Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 01.09.2020.
Beigu datums: 31.08.2023.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/111

 

Mežu pielāgošanās klimata izmaiņām, nodrošinot audžu dzīvotspēju un produktivitāti nākotnē, ir ļoti svarīga, lai garantētu sociālekonomiski nozīmīgus meža ekosistēmas pakalpojumus. 

Pētījuma mērķis ir izveidot lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu (rīku), kas nodrošina efektīvu meža selekcijas rezultātu praktisku izmantošanu kokaudžu ražības paaugstināšanai, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi kā arī nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesības uz šādu sistēmu veģetatīvi pavairotu klonu optimālā izmantošanas areāla determinēšanā.

Pētījumam ir starpdisciplināra ietekme, un tajā iesaistīti pētnieki no tādām zinātnes disciplīnām kā mežzinātne (meža ekoloģija, mežkopība, meža selekcija), kā arī bioloģijas zinātnes (galvenokārt koku fizioloģija) (OECD "Frascati rokasgrāmata" 4.1. un 1.5. jomas).
Starpnozaru un pārrobežu sadarbība nodrošinās stabilu platformu 3 doktorantu darbībai (divu promocijas darbu izstrādei par projekta rezultātiem un viena papildinājuma pabeigšanai, kas saistīts ar meža apsaimniekošanas riskiem un klimata datiem kā projekta tēmām). Tas arī nodrošinās projekta komandas kompetenču attīstību un līdz ar to kapacitātes palielināšanos, lai piedalītos turpmākajos pētījumos par meža pielāgošanās, noturības, riska mazināšanas un klimatam pielāgotas mežsaimniecības risinājumu attīstības aktuālākajām jomām.

Pētījums galvenokārt sniegs ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas RIS3 prioritārajā jomā "Uzlabotā zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošas priekšrocības un kuras ir svarīgas, pārveidojot zināšanas ekonomikā" un attiecas uz jomu "Zināšanu ietilpīga bioekonomika", bet arī "Primāro produktu efektīvāka izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietojuma dažādošana" un "Nepārtraukta jaunu produktu un/vai pakalpojumu meklēšana". Pētījuma īstenošanas jomas ir "Mežsaimniecība un mežizstrāde" un "Profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi". Sagaidāmajam projekta rezultātam atbilstošā saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija: NACE 2 "Mežsaimniecība un mežizstrāde" un 74.90 "Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi". Projekts netieši ietekmēs tādu nozari kā NACE 16 "Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana". Projekts ir saistīts ar saimniecisko darbību, un to īsteno LVMI "Silava" – vadošais meža zinātnes ideju, pētījumu un attīstības centrs Latvijā, atbildīgs par meža koku selekcijas programmas, kā arī ar mežu adaptāciju un ražību saistītu pētījumu realizāciju. Projekts tiks realizēts kā rūpnieciskais pētījums (TRL2-4).

Galvenās aktivitātes

 1. Klimata pārneses funkciju attīstība.
 2. Klimata saskaņošana.
 3. Ģenētiskā ieguvuma novērtēšana.
 4. Nelineāru klimata un koku augšanas attiecību modeļu izstrāde.
 5. Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenta izstrāde.

Galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar pētījuma vadības, zināšanu un tehnoloģijas pārneses un sabiedrības informēšanas aktivitātēm.

Pētījuma mērķa grupām "zinātniskā institūcija" (LVMI "Silava") un "zinātnē un pētniecībā nodarbinātie darbinieki, doktoranti" būs pieejami šādi atbalsta pasākumi: atlīdzība zinātniskajiem darbiniekiem, komandējuma un darba braucienu izmaksas.

Plānotie sasniedzamie rezultāti ir:

 1. 10 oriģināli zinātniskie raksti;
 2. 1 prototips – lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments (rīks);
 3. 1 intelektuālais īpašums "Modeļa lēmumu atbalsta sistēma klona materiāla izvēlei";
 4. dalība 4 zinātniskajās konferencēs;
 5. 9 sabiedrības informēšanas pasākumi;
 6. 3 jaunie zinātnieki (ar kopējo PLE 1.6), kas iesaistīti pētījuma realizācijā un pēc projekta saglabātas to darba vietas.

Atslēgas vārdi: meža selekcija, meža adaptācijas, meža atjaunošana, ražojošā mežkopība 

Aktualitātes

 1. 12.10.2020. Relīze Pētījuma koncepts un sagaidāmie rezultāti diskutēti ar netiešo mērķa grupu – meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem
 2. 22.12.2020. Relīze Iedzimtības ietekme uz caurmēra pieauguma dinamiku: pirmie pētījuma rezultāti
 3. 16.04.2021.. Relīze Pētījuma koncepts un rezultāti prezentēti starptautiskā seminārā
 4. 24.05.2021. Relīze Raksturota klimatisko faktoru ietekme uz atšķirīgu egles provenienču augšanu
 5. 16.07.2021. Relīze Pētījuma dalībniece veikusi promocijas darba priekšaizstāvēšanu
 6. 20.09.2021. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti LMIB Meža Zināšanu dienās
 7. 30.09.2021. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti Ziemeļu un Baltijas valstu meža selekcijas konferencē "NordGen Forest Conference 2021"
 8. 8.04.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti atklātā lekcijā studentiem
 9. 12.05.2022. Relīze Pētījuma rezultāti atspoguļoti populārzinātiskā publikācijā
 10. 30.06.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē
 11. 5.07.2022. Sabiedrība informēta par pētījumu videosižetā
 12. 14.11.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti konferencē un organizēts seminārs 
 13. 24.02.2023. Relīze Prezentēti pētījuma rezultāti un demonstrēts videosižets
 14. 24.03.2023. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē
 15. 15.05.2023. Relīze Publicēti pētījuma rezultāti 
 16. 1.06.2023. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē