Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.01.2023.
Beigu datums: 31.12.2026.

Horizon 2020 Europe Research and Innovation and other actions to support the implementation of a mission in the area of Soil health and Food HORIZON-MISS-2021-SOIL-02 granta vienošanās ID 101091099
Tēma: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-05 Incentives and business models for soil health

2023 01 01 Logo InBestSoil


Kopējais finansējums ir 4 587 468,75 EUR.
Īstenošanas periods ir 48 mēneši.


Facebook
 · LinkedIn · Instagram · Twitter · CORDIS 

Pētījuma partneri ir Vigo Universitāte (Universidad De Vigo, vadošais partneris, Spānija), Universidad Politecnica de Cartagena (Spānija), Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Itālija), Inxenia Desarrollos Tecnológicos s.l. (Spānija), Centro de Valorización Ambiental del Norte CVAN (Spānija), Wageningen University (Nīderlande), Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau Stiftung FiBL (Šveice), Fundacion Global Nature (Spānija), Sveuciliste u Zagrebu Agronomski Fakultet (Horvātija), Mykolo Romerio Universitetas (Lietuva), LVMI "Silava" (Latvija), June Communications SRL (Rumānija), Jurrius Andreas (Nīderlande), Agris Sardegna – Agenzia per la ricerca in agricoltura (Itālija), Zabala Innovation Consulting, S.A. (Spānija), LGI Sustainable Innovation (Francija), Udea BV (Nīderlande), Actyva Sociedad Cooperativa (Spānija) un University of Exeter (Lielbritānija).

Pētījuma galvenais jautājums: Vai mēs varam uzturēt un atjaunot augsnes veselību un noturību pret klimata pārmaiņu ietekmi, izveidojot inovatīvus biznesa modeļus un veicinošus rīkus, kas balstīti uz augsnes ekosistēmas pakalpojumu ekonomisko novērtējumu.

Pētījuma hipotēze: ekosistēmu pakalpojumu, ko nodrošina veselīga augsne, un ieguldījuma augsnē izteikšana naudas vienībās, kā arī sadarbības ietvaros izstrādāti biznesa modeļi un iniciatīvas, kas saistītas ar minētām vērtībām, palielinās izpratni par iespējām investēt augsnes veselībā, un tādējādi tiks uzsāktas jaunas uzņēmējdarbības, lai saglabātu un atjaunotu augsnes veselību Eiropā. Pētījuma ietvaros hipotēze tiks testēta, izmantojot metodoloģisku pieeju – bākas (lighthouses, LHs) un dzīvās laboratorijas (living labs, LLs).

Bākas (LHs) ir ilgtermiņu risinājumu demonstrēšanas vietas, kas uzskatāmas par priekšzīmīgām augsnes veselības uzlabošanas ziņā. Dzīvās laboratorijas (LLs) ir ekosistēmas, kurās tiek īstenota sadarbība starp pētniecību un inovācijām, iesaistot reģionālās ieinteresētās puses sistēmiskā pētniecībā un kopprojektēšanā, lai kopīgi uzlabotu jaunas prakses efektivitāti augsnes veselības jomā. Pētījuma ietvaros LVMI Silava būs atbildība par bāku Nr. 6, kas reprezentēs boreālo mežu augsni.

Pētījuma īstenošana atbalstīs ES misiju "Augsnes kurss Eiropai", kuras galvenais mērķis ir līdz 2030. gadam ierīkot 100 LLs un LHs, lai virzītu pāreju uz veselīgām ES augsnēm. Misijas uzdevumi ir: samazināt pārtuksnešošanos; saglabāt augsnes organiskā oglekļa krājumus; apturēt augsnes sablīvēšanos un palielināt augšņu izmantošanu pilsētvidē; samazināt augsnes piesārņojumu un veicināt augsnes atjaunošanu; novērst eroziju; uzlabot augsnes struktūru, lai palielinātu augsnes bioloģisko daudzveidību; samazināt ES globālo "pēdas nospiedumu" uz augsni; uzlabot izpratni par augsni sabiedrībā.

2023 InBestSoil apraksts 1attInBestSoil darbības struktūra visā īstenošanas periodā

Pētījuma ietvaros LVMI "Silava" piedalīsies aktivitātēs, kas iedalītas darba pakotnēs:

