ietvarā.
  Natura 2000 teritorijai "Salacas ieleja" pašreiz nav spēkā esoša dabas aizsardzības (DA) plāna. Iepriekšējais DA plāns izstrādāts 2005. gadā, pagarināts līdz 31.12.2019, taču Salacas upe bija sadalīta 4 posmos, katram no tiem izstrādājot savu plānu.
  LIFE IP LatViaNature izstrādā jaunu ietvaru dabas aizsardzības plāniem, kas palīdzēs uzlabot sugu un biotopu aizsardzības stāvokli, integrējot plānos Natura 2000 teritorijas līmeņa sugu un biotopu aizsardzības mērķus, samazināt plānu izstrādes izmaksas un laiku līdz plāna apstiprināšanai, kā arī uzlabot plānu ieviešanu, veidojot plānu tā lasītājiem un pasākumu ieviesējiem draudzīgākā e-formā. Dabas aizsardzības plānu testēšanas posms, izmantojot jauno plānu ietvaru, notiks projekta LIFE IP LatViaNature ietvaros 2023.–2025.gadā, un šī pieeja tiks izmantota arī dabas parkam "Salacas ieleja".
  LIFE IS SALACA tiks izstrādāts DA plāns, iekļaujot projektā rezultātus no ŪSD un BD harmonizācijas procesa un projektā īstenotajām piekrastes mežu un zivju dzīvotņu apsaimniekošanas metodēm, lai izveidotu jaunu un integrētu Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanas plānu, kas kalpos par pamatu ne tikai ES nozīmes biotopu un sugu aizsardzībai un saglabāšanai, bet arī ietvers apsaimniekošanas aktivitātes, kas nepieciešamas arī ŪSD pasākumu īstenošanai, tūrisma slodzes regulēšanai, ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai u.c. Jāuzsver, ka Natura 2000 teritoriju DA plāni ir arī priekšnoteikums dažādu finanšu instrumentu atbalstam apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai.
 3. Biotopu pieejamības, kvantitātes un kvalitātes uzlabošana ekoloģiski jutīgām zivju sugām.
  ES aizsargājamā biotopa 3260 "Upju straujteces un dabiski upju posmi" (3260) aizsardzības stāvoklis Latvijā ir novērtēts kā slikts. Arī boreālajā reģionā, kurā ietilpst Latvija, tas ir slikts. Slikts aizsardzības statuss nozīmē, ka biotops atrodas situācijā, kad nepieciešama apsaimniekošanas vai politikas maiņa, lai biotops atgrieztos labvēlīgā stāvoklī, taču pārskatāmā nākotnē nepastāv izzušanas draudi. Pārmērīga eitrofikācija un sedimentācija ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas samazina ekoloģiski jutīgo zivju sugu biotopu kvalitāti un zināmā mērā arī kvantitāti. Šī projekta ietvaros sagatavotās biotopu uzlabošanas vadlīnijas ar salīdzinoši nelielu koriģēšanu var tikt pielāgotas izmantošanai citās Latvijas lašupēs (Gauja, Venta, Irbe u.c.) un citos upēs, tādējādi palielinot līdzīgu darbību efektivitāti un ieguvumu citās upēs. Projekta laikā tiks organizēti semināri un citas aktivitātes, lai izplatītu šī projekta rezultātus. Upes upju atjaunošanas aktivitāšu plānošanas un īstenošanas pieeja (detalizēta plānošana pirms darbībām un rezultātu uzraudzība pēc tam) Latvijai ir salīdzinoši jauna un līdz šim ir ieviesta tikai LIFE GoodWater IP (LIFE18 IPE /LV/000014). LIFE IS SALACA ietvaros izstrādātie rezultāti un vadlīnijas un pats šī projekta īstenošanas veids veicinās korektāku pieeju turpmāko upju atjaunošanas projektu plānošanai un īstenošanai Latvijā un līdz ar to paaugstinās to efektivitāti un pozitīvo efektu.
 4. Piekrastes mežu apsaimniekošana.
  Aizsargjoslu likums nosaka principus (pārsvarā aizliedzot), kā apsaimniekot piekrastes mežus, lai novērstu erozijas procesu attīstību, tomēr, apsaimniekojot pēc esošajiem principiem, ik gadu upēs nonāk tūkstošiem kubikmetru sedimentu, kas nogulsnējas strauji plūstošu strautu biotopos un veicina to strauju eitrofikāciju. Pāraugušās mežaudzes ir sasniegušas savu potenciālu un vairs nespēj tik veiksmīgi uzņemt barības vielas un slāpekli. Ievērojot esošos principus, tiek samazināta ekosistēmu pakalpojumu vērtība, ūdensteces tiek piesārņotas ar nosēdumiem, un tās zaudē ūdens pašattīrīšanās funkcijas. Projekta mērķis ir parādīt un demonstrēt jaunu veidu piekrastes mežu apsaimniekošanā, barības vielu un slāpekļa piesaistē, kā arī eitrofikācijas mazināšanā. To var izdarīt, optimāli izvēloties koku sugu sastāvu mežaudzē, kas pozitīvi ietekmēs un palielinās veģetācijas daudzveidību mežaudzē.
 5. Ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanas pielietošana zemes izmantošanas modelēšanā.
  Upju ekosistēmu pakalpojumi ietver upju sniegtos pakalpojumus, kā arī plašākas ainavas, kas ir hidroloģiski saistītas ar upēm (Hanna et al., 2018). Salacas upes ielejas sniegtie būtiskie ekosistēmas pakalpojumi ietver zivju resursus un kokmateriālus no pakalpojumu sniegšanas kategorijas; dažādi regulējoši pakalpojumi, no kuriem būtiskākie ir saldūdens kvalitātes regulēšana, erozijas kontrole, filtrēšana un barības vielu uzkrāšanās un biotopu nodrošināšana; kā arī viss kultūras pakalpojumu klāsts, tostarp atpūtas iespējas, kā arī estētiskā, mantojuma, zinātnes, izglītības un garīgā vērtība. Iepriekš aprakstītā Salacas upes un tās pieteku nepietiekamā bioloģiskā kvalitāte un īpaši saldūdens biotopa tipa 3260 sliktais aizsardzības stāvoklis samazina upes ekosistēmas potenciālu nodrošināt pakalpojumu – zivju resursus un ar to saistītos rekreācijas pasākumus, kā arī samazina straujteces upju posmu ūdens attīrīšanas spējas. Nepareiza meža apsaimniekošana upmalu mežos samazina ekosistēmas spēju filtrēt un piesaistīt barības vielas un neveidot eroziju, tādējādi veicinot ūdens kvalitātes pasliktināšanos Salacas upes ielejā.

Aktualitātes

 1. 24.10.2023. Relīze Uzsākta pētījuma LIFE IS SALACA īstenošana 
 2. 29.01.2024. Relīze Pētījumu LIFE GoodWater IP un LIFE IS SALACA apvienotais seminārs 
 3. 1.03.2024. Relīze Svētupes, Korģes un Glāžupes krastu meža īpašniekiem 
 4. 21.03.2024. Relīze Tikšanās ar iedzīvotājiem LIFE IS SALACA projekta ietvaros