Vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 01.01.2024.
Beigu datums: 31.12.2026.

Latvijas Zinātnes padomes vienošanās Nr. lzp-2023/1-0137

Logo FLPP 2

Pētījuma mērķis ir izpētīt kvalitatīvās un kvantitatīvās kopsakarības starp teritoriju apsaimniekošanu un izmantošanu rekreācijai mežos ar augstu rekreācijas intensitāti un sniegt praktiskas rekomendācijas daudzfunkcionālai meža apsaimniekošanai šādās teritorijās. Tas tiks darīts, trijās modeļteritorijās analizējot sekojošus aspektus:

  1. rekreācijas iespēju spektru, apmeklētāju plūsmas laikā un telpā,
  2. ekosistēmas atbildes reakciju uz rekreācijas slodzi,
  3. meža apmeklētāju vizuālās preferences,
  4. apsaimniekošanas prioritātes un izaicinājumus rekreācijai intensīvi izmantotās meža teritorijās, un
  5. atvērto datu un sociālo tīklu datu izmantošanas iespējas meža izmantošanas rekreācijai analīzē un apsaimniekošanas plānošanā.

Pētījuma rezultāti tiks publicēti augstas kvalitātes zinātniskajos žurnālos un sniegs ieguldījumu studentu un jauno zinātnieku karjeras izaugsmē, turklāt tiem būs augsta praktiskā vērtība, jo pētījuma gaitā iegūtās datu kopas par rekreācijas intensitāti un ietekmi būs pieejamas pētījuma teritoriju apsaimniekotājiem lēmumu pieņemšanas atbalstam. Pētījumā tiks iesaistīti gan teritoriju apsaimniekotāji, gan citas iesaistītās puses, veicinot savstarpējo sapratni un dialogu.

Darbinieki