 • WP1: koordinēšana, vadīšana un ētikas jautājumi
  - Stratēģiskā un zinātniskā vadība (Task 1.1)
  - Administratīvā un finanšu vadība (Task 1.3)
  - Ētiskie jautājumi (Task 1.4)
  - Sadarbība ar citiem projektiem (Task 1.5)
 • WP2: Iesaistīto pušu (uzņēmēju) kopienu iesaistīšana, inovācija, apmācība
  - Iesaistīto pušu (uzņēmēju) analīze un kartēšana katrai LL un LH (Task 2.1)
  Partneri, kas atbildīgi par katru LH un LL, nodrošinās kompetentākos pārstāvjus katrai iesaistīto personu grupai, ietverot jumta organizācijas, sadarbības tīklu partnerus vai cita veida asociācijas, kas pārstāv visus vērtību ķēdes dalībniekus. Pirmajā posmā tiks uzsākta arī kopprojektēšanas plāna izstrāde, lai noteiktu sadarbības mērķus iesaistītajām pusēm, kas tiks aktualizēti projekta gaitā.
  KPI1 (sasniedzamais rādītājs): nokartētas vismaz 12 ieinteresētās puses vienai LH.
  - InBestSoil LL un LH digitālās sadarbības platformas izveide un uzturēšana (Task 2.3)
  Tiks izveidota tiešsaistes sadarbības platforma, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu katrā LH/LL un arī savstarpēji.
  - No lokāla līmeņa uz reģionālu/valsts līmeni: LL izveidošana balstoties uz esošajām LH (Task 2.4)
 • WP3: Augsnes ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums un iejaukšanās ietekmes novērtējums
  - Piemērotu indikatoru un standartizētas pieejas kopīga definēšana ekosistēmu pakalpojumu un negatīvo aspektu novērtēšanai dažādos zemes izmantošanas veidos (Task 3.1)
  Pēc tam kad tiks identificētas katras LL/LH ieinteresētās puses, tiks veiktas konsultācijas, lai izvēlētos piemērotākos indikatorus augsnes veselības noteikšanai katrā LH/LL.
  - Augsnes veselības indikatoru mērījumi augsnes ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma kvantificēšanai (Task 3.2)
  Šie augsnes veselības rādītāji tiks izvēlēti, ņemot vērā visu ekosistēmu sniegtos pakalpojumus no augsnes. Šajā posmā augsnes paraugu ņemšana tiks veikta visos LH un LL. LH 1x – pirmā gada rudenī, LL 2x – pirmoreiz 1 gada rudenī un atkārtoti pēc 2 gadiem (WP3).
  Paraugu ņemšanas process, paraugu apstrāde, datu iegūšana un datu glabāšana/koplietošana tiks noteikta iepriekš to apspriežot konsorcija seminārā, kur piedalīsies galvenie jomas eksperti. Visos gadījumos būs arī augsnes paraugu ņemšana tuvumā esošā vietā, kur nav īstenotas augsnes uzlabošanas stratēģijas, kā negatīvā kontrole.
  - Ietekmētas augsnes dzīves cikla novērtējums (Task 3.3)
  Tiks veikts dzīves cikla novērtējums (LCA) par intervencēm, kas veiktas katrā LH, lai uzlabotu augsnes veselību, un arī negatīvajās kontrolēs. Šai analīzei tiks izmantoti dati, ko iesnieguši LH koordinatori, izmērītās augsnes veselības rādītāju vērtības (WP3).
 • WP4: Patreizējā augsnes veselības ietekmēšanas ietekme un mērogs Eiropā
  - Mežsaimniecības biznesa modeļu novērtējums (Task 4.3)
 • WP5: Jaunu biznesa modeļi augsnes veselībai
  - Jaunu biznesa modeļu augsnes veselībai dizains: the Triple Layer Business Model Canvas (TLBMC) (Task 5.3)
 • WP6: Politika un iniciatīvas ieguldījumu augsnes veselībā veicināšanai
  - Inventarizācija: politikas pārskatu un ekonomisko iniciatīvu augsnes veselībai kartēšana (Task 6.1)
  - Augsnes veselības sertificēšanas pieejas (Task 6.2)
  - Ekonomikas un finanšu inovāciju shēmas dzīvajās laboratorijās (Task 6.3)
  - Politikas rekomendācijas augsnes, kas tiek transformēta, veselības aizsardzībai (Task 6.4)
 • WP7: Komunikācija, izplatīšana un ekspluatācija
  - InBestSoil komunikācijas stratēģija (Task 7.1)
  - Rezultātu izplatīšanas stratēģija (Task 7.2)
  - Ekspluatācijas un ilgtermiņa ilgtspējas plāns (Task 7.3)

Aktualitātes

 1. 30.01–1.02.2023. InBestSoil pētījuma grupa piedalās kick-off sanāksmē Zagrebā. Prezentācijas:
  Latvian State Forest Research Institute "Silava" and Forest Research Station un
  Lighthouse No. 6 Boreal/hemiboreal forest soil
 2. 6.2024. Relīze LVMI "Silava" organizētā InBestSoil ģenerālās asamblejas sanāksme 
 3. 26.06.2024. Video Īsumā par pētījumā InBest Soil paveikto