Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.10.2019.
Beigu datums: 31.08.2023.

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma 16.1. "Sadarbība" vienošanās Nr. 19-00-A01612-000008Pētījuma partneri ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris), a/s "Ziedi JP", SIA "Pampāļi", LVMI "Silava" (koordinatore Dagnija Lazdiņa),  SIA "Fortum Latvia", SIA "LATVI DAN AGRO", z/s "Irbenes", SIA "Dobeles EKO", SIA "MC BIO".
Kopējās attiecināmās izmaksas ir 439 541.56 EUR, t.sk. LVMI "Silava" 60 000 EUR.

Pētījuma gaitā tiks izstrādātas jaunas tehnoloģijas, lai ražotu augsnes auglību uzlabojošus produktus (mēslošanas līdzekļus) ar augstu pievienoto vērtību no ražošanas blakusproduktiem – digestātiem un koksnes pelniem.

Uzdevumi pētījuma mērķa sasniegšanai:

 • analizēt Latvijā ražoto dažādu digestātu sastāvu;
 • noteikt Latvijā ražoto dažādo pelnu sastāvu;
 • novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu veģetācijas traukos;
 • novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu un produktivitāti lauka un meža apstākļos;
 • izstrādāt tehnoloģisko ciklu konkurētspējīga produkta ražošanai;
 • izpētīt izejvielu (digestāta un koksnes pelnu) proporcijas maiņas ietekmi uz ražošanas tehnoloģiju.

LVMI "Silava" zinātnieki iesaistīti dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmes uz augu augšanu novērtējumā veģetācijas traukos (konteineros), audzējot Latvijā atlasītu papeles klonu 'Auce' un parastās priedes stādus. Vēlāk tiks veikta dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmes uz augu augšanu un produktivitāti meža apstākļos pārbaudi un novērtējumu (izcirtumos ar nabadzīgu augsni, zemu augsnes pH vai nesabalansētu augu barošanās elementu daudzumu).

Aktualitātes

 1. 26.03.2020. Sagatavoti klona 'Auce' spraudeņi koksnes pelnu un digestāta maisījumu pirmajiem izmēģinājumiem – augsnes ielabošanas, mēslošanas efekta novērtēšana izmēģinājumiem konteineros ar mežaudzes augsni.

   
 2. 9.2021. Sagatavots video sižets Digestāts un koksnes pelni veicina papeļu augšanu 
 3. 10.06.2022. Dalība LVMI "Silava" Latvijas mežzinātnes dienā "Ogleklis, mežs un koki mainīgā pasaulē". Stādījumos Kaigu purvā sniegts informatīvs ziņojums par pētījuma aktualitātēm (relīze un prezentācijas, publicitātes raksts žurnālā "Baltijas Koks").
 4. 23.08.2022. Apsekoti trīs izmēģinājuma nogabali MPS jelgavas mežu novada mežaudzēs, kurās 2020. gada rudenī un 2021. gada janvārī augsnes ielabotas ar dažādās attiecībās sajauktiem digestātu un koksnes pelniem. Maisījums izkaisīts pa frezēto-uzirdināto disku arkla izveidoto joslu, kurā iestādīti priežu stādi. Jaunās priedes aug labi. Turpmākajos darba uzdevumos ir plānota koku uzmērīšana visos parauglaukumos un iegūto datu salīdzinašana, salīdzinot koku augšanu un frēzētajā joslā ieaugušo augu sugu daudzveidību.