28.02.2023.
Drukā

Šī gada sākumā LVMI "Silava" uzsāk četrus Meža nozares kompetences centra atbalstītus pētījumus.

Tā kā bioekonomikas koncepts paredz pakāpenisku fosilo resursu aizstāšanu ar bioloģiskas izcelsmes un atjaunojamiem resursiem, kā arī arvien plašāku aprites ekonomikas principu ieviešanu, nepieciešama vietējo izejvielu bāze, no kurām visbūtiskākā ir koksne. Meža nozares kompetences centra ietvarā tiks īstenots pētījums Tehnoloģija stādīto mežaudžu izvietojuma ainavā to kopējās vērtības kāpināšanai. Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju, kā meža masīvā izvietot un apsaimniekot stādītas mežaudzes un koku plantācijas, neatstājot negatīvu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Pētījuma rezultāta sasniegšanai izvirzīti trīs uzdevumi:

  1. ilgstoši neskartas un cilvēka ietekmētas ainavas parametru salīdzinošā analīze, radot risinājumus stādītu mežaudžu izvietojumam, kas uztur meža ainavas daudzveidību (β daudzveidību);
  2. kokaudžu mistrojuma ietekme uz liela mēroga meža ugunsgrēku izcelšanās iespējamību, radot risinājumu riska mazināšanai;
  3. mistrojuma ietekme uz stumbra mizas bojājumiem  un ekonomisko vērtību (veidojot meža īpašnieku izpratni par iespējām, mainot audzes struktūru, reducēt briežu dzimtas dzīvnieku ietekmi uz jaunaudzēm).

Otra Meža nozares kompetences centra atbalstītā pētījuma Oglekļsaistīgas mežsaimniecības plānošanas programmas prototips un aprēķinu darbību datu kopas ietvaros tiks izstrādāts lokāla līmeņa plānošanas risinājums maksimālā SEG emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes potenciāla novērtēšanai zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektorā, īstenojot dažādus meža apsaimniekošanas scenārijus un zemes izmantošanas maiņu. Pētījuma rezultāta sasniegšanai izvirzīti vairāki uzdevumi:

  1. prasību definēšana zemes vienību raksturošanai atbilstoši starptautiskajām un iespējamajiem vēl neieviestās nacionālas nozīmes brīvprātīgas oglekļa vienību tirdzniecības sistēmu standartiem un meža augšanas gaitas modelēšanai būtisko telpisko, augšanas apstākļu un klimatisko datu identificēšana;
  2. publiski pieejamo datu analīze un zemes vienības raksturojošo kartogrāfisko datu slāņu izveidošana un empīrisko datu ieguve iztrūkstošo datu kopu sintēzei un zemes vienību raksturošanai;
  3. klimata pārmaiņu mazināšanas darbības raksturojošo vienādojumu un aprēķinu parametru sagatavošana un vienādojumu izstrādāšana SEG emisiju raksturošanai, saglabājoties esošajam zemes izmantošanas veidam un apsaimniekošanas intensitātei. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāts programmas prototips, sasaistot telpisko datu, klimata, augšanas gaitas, dzīves cikla analīzes un SEG emisiju samazinājuma vienādojumus vienotā scenāriju analīzes sistēmā.

Pētījumā Kordas veidojošās bazīdijsēnes: to izmatošanas iespējas sakņu trupes ierobežošanā mežos ar kūdras augsnēm tiks novērtētas koksni kolonizējošo, kordas veidojošo bazīdijsēņu Resinicium bicolor un Hypholoma spp. antagonistiskās spējas pret sakņu trupes sēnēm Heterobasidion spp. un Armillaria spp. egļu kūdreņos. Pētījuma ietvaros tiks izvērtēta Resinicium bicolor un Hypholoma spp. konkurētspēja pret patogēnām sēnēm Heterobasidion spp. un Armillaria spp. labotatorijas apstākļos kūdras augsnē; ievākti jauni kordas veidojošo sēņu izolāti; raksturota ievākto izolātu augšana laboratorijas apstākļos; salīdzināts lielās pergamentsēnes augšanas ātrums egles koksnē, apstrādes suspensijās pievienojot kordas veidojošās bazīdijsēnes un novērtēts kordas veidojošo bazīdijsēņu antagonisms pret Heterobasidion sporu infekciju egles koksnē.

Pētījumā Dižskābarža stādmateriāla ražošanas tehnoloģijas izstrāde tiks izstrādāta tehnoloģija dižskābarža stādmateriāla audzēšanai mežaudžu noturības, bioloģiskās daudzveidības, meža atjaunošanas un ieaudzēšanas vajadzībām. Pētījuma ietvaros tiks sagatavots dižskābarža atjaunošanās ekoloģijas apraksts, izstrādātas sēklu materiāla ražošanas, uzglabāšanas un kvalitātes kontroles rekomendācijas un izaudzētas eksperimentālo stādmateriāla partijas. Pētījuma rezultātā tiks izveidota Latvijas meža kokaudzētavās pielietojama tehnoloģija kvalitatīva un mūsu apstākļiem piemērota dižskābarža stādmateriāla ražošanai.